Oivalluksia kuntien sisäilmatoiminnan kehittämisestä

Ilman sisäilmaryhmän keskinäistä luottamusta sisäilmaongelmia ei ratkaista kestävästi. Tämä kävi ilmi, kun sata Terveet tilat -verkoston jäsentä osallistui Työterveyslaitoksen sisäilmavalmennukseen. Osallistujat kokivat valmennuksen hyödylliseksi oman työnsä ja sisäilmaryhmän toiminnan kehittämisessä.
-
Riikka Pajala
Riikka Pajala
tuotepäällikkö
Kaisa Wallenius
Kaisa Wallenius
vanhempi asiantuntija

Valmennuksen osallistujat edustivat kuntien ja hyvinvointialueiden sisäilmatoimijoita monesta eri roolista. Mukana oli kiinteistöpäälliköitä, työsuojelupäälliköitä, esihenkilöitä, työsuojeluvaltuutettuja, terveystarkastajia ja sisäilma-asiantuntijoita. Keskustelu valmennuksen verkkoalustalla ja webinaareissa olikin näkökulmiltaan monipuolista. 

Yksi yhteinen huoli kuitenkin nousi: työpaikoilla sisäilmatilanteita ratkotaan yhä liiaksi yksittäisten toimijoiden näkemysten tai vaatimusten pohjalta.

Joskus koko sisäilmaryhmä taipuu toimimaan sen mukaan, mitä tuodaan painokkaimmin esiin. Jonkin toimijan arvovalta voi näyttäytyä niin isona, ettei sitä uskalleta kyseenalaistaa. Voi käydä myös niin, että jotkut osapuolet vetäytyvät vastuusta, jolloin hankala tilanne jää harvojen harteille. 

Sisäilmatilanteiden ratkaisemiseksi työpaikoilla tarvitaan lisää aitoa moniammatillista yhteistyötä. Kysyimme valmennuksen osallistujilta, mitkä asiat tukevat hyvää yhteistyötä sisäilmaryhmässä. Saimme kymmenittäin vastauksia, joissa toistui kolme teemaa:

  1. Selkeät roolit ja vastuut 
  2. Kuunteleminen ja arvostava keskustelu
  3. Halu löytää yhteinen ratkaisu

Jokainen tuntee roolinsa ja vastuunsa sisäilmaryhmässä. Kaikki kunnioittavat työryhmää ja sen jäseniä.

Valmennuksen osallistujat pitivät tärkeänä, että sisäilmaryhmä koostuu eri alojen osaajista ja kokoontuu säännöllisesti. Erityisesti työterveyshuollon sitoutuminen yhteistyöhön nähtiin keskeiseksi osaksi onnistunutta sisäilmatilanteen ratkaisua.

Monissa ryhmissä oli saatu hyötyä myös terveystarkastajan, viestintäasiantuntijan ja kouluterveydenhuollon edustajan mukaan ottamisesta. Asiantuntijoiden perehtyneisyyttä sisäilma-asioihin pidettiin tärkeänä, samoin riittävää resursointia. Sen ymmärrystä peräänkuulutettiin myös kuntapäättäjiltä.

Meidän sisäilmaryhmämme on toiminut jo monta vuotta. Porukka on tuttu, joten keskustelu sujuu ja kaikkia kuunnellaan.

Säännölliset tapaamiset ja ennalta ehkäisevä toiminta tutustuttavat sisäilmaryhmän jäsenet toisiinsa. Samalla he oppivat arvostamaan toistensa asiantuntemusta. 

Valmennukseen osallistuvien kommenteissa tuotiin esiin psykologisen turvallisuuden tärkeyttä: turvallisessa ilmapiirissä saadaan kaikkien sisäilmaryhmän jäsenten ääni kuuluviin ja kaikkien ammattitaito käyttöön. Jatkuvaa vuoropuhelua kaivattiin myös siitä, miten eri alojen asiantuntijat voisivat tukea toistensa työtä. 

Kaikilla ryhmän toimijoilla on omassa roolissaan yhteinen päämäärä eli sujuva työ olosuhteissa, joissa kenenkään terveys ja turvallisuus ei vaarannu.

Kun sisäilmaryhmällä on yhteiset tavoitteet, joiden eteen kaikki haluavat antaa panoksensa, asioiden hoitaminen ja kestäviin ratkaisuihin pääseminen on, jos ei helppoa, niin ainakin huomattavasti todennäköisempää kuin tilanteessa, jossa näin ei ole.

Siksi sisäilmaryhmän kannattaa alusta saakka panostaa avoimeen vuorovaikutukseen, eri osapuolten huolenaiheiden tasapuoliseen käsittelyyn ja yhteisten tavoitteiden hakemiseen.

Näistä tekijöistä syntyy sisäilmaryhmän keskinäinen luottamus, jonka vaikutukset säteilevät myös ryhmän ulkopuolelle. Yhteen hiileen puhaltavaan sisäilmaryhmään myös tilankäyttäjän on helppo luottaa!

 

Lisätietoja:

Työpaikan sisäilmaosaajaksi -verkkovalmennus (Työterveyslaitos)

Terveet tilat -verkosto on kuntien työntekijöiden ja viranhaltijoiden foorumi. Syksyllä 2023 sata verkoston jäsentä osallistui Työpaikan sisäilmaosaajaksi -verkkovalmennukseen. Blogissa käytetyt sitaatit ovat peräisin osallistujien kirjaamista tehtävävastauksista.

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!