Siirrettävät turvallisuusvalmiudet kulkevat ihmisen mukana

Turvalliseen ja terveelliseen työhön tarvitaan ammattialakohtaisia tietoja ja taitoja sekä siirrettäviä turvallisuusvalmiuksia, jotka pätevät alalla kuin alalla.
-

Ammatillinen koulutus uudistuu ja työpaikkojen rooli eri ikäisten opiskelijoiden ammatillisen oppimisen tukijana voi jatkossa kasvaa. Opiskelu- ja työympäristön turvallisuuden varmistamisen lisäksi on tärkeää vahvistaa opiskelijan omaa turvallisuusosaamista.

Työhöni on kuulunut turvallisuuskoulutusta ammatillisissa oppilaitoksissa ja työpaikoilla. Olen tavannut opettajia, esimiehiä ja työpaikkaohjaajia, jotka tekevät tärkeää työtä eri ikäisten opiskelijoiden turvallisuusosaamisen vahvistamiseksi. Kokemusteni myötä olen pohtinut ”siirrettävien turvallisuusvalmiuksien” merkitystä työelämässä.

Turvallisuusajattelun vahvistaminen

Ohjausalalla puhutaan usein ”siirrettävistä taidoista tai vahvuuksista”, joista on hyötyä työuralla työpaikasta riippumatta. Samaa näkökulmaa voidaan käyttää myös turvallisuuskoulutuksessa. Siirrettävät turvallisuusvalmiudet kulkevat ihmisen mukana opiskelu- ja työympäristöstä toiseen. Ne tukevat terveyttä ja turvallisuutta työssä läpi elämänkulun.

Nostan seuraavaksi esille kaksi valmiutta, joita tulisi vahvistaa koulutuspolun alusta lähtien:

1. Aktiivinen asenne työturvallisuuteen

Kuinka asenteen kehittymistä voidaan tukea? Lähtökohtana on, että ihminen tunnistaa olevansa työssä alttiina haitta- ja vaaratekijöille. Koulutuksessa voidaan konkretisoida, kuinka haitalliset tapahtumat ja tapaturmat syntyvät ja kuinka ne vaikuttavat ihmiseen. Osa haitta- ja vaaratekijöistä vaikuttaa äkillisesti ja osa pidemmällä aikavälillä.

Samalla on tärkeää käydä läpi työturvallisuutta ja työhyvinvointia tukevia keinoja, jotka ovat työntekijän käytössä. Olennaista on, että ihminen näkee mahdollisuutensa vaikuttaa asioihin. Se kannustaa toimimaan. Turvallisen työtoiminnan hyödyt kannattaa myös konkretisoida.

Terveys ja toimintakyky, perhe ja läheiset ovat puhuttelevia näkökulmia. Työturvallisuusasioita kannattaa tuoda esiin myös osana ammattiylpeyttä ja ammattitaitoa. Jokaisen on mahdollista löytää itselle tärkeä näkökulma työturvallisuuteen.

2. Valmius ennakointiin

Ennakoivien toimien ja tilannearvioinnin merkitystä kannattaa korostaa ammatillisesta koulutuksesta lähtien. Ennen työtehtävään ryhtymistä jokainen voi esimerkiksi käydä mielessään läpi tärkeimmät turvallisuusasiat ja tehdä tilannearvion.

Kyky tietoiseen pysähtymiseen töiden äärellä on tärkeä valmius monessa mielessä. Parhaimmillaan siitä muodostuu rutiini, joka voi paljastaa epäkohtia ja estää tapaturmia. Ennakointiin kuuluu myös varautuminen poikkeus- ja häiriötilanteisiin. Kun tilanteisiin on varautunut etukäteen, pystyy toimimaan turvallisemmin, jos jotain sattuu.

RAPIT-hanke

Työterveyslaitoksen ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteisessä RAPIT-hankkeessa on toteutettu täydennyskoulutusta rakennusalan ja rakennuspintakäsittelyalan ammattiopettajille. Koulutussisältöihin kuului koulutusmenetelmiä, jotka vaikuttavat ”siirrettäviin turvallisuusvalmiuksiin”. Osallistavien menetelmien avulla konkretisoidaan työturvallisuusasioita, merkityksellistetään oppimista sekä aktivoidaan ihmiset vaikuttamaan omaan työ- ja opiskeluympäristöön. Turvallisuuskävelyt ja yhteiset vaarojen kartoitukset ovat esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

Jaa sisältö somessa!