Toimintamalli madaltaa kynnystä työn muokkaukseen

Työn muokkaus on oiva keino tukea työntekijän työkykyä, vähentää poissaoloja työstä tai nopeuttaa työntekijän paluuta työhön. Työnantajan ja työyhteisön myönteiset asenteet, sitoutuminen sekä tiedot ja taidot auttavat hyödyntämään työn muokkausta.
-
Irmeli Pehkonen
Irmeli Pehkonen
vanhempi asiantuntija
Nina Nevala
Nina Nevala
johtava asiantuntija

Työn muokkaus tarkoittaa toimia, joilla työ saadaan vastaamaan työntekijän työ- ja toimintakykyä. Työntekijä voi tarvita joko väliaikaisia tai pysyviä järjestelyjä työkykynsä tueksi esimerkiksi vamman, sairauden, elämäntilanteen, kielen tai uskonnon takia.

Työpaikan johto määrittää asenteita ja suhtautumista

Työnantajan asenteet ja työpaikan kulttuuri vaikuttavat vahvasti siihen, miten työpaikalla suhtaudutaan työn muokkaukseen. Työpaikan johto määrittelee, kuinka tärkeänä työn muokkausta pidetään, mitä sillä tavoitellaan ja paljonko siihen voidaan panostaa.

Parhaassa tapauksessa työn muokkaus nivoutuu osaksi työkykyjohtamisen strategiaa ja tavoitteita.

Onnistunut työn muokkaus edellyttää työnantajan ja työyhteisön sitoutumista asiaan. Johto asettaa työn muokkaukselle konkreettiset ja mitattavat tavoitteet, osoittaa resurssit sekä seuraa ja arvioi toteutumista ja hyötyjä.

Esihenkilöillä on tärkeä rooli, koska he tuntevat työn ja työprosessit. Heidän tehtävänään työn muokkauksessa on valmistella, neuvotella, organisoida, seurata ja arvioida.

Kaikki työpaikan toimijat yhteistyöhön

Yhden työntekijän työn muokkaus voi vaikuttaa koko työprosessiin ja useiden työkavereiden työhön. Siksi on tärkeää, että koko työyhteisö on hyväksynyt työn muokkauksen osaksi työpaikan toimintaa eli ”meidän tapaa toimia”.

Työn muokkaus on yhteistyötä kaikkien työpaikan toimijoiden kesken. Johdon ja esihenkilöiden lisäksi tärkeitä toimijoita ovat henkilöstöhallinto, työsuojelu ja työterveyshuolto sekä työpaikan ulkopuoliset kuntoutuksen palveluntuottajat.

Ei sieltä missä aita on matalin

Työn muokkaus voi herättää työpaikalla monenlaisia kysymyksiä. Miten lähden työn muokkauksessa liikkeelle? Voinko työnantajana saada tukea kustannuksiin? Mistä saan lisää tietoa?

Työn muokkaukseen on jo suhteellisen hyvin tietoa saatavilla. Tieto on kuitenkin edelleen hajallaan ja sitä on vaikea löytää.

Kun työpaikalla on työn muokkauksen toimintamalli, mahdolliset tilanteet on ennakoitu ja niihin on tuotettu ratkaisuja etukäteen. Paras tilanne on silloin, kun työntekijät ovat yhdessä miettineet, miten juuri heidän työtään on mahdollista eri tilanteissa muokata.

Työn muokkauksen toimintamallia kehitetään Kuura-hankkeessa

Työn muokkauksen toimintamalli auttaa työpaikan johtoa ja esihenkilöitä ennakoimaan tulevia tilanteita sekä toimimaan niissä johdonmukaisesti ja tasapuolisesti. Toimintamalli auttaa myös koko työyhteisöä ymmärtämään, miten meidän työpaikallamme toimitaan.

Kehitämme työn muokkauksen toimintamallin osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa hanketta ”Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä (KUURA)”.

Hanketta toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu. Työeläkevakuuttajat Ilmarinen ja Keva ovat valinneet hankkeeseen mukaan 12 eri alojen työpaikkaa.

Lisätietoja:

Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä (tutkimushankkeen esittely)

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!