Turvallista materiaalien kierrättämistä rakennusalalle

Kestävän talouden ehdoton edellytys on materiaalien kierrätyksen lisääminen luonnonvarojen säästämiseksi. Kierrättäminen on turvallista ja uusiotuotteet laadukkaita, kun poistetaan kierrosta haitta-aineita sisältävät materiaalit.
-
Henkilökuva Sirpa Laitinen
Sirpa Laitinen
vanhempi asiantuntija

Rakennusalalla kierrätyskelpoisia materiaaleja syntyy varsinkin korjausrakentamisessa ja rakennuksia purettaessa. Rakennusmateriaaleissa on vuosikymmeniä käytetty terveydelle ja ympäristölle haitallisia POP-yhdisteitä (persistent organic pollutants). Ne ovat myrkyllisiä ja kertyvät eliöihin.

Purkujätteessä voi olla esimerkiksi polybromattuja difenyylieettereitä sisältävää muovia, polyuretaanieristeitä ja puunsuoja-aineilla kyllästettyä puutavaraa. Lyhytketjuisia klooriparafiineja on käytetty maaleissa ja PVC:stä valmistettujen tuotteiden palonsuojauksessa. Polystyreenieristeiden palonsuoja-aineena on käytetty heksabromisyklododekaania.

Ennen purkutöiden aloittamista tulee tehdä haitta-ainekartoitus, joka on oleellinen osa riskinarviointia. Haitta-ainekartoituksen tulokset vaikuttavat materiaalien lajiteluun ja jatkokäsittelyyn sekä siihen, miten työntekijöiden turvallisuudesta huolehditaan. Tarvitaan tieto siitä, onko purkumateriaaleissa terveydelle haitallisia yhdisteitä. Työntekijät ja lähiympäristö on suojattava aina, jos materiaaleissa epäillään olevan terveydelle haitallisia yhdisteitä.

Materiaalien koostumuksen tunteminen on turvallisen kierrätyksen lähtökohta. Hyvät lajittelukäytännöt purkutyömaalla ehkäisevät riskejä materiaalien kierrättämisessä. Haitallisia aineita sisältävä purkujäte poistetaan muun materiaalin joukosta ja lajitellaan käytettäväksi esimerkiksi energiantuotannossa.

Kun jätemateriaali on mahdollisimman tasalaatuista ja sen koostumus tiedetään, sitä pystytään myös hyödyntämään tehokkaasti. Haitta-aineita sisältävien materiaalien tunnistamista helpottaa esimerkiksi vanhojen rakennusmateriaalien tietopankki. Tarvittaessa haitta-aineet ja niiden määrät on varmistettava laboratorioanalyyseilla.

Rakennustyön tilaajan tulee varmistaa, että rakennustyömaalla työskentelevät osaavat käsitellä materiaaleja, joista voi olla haittaa terveydelle, ja samalla huomioivat lähiympäristön turvallisuuden. Rakennustyömaiden turvallisuuskoordinaattorit tulee kouluttaa niin, että he tunnistavat muutkin rakennusmateriaalien sisältämät haitta-aineet kuin asbestin, polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH), polyklooratut bifenyylit (PCB) ja lyijyn. Se auttaa heitä suunnittelemaan työt mahdollisimman turvallisiksi ja ohjaamaan rakennusmateriaalien lajittelua hyötykäyttöön. Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on huomioitava haitta-aineita sisältävien materiaalien käsittely ja poistaminen.

Jaa sisältö somessa!