Työhyvinvointikysely suuntaa keskustelun oikeisiin asioihin

Esimiestyö sote-alalla haastaa monella tapaa. Tämä viesti välittyy usein keskusteluissa esimiesten kanssa. Omien töiden ja omaa yksikköä koskevien päätösten lisäksi alaisten johtaminen on tärkeä osa tehtävää.
-
Risto Nikunlaakso
Risto Nikunlaakso
erityisasiantuntija

Alaisten työtehtäviä, aikatauluja ja työkuormaa pitää säädellä, ja heitä tulee johtaa myös yksilöinä: innostavasti, oikeudenmukaisesti ja valmentavasti.

Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn mukaan suomalaisissa sote-kuntayhtymissä lähes kolme neljäsosaa työntekijöistä pitää oman lähiesimiehen toimintaa oikeudenmukaisena.

Suurin osa työntekijöistä myös kokee, että esimies johtaa valmentavasti. Esimerkiksi kaksi kolmesta työntekijästä arvioi esimiehen vahvistavan alaistensa kyvykkyyttä. Vaikka esimiestyö saa kyselyssä hyvää palautetta, esimiehen voi olla kiireisen arjen keskellä vaikea tunnistaa, miten työntekijät ja työyhteisö voivat. Yhteisille keskusteluille saattaa olla liian vähän aikaa, eikä kaikkien ääni välttämättä tule kuulluksi.

Kysely auttaa, jos kysytään oikeita asioita

Hyvä lähtökohta ja apu esimiehelle on työhyvinvointikysely, jossa kysytään oikeita asioita ja johon suurin osa alaisista vastaa.

Mitä kuuluu? -kyselyssä vastausprosentti on ollut erittäin suuri (vuonna 2018 yhteensä 72 prosenttia). Kyselyn tulosportaalin avulla esimiesten on helppo käydä tuloksia läpi omassa yksikössään. Tulokset antavat realistisen kuvan työntekijöiden ja työyhteisön voinnista ja auttavat keskustelun suuntaamisessa oikeisiin asioihin.

Työyhteisötaidot vaikuttavat työyhteisön hyvinvointiin. Yhteisesti sovitut pelisäännöt muun muassa tietojen jakamisesta, hyvästä työpaikkakäyttäytymisestä ja ylipäätään toisten huomioon ottamisesta auttavat työntekijöitä tukemaan toisiaan.

Kokemus oman työyksikön työyhteisötaidoista on yksi Mitä kuuluu? -kyselyssä mitattavista asioista, ja tulosten läpikäynnin yhteydessä työyhteisölle voidaan asettaa tarpeellisia rajoja.

Hyvät työyhteisötaidot myös lisäävät kokemusta työyhteisön ja esimiestyön oikeudenmukaisuudesta, mikä edelleen lisää työhyvinvointia koko yksikössä.

Vaikeista asioista puhuminen palkitsee

Hankalien asioiden puheeksi ottaminen vaatii esimieheltä rohkeutta, mutta avoimuus ja keskustelut palkitsevat. Tarvittaessa esimiehille on hyvä järjestää tähän tukea joko organisaation sisältä tai sen ulkopuolelta.

Jaa sisältö somessa!