Työterveyslaitoksen koulutukset tähtäävät todellisiin muutoksiin työssä

Työterveyslaitos toimii aktiivisena työelämätiedon kouluttajana ja osaamisen kehittäjänä. Yksi pedagogisista periaatteistamme on tavoitteellisuus. Pyrimme siihen, että koulutuksemme ovat vaikuttavia ja johtavat todellisiin muutoksiin työssä.
-
Suvi Sankelo
asiantuntija

Tässä blogikirjoituksessa käyn läpi kolme vaihetta, jotka kuuluvat tehokkaaseen tavoitteen asettamiseen.

Havainnollistan asiaa esimerkin kautta. Esimerkkitapauksessa pyrkimyksenä on parantaa työturvallisuutta työpaikalla.

1. Varmista oppimisen merkityksellisyys organisaatiolle ja oppijoille

Jotta oppiminen olisi tehokasta ja hyödyllistä, on tärkeää ymmärtää sen yhteys organisaation strategisiin tavoitteisiin. Vaikka niiden tulisi määrittää oppimisen painopisteitä ja suuntaa, tämä yhteys voi helposti katketa.

Aluksi onkin hyödyllistä pohtia ja varmistaa, miten opittavat asiat kytkeytyvät organisaation tavoitteisiin. Tämä lisää strategista ajattelua osaamisen kehittämisessä ja osaltaan sitouttaa ja motivoi oppijoita.

  • Organisaation keskeisenä tavoitteena on työhyvinvoinnin parantaminen. Yksi keino edistää tätä tavoitetta on ottaa käyttöön turvallisempia työtapoja.

2. Ajattele arkea, jos haluat vaikuttaa siihen

Millaisia muutoksia työarkeen halutaan? Tämän kysymyksen avulla tunnistetaan konkreettiseen toimintaan liittyviä tavoitteita ja mittareita, joiden avulla oppimista voidaan seurata.

  • Turvallisemmat työtavat näkyvät esimerkiksi siten, että jokainen työntekijä huolehtii omalta osaltaan työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä. Kulkuväylät pysyvät vapaina, eikä niille jätetä liikkumista vaarantavia esineitä.

3. Aseta oppimistavoitteet

Mitä tietoja, taitoja ja asenteita tarvitaan, jotta edellä kuvattu tavoitetila voidaan saavuttaa?

Parhaimmillaan asetetut oppimistavoitteet tukevat itseohjautuvaa oppimista. Selkeiden oppimistavoitteiden avulla oppija voi arvioida omaa senhetkistä osaamistaan ja valita itselleen tärkeimmät tavoitteet.

  • Yhtenä oppimistavoitteena on, että jokainen työntekijä ymmärtää siisteyden merkityksen työturvallisuudelle ja sen vaikutuksen työpaikkatapaturmien ehkäisyyn.

Tavoitteet varmistavat, että koulutus on vaikuttavaa

Huolellisesti asetetut tavoitteet luovat vahvan pedagogisen perustan, jolla varmistetaan vaikuttava lopputulos ja todelliset muutokset työssä. 

Tavoitteellisuus on yksi Työterveyslaitoksen koulutusten neljästä pedagogisesta periaatteesta. Muut periaatteet ovat tutkittu tieto, monipuoliset menetelmät ja kannustavuus.

 

Lisätietoja:

Tutustu Työterveyslaitoksen koulutuksiin

Jaa sisältö somessa!