Alustatyössä reiluuteen pyrkiminen on hyväksi kaikille osapuolille

Yhteiskunnallinen keskustelu alustatyön reiluudesta jakaa mielipiteitä, ja moninaisia ovat alustatyön suorittajienkin käsitykset siitä. Alustatyö on kovassa kasvussa, ja niin yritysten, työn suorittajien kuin asiakkaidenkin kannattaa pyrkiä reiluuteen, jotta ala kehittyisi. Työn suorittajien kannalta avainasemassa ovat palkkiot ja onnistunut viestintä.
Lähetti kuljettaa pahvilaatikkoa.

Työterveyslaitoksen mediatiedote 21.3.2022

Työterveyslaitoksen Reiluuden mallit alustatyössä -hankkeen loppuraportti aloittaa laajemman Reilu työ alustoilla -tutkimuskokonaisuuden. Tutkimuksessa pureudutaan tiettävästi ensi kertaa Suomessa tehtävän alustatyön reiluuskysymyksiin. Suomessa alustatyötä tehdään monilla aloilla.   

Joustavuutta ja vapautta – mutta myös epäreiluuden riskejä 

Digitaalisilla alustoilla voidaan tehostaa työn tarjonnan ja kysynnän kohtaamista. Niillä voidaan myös lisätä toimeentulon vaihtoehtoja, joustavuutta ja vapautta. Alustat tuovat myös uusia työllistymisen ja innovoinnin mahdollisuuksia. 

Alustatyö sisältää kuitenkin myös epäreiluuden riskejä, varsinkin alustatyön suorittajille. Näitä ovat esimerkiksi epävarmuus tulevista keikoista, heikot tulot suhteessa työmäärään tai työyhteisön puute. 

Työn reiluus on tärkeää, koska se vaikuttaa työn suorittajien terveyteen ja hyvinvointiin ja lisää alustatyön yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä. Alustatyön odotetaan lisääntyvän ja vaikuttavan yhä laajemmin työelämään. 

Julkisessa keskustelussa eniten ovat olleet esillä ruokalähetit ja muu kuljetusala. Kenttä on kuitenkin paljon laajempi: alustatyötä voi tehdä tai teettää monilla aloilla siivouksesta ja remonteista mitä erilaisimpiin asiantuntijatehtäviin. 

Algoritminen johtaminen, eli työn ohjaus, arviointi tai palkitseminen automaation avulla, tuo alustatyön reiluuteen sekä mahdollisuuksia että haittoja. 

Reiluutta on tavoiteltu verkostojen kautta 

Reiluuden ytimessä on kysymys siitä, millainen toiminta katsotaan sosiaalisesti hyväksyttäväksi.  Alustatyön reiluudesta on monenlaisia käsityksiä ja kokemuksia. Eri maissa käyty keskustelu siitä, milloin alustoilla työskentelevät ovat yrittäjiä ja milloin työsuhteessa alustayritykseen, liittyy paljolti reiluuskäsityksiin. 

Kansainväliset alustatyön tutkimukset alustatyön reiluudesta ovat tuoneet esille enemmän ongelmia kuin ratkaisuja. Niihin vastaamiseksi kansainvälinen Fairwork-verkosto on kiteyttänyt viisi alustatyön reiluuden periaatetta: reilu palkitseminen, reilut työolot, reilu sopiminen, reilu johtaminen ja reilu edustuksellisuus. 

Fairwork on myös kehittänyt menetelmän, jolla työtä välittäviä alustoja arvioidaan ja pisteytetään maittain. Euroopan maista arviointeja on tehty Isossa Britanniassa ja Saksassa toimivista työnvälitysalustoista. 

Myös alustayritykset ovat tarttuneet reiluuskysymyksiin. Maailman talousfoorumin aloitteessa kuusi kansainvälistä alustayritystä on laatinut joukon "hyvää alustatyötä" koskevia periaatteita, joita yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan. Niissä nousee Fairwork-verkoston periaatteita enemmän esiin vastuun jakautuminen valtiovallan, alustojen sekä toimeksiantajien eli asiakkaiden kesken.  

Fairworkin tai muiden tahojen laatimia periaatteita voi hyödyntää reiluuden kehittämisessä. 

Työnvälitysalustat pyrkivät kehittämään toimintaansa 

Monet Suomessa toimivat työtä välittävät alustayritykset kiinnittävät huomiota toimintansa reiluuteen ja haluavat kehittää sitä. Tutkimusten mukaan vapaaehtoisesta reiluudesta on strategista hyötyä: se voi edistää työn tuottavuutta, yrityksen mainetta sekä asiakkaiden ja työn suorittajien uskollisuutta. 

Alustat ovat markkinapaikkoja, joilla suorittajat saattavat joutua kilpailemaan keskenään tehtävistä. Alustayritykset edistävät reiluutta tasapainottamalla suorittajien ja tarjolla olevien tehtävien määrää. Ne saattavat myös huolehtia, että palkkiot alustalla ovat vertailukelpoisia alan muihin palkkioihin. Toisaalta moni suorittaja arvostaa erityisesti vapautta ja joustavuutta reiluustekijänä. 

Oli työnvälitysalustan toimintamalli millainen vain, reiluuden kannalta oleellista on selkeä ja läpinäkyvä viestintä. Alustatyön suorittajien tulee ymmärtää oikeutensa ja velvollisuutensa alustalla. On myös hyödyllistä kertoa avoimesti syitä, miksi alusta toimii kuten toimii.  

Viestinnällä, varsinkin kaksipuolisella viestinnällä, voidaan lievittää tai ratkaista mahdollisia epäreiluuden kokemuksia. Tämä on erityisen tärkeää alustojen algoritmisesti johdetussa ympäristössä. Viestinnällä on merkitystä myös suuren yleisön ja julkisen keskustelun kannalta.  

Myös työn suorittajat voivat vaikuttaa reiluuteen 

Tutkimuksen mukaan myös alustatyön suorittajat voivat vaikuttaa reiluuteen. He voivat kysellä, nostaa ongelmia esiin ja vaikuttaa alustan sovelluksiin tai käytäntöihin. Alustan avulla luotu maine voi myös auttaa suorittajia vaikuttamaan omaan kilpailuasemaansa. He voivat myös auttaa itseään yhteisönä muun muassa tekemällä ehdotuksia alustayrityksille. 

Euroopan unionin tietosuoja-asetus (GDPR), kuten myös Euroopan komission datasäädösehdotus (2022) voivat tuoda uusia toimintamahdollisuuksia alustatyön suorittajille tai niiden muodostamille yhteisöille.   

Mukaan reiluuden kehittämiseen tarvitaan monia tahoja. 

 

Tutustu tutkimukseen 

Reiluuden mallit alustatyössä -hankkeen loppuraportti (Julkari.fi) 

Työtä välittävien alustayritysten listaus Työelämätiedossa 

Lue lisää ja osallistu keskusteluun REITA-foorumilla 

Reilu työ alustoilla (REITA) -tutkimuskokonaisuuden esittely  

Lisätietoja 

Tutkimuspäällikkö Laura Seppänen, Työterveyslaitos, puh. 030474 2516, laura.seppanen [at] ttl.fi (laura[dot]seppanen[at]ttl[dot]fi) 

Jaa sisältö somessa!