Työkyvyn tuki sote-keskuksessa

Tämän osion opiskeltuasi ymmärrät sote-keskuksen moniammatillisen työkyvyn ja työllistymisen tuen merkityksen, ja tunnistat roolisi asiakkaiden työkyvyn tuen palveluiden johtamisessa.
Kuvituskuva

1 Keskeiset käsitteet

2 Palveluiden, henkilöstön ja talouden johtaminen ovat yhteydessä toisiinsa

Sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueilla on tarve kehittää toimintaansa siten, että ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö tuottaa laadukkaita ja yhdenvertaisia palveluita vaikuttavasti ja tehokkaasti. Hyvinvointialueilla toimivien sote-keskusten ylimmän johdon rooli korostuu erityisesti strategisessa päätöksenteossa. Ylimmän johdon huomiosta kilpailevat monet asiat kuten toimintaympäristön muutokset, alueen asukkaiden palvelutarpeet, digitalisaatio ja talous.

Käytännössä ylimmän johdon huomio jakautuu sekä organisaation ulkoisiin että sisäisiin tekijöihin. Toimintaympäristön muutoksiin vastataan organisaation sisäisillä voimavaroilla. Sote-keskuksen voimavaroja voidaan tarkastella henkilöstön, palveluiden ja talouden muodostamana kokonaisuutena (Kuva 1). Muutos yhdessä osa-alueessa vaikuttaa aina myös kahteen muuhun osa-alueeseen.

Kuviossa keskellä kolmio nimeltä Johtaminen. Sen ympärillä kolme palloa, joiden sisällä tekstit Palvelut, Henkilöstö ja Talous. Ympärillä tekstit Palveluiden tuottaminen, Henkilöstövoimavarat, Henkilöstötalous sekä Talouden tasapaino. Ympärillä olevien tekstien alla tarkentavat lauseet.
Kuva 1. Palveluita, henkilöstöä ja taloutta johdettava kokonaisuutena (Mukaillen Keva 2022).

Panosten jakautumiseen vaikuttaa se, millaisen painoarvon kukin osa-alue saa johdon ajattelussa. Mikään osa-alue ei yksinään takaa laadukasta toimintaa. Työntekijöiden työhyvinvointia ja työkykyä tukemalla voidaan vähentää työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia ja toisaalta hyvinvoiva henkilöstö tuottaa laadukkaampia palveluja.

Katso alta löytyvältä videolta Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnusen sekä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen työikäisten palvelualuejohtaja Jutta Paavolan ajatuksia. He kertovat hyvinvoinnin strategisesta johtamisesta, työkyvyn palveluiden ja tuen yhteensovittamisesta, moniammatillisuudesta, jaetusta ymmärryksestä ja toimintaympäristöstä. Videon kesto on 4 minuuttia ja 42 sekuntia.

3 Yhteensovittamalla laadukkaampia palveluita asiakkaalle

Hyvinvointialueiden tulee järjestää sote-palvelut alueensa asukkaille. Työkyvyn muutokset voivat koskettaa eri ikäisiä ja monenlaisissa tilanteissa olevia henkilöitä. Sote-keskuksen työkyvyn tuen palvelut on tarkoitettu työikäisille (työlliset, yrittäjät tai työttömät), joilla on tunnistettu työkyvyn tuen tarve, ja jotka eivät ole työterveyshuollon tai opiskeluterveydenhuollon piirissä.

Työkyvyn ja työllistymisen tuen tarpeen tunnistaminen on tärkeää riippumatta siitä, onko asiakas työssä käyvä vai työtön työnhakija, mihin palveluun asiakas hakeutuu tai missä palvelussa hän kullakin hetkellä on. Myös työterveyshuollon piirissä olevilla työntekijöillä, esimerkiksi vammaisilla työntekijöillä, on mahdollisuus saada sosiaalihuollon palveluita sote-keskuksesta.

Työikäisten työkyvyn tuen palveluita ohjaa muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettu laki (612/2021, 7§). Siinä säädetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä hyvinvointialueella. Hyvinvointialueen tulee strategisessa suunnittelussaan asettaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määritellä toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi.

Yhteensovittamisvelvoitteen myötä hyvinvointialueella tulee olla tietoa myös muiden toimijoiden työikäisille suunnattujen palveluiden tarjonnasta. Työ- ja toimintakyvyn huomioiminen hyvinvointialueen palvelustrategiassa tukee työikäisten palveluiden yhteensovittamista ja hyvinvointialueella onkin vastuu monialaisten palveluiden yhteensovittamisesta kokonaisuuksiksi (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021, 10-11 § ja 22 §). Kuva 2 havainnollistaa sote-keskuksen työkyvyn tuen asemoitumista hyvinvointialueilla.

Sote-keskuksissa johtavassa asemassa toimivat huolehtivat siitä, että asiakaspolkuja muokataan asiakkaiden palvelutarpeiden pohjalta. Asiakasosallisuuden pitäminen toiminnan keskiössä muuttaa ammattilaisten työkulttuuria ja työtapoja. Ylimmän ja keskijohdon tehtävänä on varmistaa, että asiakkaat ja työntekijät otetaan mukaan uuden työkulttuurin luomiseen. Asiakasosallisuutta käsittelemme lisää koulutuksen kolmannessa osiossa.

Kuvassa kuvattuna hyvinvointialueen, sote-keskuksen sekä yhteistyöverkoston tehtäviä. Hyvinvointialue mm. järjestää työ- ja toimintakyvyn tuen palveluita niille, jotka eivät ole työterveyshuollon ja opiskeluterveydenhuollon piirissä. Sote-keskus mm. antaa työ- ja toimintakyvyn tuen palvelut niille, jotka eivät ole työterveyshuollon ja opiskeluterveyshuollon piirissä. Yhteistyöverkoston jäseniä ovat mm. TE-palvelut, kunnan työllisyyspalvelut, Kela, järjestöt, oppilaitokset ja työpaikat.
Kuva 2. Työkyvyn tuki hyvinvointialueilla ja sote-keskuksissa.

Työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden ja ketjun määritteleminen, ohjaus ja seuranta

Työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden ja -ketjun kehittäminen edellyttää eri toimijaryhmien, kuten palveluiden järjestäjien ja tuottajien, työkyvyn tuen ammattilaisten, asiakkaiden sekä alueen asukkaiden, ottamista mukaan kehittämisen eri vaiheisiin. Palvelukokonaisuudella on tärkeä olla yksi vastuuhenkilö, joka vastaa kehittämisestä ja sen jatkuvuudesta.

Palvelujärjestelmän kokonaisuudistuksissa, kuten sote-uudistuksessa tehtiin, palvelukokonaisuus ja -ketju voidaan joutua määrittelemään alusta alkaen uusiksi. Tavallisesti uudistukset ovat kuitenkin tätä pienempiä tai vaiheittaisia, ja ne voivat perustua havaittuihin uusiin ilmiöihin tai tietoon palveluiden toimivuudesta. Tällöin palveluita kehitetään vastaamaan muuttuneita palvelutarpeita.

Työkyvyn tukea tarvitsevien työllisyyttä parannetaan tarjoamalla heille tarkoituksenmukaiset palvelut, joissa asiantuntijat tukevat yhteistyössä asiakkaan kanssa hänen työ- ja toimintakykyään työllistymisen tai työssä jatkamisen mahdollistamiseksi. Palvelukokonaisuus voi sisältää eritasoisia palveluja (ehkäisevät palvelut, peruspalvelut, erityistason ja vaativamman tason palvelut) ja se voi ulottua sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen yli esimerkiksi työvoimapalveluihin ja kriminaalihuoltoon.

Palveluita voivat tuottaa sote-keskus itse (oma palvelutuotanto), yksityiset palveluntuottajat, järjestöt ja seurakunnat sekä valtio. Keskeistä on, että palvelukokonaisuus tai -ketju ylittää sektori-, organisaatio- ja ammattirajat asiakassegmentin tarpeita vastaavalla tavalla ja, että se on tehty tiedonkulun kannalta mahdolliseksi. Tässä kappaleessa käsittelemme palvelukokonaisuuden ja -ketjun määrittelyä, ohjausta ja seurantaa, jotka voidaan jakaa yhdeksään vaiheeseen. Vaiheet ja teksti perustuvat Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen Palvelukokonaisuuksien ja –ketjujen määrittelyn, ohjauksen ja seurannan käsikirjaan. Vaiheet on kuvattu myös kuvassa 3.

Tilanneanalyysi, segmentointi, tavoitteiden määrittely, mittareiden ja tietolähteiden määrittely, mallintaminen, toimeenpanon suunnittelu, ohjauksen keinojen valitseminen, vuoropuhelun suunnittelu, seurannan organisointi.
Kuva 3. Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn vaiheet (mukaillen Koivisto ym. 2020).

4 Tieto johtamisen tukena

Sote-keskuksen strategisessa johtamisessa tarvitaan päätöksen teon tueksi tiedon keräämistä ja analysointia sekä henkilöstöstä, palveluista ja niiden käyttäjistä että taloudesta ja vaikuttavuudesta. Tietoja tulee hyödyntää johtamisessa monipuolisesti organisaation eri tasoilla eli ylimmässä johdossa, keskijohdossa, lähijohtamisessa ja henkilöstöhallinnossa.

Tietojohtamiseen liittyvät käsitteet eivät ole yksiselitteisiä. Yksi tapa jäsentää tietojohtamisen sisältöä on erottaa tiedon johtaminen ja tiedolla johtaminen. Tiedon johtaminen (information management) sisältää muun muassa tiedon hankinnan, varastoinnin, siirron ja suojauksen. Tiedolla johtamiseen (knowledge-based management) puolestaan kuuluu tiedon hyödyntäminen strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa. Tiedolla johtamisessa voidaan erottaa

  1. miten tieto tulisi esittää ja kenelle,
  2. millaisia johtopäätöksiä tai päätöksentekoa on tarkoitus tukea, ja
  3. mitä päätöksiä tiedon pohjalta tehdään.

Tietotarpeiden perustana ovat yhteisesti asetetut tavoitteet. Tavoitteiden ja tarpeiden pohjalta määritellään myös käytännöt, joiden avulla tarvittavat tiedot hankitaan ja niitä jalostetaan. Johtamisen eri tasoilla tiedon hyödyntämisen tarpeet ja tavoitteet ovat erilaisia, minkä vuoksi käytettävät mittarit ja niiden analysointi tulee miettiä kullekin tasolle erikseen. Esimerkiksi ylin johto seuraa koko organisaation tasolla henkilöstön, palveluiden ja talouden muodostamaa kokonaisuutta, kun taas lähiesihenkilöt hyödyntävät tietoa oman yksikkönsä henkilöstön työkyvystä ja palveluiden laadusta.

Kuten palvelukokonaisuuden tai -ketjun määrittelyä käsittelevässä kappaleessakin tuli esiin, organisaatiotasolla tulee kerätä tietoa eri osa-alueista, kuten palveluista (esimerkiksi palveluiden käyttöaste), henkilöstöstä (esimerkiksi vaihtuvuus), asiakkaista (esimerkiksi toimintakyky), moniammatillisista tiimeistä (esimerkiksi asiakasprosessien toimivuus) ja taloudesta (esimerkiksi henkilöstön työkyvyttömyyskustannukset).

Tietoa on saatavilla runsaasti, mutta sen hankinta voi olla sattumanvaraista ja osa tiedosta voi jäädä hyödyntämättä. Siksi on tärkeää määritellä tarkkaan, mitä tietoa tarvitaan, missä muodossa sitä tarvitaan, ja miten tiedon hankintaa koordinoidaan. Näin huolehditaan myös siitä, että hankittavan tiedon määrä on suhteessa sen hyödyntämisessä käytettävissä oleviin resursseihin. Jo aiemmin mainittua resurssiohjausta taas voidaan edistää järjestelmillä, joissa tuodaan yhteen tiedon tallennus, toiminnan ohjaus ja sähköinen asiointi. Esimerkiksi sosiaalityössä palvelupolkuajattelun kautta voidaan tarkastella palveluiden oikeaa mitoitusta ja oikea-aikaisuutta.

Oman organisaation tietojohtamisen tilasta voi saada tietoa julkisten organisaatioiden käyttöön tarkoitetulla tietojohtamisen arviointimallilla. Arviointi voidaan tehdä itsearviona tai ulkopuolisen arvioijan toteuttamana, kyselynä tai haastatteluihin ja keskusteluun pohjautuen. Lopputuloksena saadaan tietojohtamisen profiili, joka auttaa tunnistamaan kehittämistarpeet, suunnittelemaan toimenpiteet ja seuraamaan tilanteen kehittymistä ajassa. Arviointimallista on kehitetty lyhyt ja pitkä versio. Lyhyemmällä versiolla saadaan nopeasti yleiskuva tietojohtamisen tilasta.

Tutustu halutessasi Tietojohtamisen arviointimalliin ja sen käyttöohjeeseen.

Lähteet ja lisämateriaalit

Nämä lähteet ja lisämateriaalit ovat vapaaehtoisia. Yhden opintopisteen laajuisen kokonaisuuden voi suorittaa ilman lisämateriaalien lukemista.

Artikkelit, raportit ja käsikirjat

Hietapakka L, Tiirinki H, Sinervo T. Monialaisen palvelutarpeen tunnistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa Suomessa. Teoksessa: Koivisto J, Tiirinki H (toim.) Monialaisen palvelutarpeen tunnistaminen sosiaali- ja terveys- ja työvoimapalveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:38. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162382

Huikko-Tarvainen S. Johtaminen lääkäriprofessiossa. Akateeminen väitöskirja. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2022. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82046

Huotari P. Strateginen osaamisen johtaminen kuntien sosiaali- ja terveystoimessa. Neljän kunnan sosiaali- ja terveystoimen esimiesten käsityksiä strategisesta osaamisen johtamisesta. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto, Tampere 2009. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/66430

Koivisto J, Liukko E, Tiirinki H, Lyytikäinen M. Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn, ohjauksen ja seurannan käsikirja. Saatavilla osoitteessa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140708/URN_ISBN_978-952-343-581-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Leinonen J, Suhonen M, Syväjärvi A. Tieto haastaa toimijat ja käytännöt. Hyvinvointitiedon hyödyntäminen osana kuntien hyvinvointijohtamisen strategiatyötä. Focus Localis 2021:3. Saatavilla osoitteessa: https://research.ulapland.fi/fi/publications/tieto-haastaa-toimijat-ja-k%C3%A4yt%C3%A4nn%C3%B6t-hyvinvointitiedon-hy%C3%B6dynt%C3%A4min.

Leskelä R-L, Haavisto I, Jääskeläinen A, Helander N, Sillanpää V, Laasonen V, Ranta T, Torkki P. Tietojohtaminen ja sen kehittäminen: tietojohtamisen arviointimalli ja suosituksia maakuntavalmistelun pohjalta. Valtioneuvoston selitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:42. Saatavilla osoitteessa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161659

Niemelä J. Palveluohjaava sote-järjestelmä vai palveluohjaus – vai molemmat? Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diak Puheenvuoro 32. Helsinki, 2020. Saatavilla osoitteessa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/345665/Puheenvuoro_32_web.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Niemelä J, Kivipelto M. Asiakaslähtöinen palvelupolkumalli tulevaisuuden sote-keskusten lähtökohdaksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 2019:37. Saatavilla osoitteessa: https://www.julkari.fi/handle/10024/138819

Normia-Ahlsten L, Riisalo-Mäntynen T, Karjalainen J, Turkia T, Sahrio A, Salmi S-M, Pitkäranta S. Työkyvyn ja työllistymisen tuki hyvinvointialueilla - suositukset toimintamallien käyttöönottoon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Päätösten tueksi 6/2023. Saatavilla osoitteessa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/146474/URN_ISBN_978-952-408-066-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Normia-Ahlsten L, Riisalo-Mäntynen T, Turkia T (toim.). Sosiaalihuolto työkyvyn tuen palvelukokonaisuudessa. Kokonaisvaltaisen tuen puuttuva palanen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 21/2023. Saatavilla osoitteessa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/147700/URN_ISBN_978-952-408-114-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

STM, THL ja TTL (2023). Työkyvyn tuen järjestäminen hyvinvointialueilla. Pikaopas päättäjille. Saatavilla osoitteessa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164899/TyoKyvynTuenPikaopas.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sosiaali- ja terveyspalvelujen julkinen talous 2022. Saatavilla osoitteessa: https://thl.fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/sosiaali-ja-terveydenhuollon-resurssit/sosiaali-ja-terveyspalvelujen-julkinen-talous.

Tukea työkykyyn. Työkyvyn tuki osana sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluita. Ratkaisuja ja toimintamalleja. Työkykyä Satakuntaan -hanke (STM), 2022. Saatavilla osoitteessa: https://yhteistyotilat.fi/wiki08/download/attachments/109379991/Tukea%20ty%C3%B6h%C3%B6n%20dokumentti.pdf?version=1&modificationDate=1682581056353&api=v2

Työikäiset hyvinvointialueella -tarkistuslista 1.0. Sosiaali- ja terveysministeriö, 2023. Saatavilla osoitteessa: https://stm.fi/documents/1271139/148062577/Ty%C3%B6ik%C3%A4iset+Hyvinvointialueella+1.0+(002).pdf/136dc5af-7fa1-09db-8df4-4b7738539e6f/Ty%C3%B6ik%C3%A4iset+Hyvinvointialueella+1.0+(002).pdf?t=1677764253419.

Muut verkkomateriaalit

Sotehelmet