Terveyskäyttäytymisen tukeminen etätyössä

Organisaatioilla on monenlaisia tapoja tukea työntekijän terveyttä myös etätyössä. Terveyskäyttäytymisen edistämisellä tarkoitamme liikunnan, ravinnon, unen ja palautumisen edistämistä sekä päihteiden käytön ehkäisemistä.

Organisaation keinot tukea liikkumista 

Liikkumisen, fyysisen aktiivisuuden ja liikkeen edistäminen on tapa edistää työntekijöiden työkykyä ja terveyttä. Liikkuminen tukee palautumista ja unta ja suojaa työn rasituksilta. Liikkumiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota etätyöpäivinä. Liikkeeseen on hyvä kannustaa jo työpäivän aikana ja työn lomassa.

Keinoja tukea liikkumista

 • työn organisointi ja työajan jousto, jotka mahdollistavat liikkumisen myös keskellä työpäivää
 • taloudellinen tuki liikuntapalvelujen käyttöön
 • liikuntakampanjat, liikuntahaasteet ja työhyvinvointitempaukset
 • ohjattua liikuntaa verkkovälitteisesti
 • tiimien omat jumppahetket tai kävelylenkit
 • kävelykokoukset
 • taukojumppasovellukset
 • tietoa ja ohjeita liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi
 • henkilöstön oma vinkkilista siitä, miten etätyössä lisätään päivään liikettä
 • liikuntavälinelahjoitukset, esim. jumppakuminauhat, tai alennukset aktiivisuutta ja palautumista mittaaviin välineisiin, esim. aktiivisuusrannekkeisiin

Liikunnan liittämisessä osaksi etätyöpäivää on otettava huomioon työtehtävien vaatimukset ja huomioitava se, että kaikkien ei ole mahdollista irrottautua työstä kesken päivän. Esimerkiksi työssä, jossa tulee olla jatkuvasti tavoitettavissa, työpäivää ei voi keskeyttää omaehtoisesti. Hyvinvointia tukevien mahdollisuuksien tulisi kuitenkin olla työntekijöiden saavutettavissa mahdollisimman tasaveroisesti.

Organisaation keinot tukea terveellisiä ruokailutottumuksia

Organisaatioilla on mahdollisuus edistää terveellisiä ruokailutottumuksia myös etänä, vaikka jokainen päättäkin itse siitä, mitä suuhunsa laittaa. Terveellinen ravinto ylläpitää vireyttä ja edistää työstä palautumista. Etätyössä tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että lounastauoille on aikaa ja ne rauhoitetaan työnteolta.

Keinoja tukea terveellisiä ruokailutottumuksia

 • lounas- tai ravintoetu käytössä myös etätyössä
 • sovitaan päivittäisen lounastauon merkitsemisestä sähköiseen kalenteriin ja kunnioitetaan työkavereiden kalenterivarauksia
 • yhteiset virtuaaliset lounashetket ja kahvitauot
 • työyhteisön ruokatempaukset ja -haasteet, esimerkiksi kuvataan oma ruoka-annos ja jaetaan kuva sovitussa kanavassa
 • jaetaan tietoa ja vinkkejä siitä, miten ylläpitää terveellisiä ruokailutottumuksia etätyössä
 • mahdollisuus hyödyntää palveluita, jotka motivoivat omien elintapojen parantamiseen ja tukevat terveellisen ruokavalion suunnittelussa, esimerkiksi digitaaliset sovellukset sekä yksilö- ja ryhmävalmennukset.

Organisaation keinot tukea hyvää unta

Unen merkitys työstä palautumiselle ja terveydelle on merkittävä. Uni vaikuttaa muun muassa keskittymiskykyyn, muistiin ja mielen hyvinvointiin. Etätyö on pääasiassa lisännyt unen määrää, mutta etätyössä on myös riskitekijöitä, jotka voivat heikentää unta. Organisaatioiden on tärkeä huomioida unen merkitys työkyvylle ja tarjota työkaluja ja apua nukkumiseen.

Keinoja tukea hyvää unta

 • työn kuormituksen keventämisestä, työtehtävien priorisoinnista ja työn rajaamisesta sopiminen
 • työn ja vapaa-ajan rajaaminen
 • työpäivän huokoisuudesta ja tauotuksesta huolehtiminen
 • työaikajärjestelyt, jos työntekijä kärsii univaikeuksista, esimerkiksi mahdollisuus aloittaa työt omatahtisesti tai mahdollisuus tehdä lyhyempää työpäivää
 • työterveyshuollon tai muun palveluntuottajan tuki uniasioissa, esimerkiksi univalmennuksen järjestäminen yksilö- tai ryhmätoimintana

Lisävinkkejä palautumiseen löydät tämän oppaan Terveyden ja palautumisen edistäminen etätyössä -osiosta.

Organisaation keinot ehkäistä päihdehaittoja

Organisaatiossa tehtävän päihdetyön tulee sopia myös etä- ja hybridityöhön.  Päihteiden ongelmakäytöstä voi olla vaikea saada kiinni etäyhteyksien kautta ja työssä, jota tehdään itsenäisesti ja eri paikoista käsin. Päihdeongelmista saattaa herätä epäilyksiä, mutta työtä haittaavaa päihteiden käyttöä on vaikea arvioida teknologiavälitteisesti.

Merkkejä mahdollisesta päihdeongelmasta

 • muutos työstä suoriutumisessa: työn laatu ja tuottavuus heikkenevät 
 • osallistuminen työhön vähenee, toistuvat myöhästelyt ja yllättävät poissaolot kokouksissa, esimerkiksi jatkuvat yhteysongelmat verkkokokouksissa 
 • haluttomuus käyttää kameraa etäkokouksissa
 • muutokset käyttäytymisessä ja olemuksessa 
 • jatkuva väsymys ja huonotuulisuus 
 • esihenkilön välttely 
 • yhteisten sosiaalisten verkkovälitteisten tilaisuuksien välttely ja työyhteisöstä eristäytyminen 
 • haluttomuus tulla työpaikalle 
 • poissaolot keskittyvät viikonlopun ympärille 

Keinoja organisaation päihdetyöhön

 • organisaation päihdeohjelman tarkastelu ja päivittäminen etätyön näkökulmasta
 • säännöllinen ja aktiivinen vuorovaikutus lähijohdettaviin: kuulumisen kyseleminen ja kuunteleminen
 • kameroiden käyttö verkkovälitteisissä tapaamisissa
 • kasvokkaiset kohtaamiset ja säännöllinen työpaikalla käyminen
 • työkyvyn kysymyksistä keskustelu ja psykologisesti turvallisen ilmapiirin luominen
 • välittämisen näkökulman korostaminen
 • esihenkilön keinovalikoiman täsmentäminen ja työyhteisön eri tahojen roolien selkeyttäminen
 • tiedon tarjoaminen päihteiden haitoista
 • toimiva työterveyshuoltoyhteistyö ja terveyskyselyt
 • tiedottaminen työterveyshuollon tarjoamasta tuesta
 • tiedon tarjoaminen digitaalisista sovelluksista ja palveluista, jotka antavat palautetta omasta päihteiden käytöstä

Asioiden ottaminen puheeksi varhain mahdollistaa tuen ja avun ajoissa ja ehkäisee ongelman pitkittymistä – peitteleminen ei ole päihdeongelmaisen edun mukaista.