Etätyön johtaminen

Oikeudenmukainen arjen johtaminen, toimiva viestintä ja hyvä yhteistyö ovat olennaisessa osassa etätyössä. Ne kaikki lisäävät ennakoitavuutta, hallinnan tunnetta ja ovat yhteydessä henkilöstön hyvinvointiin. Joustavasti toimiva ja jatkuvasti kehittyvä arjen johtaminen koskettaa kaikkia ja vaikuttaa näin laajasti henkilöstön hyvinvointiin.

Työelämässä on meneillään monia muutoksia, jotka esihenkilöiden on hyvä huomioida toiminnassaan ja tukiessaan työntekijöiden itseohjautuvuutta.  Pitkään jatkuvissa muutoksissa toiminnan jatkuvan parantamisen perustana on hyvien käytäntöjen jakaminen, kokeilut, oppiminen ja sitkeä, pitkäjänteinen yhteistyö.

1. Varmistakaa nopeasti reagoivaa ja toimiva viestintä

Äkillisesti muuttuvissa tilanteissa tarvitaan toimivaa viestintää ja laadukasta vuorovaikutusta. Yksi hyvä tapa on luoda nopeasti reagoivan viestinnän malli ja perustaa ryhmä, joka pystyy välittämään henkilöstölle ja asiakkaille tietoa joustavasti ja tehokkaasti. Joustavasti toimiva viestintä vaikuttaa olennaisesti työn tekemisen sujuvuuteen ja koettuun hyvinvointiin. Se myös lisää luottamusta tiimin ja organisaation toimivuuteen.

Viestinnän suunnittelussa pohdittavaksi

 • Ketkä osallistuvat viestintätiimiin toimintaan? Missä rooleissa?
 • Mitä digitaalisia välineitä käytätte tiimin toiminnassa? Miten ja kuinka usein tiimi kokoontuu?
 • Mitä kanavia ja välineitä käytätte eri asioiden viestimiseen? Ketkä ja millä tasolla päättävät käytettävät kanavat? Missä eri kanavien käytöstä ohjeistetaan?
 • Mistä ja miten ihmiset löytävät päivittyvät ohjeet, kysymykset ja vastaukset?
 • Miten tavoitatte kollegat ja työntekijät, asiakkaat ja yhteistyökumppanit?
 • Miten arvioitte viestinnän onnistumista?
 • Miten kehitätte viestinnän ja viestintäryhmän toimintatapoja? Entä viestinnän ja yhteistyön digitaalisia työvälineitä?

2. Laatikaa pelisäännöt työnteon paikoista, ajoista ja keskeisistä toimintatavoista

Etätyön nopea yleistyminen on muuttanut merkittävästi toimintatapoja organisaatioissa. Jotta erilaissa työelämään vaikuttavissa muutoksissa onnistutaan, on tärkeää luoda yhteiset raamit sopimiselle ja päätöksenteolle eri tasoilla: mitä sovitaan yhteisesti, mistä voidaan päättää hajautetusti tiimeissä sekä miten toimintaa kehitetään osallistavasti, jatkuvasti parantaen.

Periaatteet, linjaukset ja ohjeet ovat keskeisiä työn sujuvuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Niissä määritellään esimerkiksi työn tekemisen ajat ja paikat, erilaiset joustot ja matkustus työasioissa.

 • Keskustelkaa ja sopikaa, millaista toimintaa ihmisiltä odotetaan etätyössä ja miten heitä tuetaan. Etätyö voi vaatia työntekijöiltä enemmän kykyä ja valmiuksia oman työn hallintaan, itsensä johtamiseen sekä työn priorisointiin.
 • Työn rajojen selkeyttäminen tukee suoriutumista. Tämä tarkoittaa toimenkuvien, tavoitteiden ja roolien selkeyttämistä. Lisätukea tuovat säännölliset tiimi- ja yksilökeskustelut, joissa haasteita voidaan käydä läpi ja ratkoa yhdessä.
 • Yhteistyön ja vuorovaikutuksen rakenteiden tulee olla selkeitä. Yksiköissä ja tiimeissä on hyvä sopia esimerkiksi digitaalisten työvälineiden käytöstä, palavereiden toteutuksesta ja dokumentointitavoista.
 • Tunnistakaa läsnätapaamisten edut. Innovointi, uuden kehittely ja yhdessä oppiminen on helpompaa kasvokkain. Epämuodolliset keskustelut ja satunnaiset kohtaamiset edistävät yhteisöllisyyttä työyhteisössä, mutta ne voivat myös olla tärkeä tekijä organisaation uudistumisen kannalta. Joskus innovaatiot tai uudet tavat toimia syntyvät onnekkaiden sattumien kautta epävirallisissa yhteyksissä.
 • Sopikaa ja keskustelkaa työajoista ja työajanseurannasta etätyössä. Millaiset työaikaliukumat organisaatiossa on käytössä? Onko mahdollista tehdä työtä osissa, esimerkiksi niin että osa päivästä työskennellään kotoa ja osa toimistolla? Etätyössä sovelletaan pääsääntöisesti työaikalakia, ja se edellyttää työajanseurantaa. Työaikojen seuraaminen kannattaa ja kertyvät saldot saattavat antaa viitteitä työn määrällisestä kuormituksesta.

3. Tukekaa esihenkilöitä työkyvystä huolehtimisessa

Etätyö tulee järjestää oikeudenmukaisesti, turvallisesti ja työkykyä tukevasti. Johto ja esihenkilöt ovat tästä vastuussa ja toimivat esimerkkeinä koko organisaatiolle. Organisaation tulee varmistaa, että esihenkilöillä on työkyvyn tukemiseen riittävästi aikaa, työvälineitä ja osaamista.

Etätyö voi olla haaste työkyvystä huolehtimiselle. Jos työntekijöitä tavataan enimmäkseen etänä, esihenkilön voi olla vaikea tunnistaa muutoksia työkyvyssä. Keinoja kuitenkin on. Tarvitaan etenkin riittävää vuorovaikutusta ja keskustelua.

 • Työntekijöiden kanssa on hyvä keskustella etätyön sujumisesta ja työssä onnistumisesta. Toimenkuvan, työn tavoitteiden ja työtehtävien kirkastaminen voi olla tarpeen, samoin tarjota tarvittaessa tukea työpäivän suunnitteluun, ajankäyttöön ja työtehtävien priorisointiin. Järjestä myös mahdollisuus keskustella työssä ilmenneistä haasteista ja purkaa kuormittavia tilanteita.
 • Kuulostelu ja kuulumisten kysely on tärkeää myös etätyössä. Lähijohdettaville on hyvä järjestää mahdollisuuksia ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä, esimerkiksi säännöllisinä soittoaikoina.
 • Kiinnittäkää huomiota psykologiseen turvallisuuteen. Etätyö haastaa vuorovaikutusta ja ei-sanallista viestintää, minkä lisäksi eristyneisyyden kokemukset voivat olla ongelma. Esihenkilö voi omalla toiminnallaan edistää ilmapiiriä, jossa henkilöstö kokee turvalliseksi sosiaalisten riskien ottamisen. Epäonnistumiset salliva ilmapiiri ja tuen tarjoaminen edistävät psykologista turvallisuutta.
 • Säännöllinen keskustelu ja tapaamiset ovat avainasemassa työkyvyn haasteiden havainnoimiseksi ja tunnistamiseksi. Kameroiden käyttö kannattaa, kun tapaatte virtuaalisesti. On hyvä tiedostaa etätyön mahdolliset haasteet ja seurata myös oman organisaation työhyvinvoinnin mittareita. Havainnoi monikanavaisesti ja luota heikompiinkin signaaleihin.
 • Jos työkyvyn haasteita ilmenee, kuuntele, kohtaa ja keskustele. Lähde etsimään ratkaisuja tilanteeseen. Etätyö voi auttaa jaksamaan työelämässä työkyvyn heikentyessä. Esimerkiksi työaikojen joustot, työn muokkauksen keinot ja osasairauspäiväraha ovat hyödynnettävissä myös etänä. Hyödynnä HR:n ja työterveyshuollon asiantuntemusta, kun etsitte parhaita ratkaisuja työkyvyn tueksi.
 • Pitkän sairauspoissaolon jälkeen työhön palaavan kanssa tulisi keskustella työhönpaluusta. Miettikää yhdessä parhaita ratkaisuja, olisiko työ hyvä aloittaa työpaikalla vai onko etätyö parempi vaihtoehto? Joissain tapauksissa työhön palaava voi hyötyä työyhteisön fyysisestä läsnäolosta ja siitä, että sosiaalista tukea on saatavissa kasvokkain.

4. Edistäkää esihenkilöiden yhteistyötä

Esihenkilöiden yhteistyötä ja verkostoitumista voidaan parhaiten edistää tukemalla yhteydenpitoa sekä säännöllisesti toistuvia tapaamisia ja systemaattisia toimenpiteitä.

Hyvä käytäntö yhteistyön edistämiseen on rakentaa yhteinen, jatkuvasti kehittyvä malli. Se pitää sisällään tietoa onnistuneista käytännöistä sekä hyvistä työvälineistä ja tavoista toimia. Malliin on hyvä sisällyttää myös keskeiset ohjeet, jotka käsittelevät työkyvyn tukea etätyössä. Siihen voi kuulua myös joustava tapa kartoittaa esihenkilöiden osaamistarpeita. Malli voi olla rullaavasti päivitettävä dokumentti esimerkiksi organisaation intranetissä tai muulla digitaalisella alustalla.

Yhteinen malli edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä sekä mahdollisuutta esihenkilöiden verkostoitumiselle ja keskinäiselle sparraukselle. Esihenkilöiden keskinäinen yhteistyö auttaa ratkaisemaan käytännön ongelmia ja luomaan riittävän yhtenäisiä toimintatapoja yli tiimien ja yksiköiden.

Vinkkejä esihenkilöiden yhteistyön edistämiseen

 • Säännölliset esihenkilöklinikat ja sparraushetket, joissa käsitellään työkyvyn tukeen liittyviä aiheita
 • Esihenkilökahvit tai muut epämuodolliset tilaisuudet, joissa mahdollisuus keskustella muiden esihenkilöiden kanssa ja saada vertaistukea
 • Kuukausittaiset teematapaamiset tai esihenkilöpäivät
 • Toiminnan yhteinen kehittäminen esihenkilöiden työpajoissa
 • Esihenkilöiden digitaalisilla alustoilla sijaitseva omat ryhmät, missä on mahdollisuus jakaa tietoa, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä sekä vinkata mahdollisuuksista osaamisen kehittämiseen
 • Osaamistarpeiden yhteinen kartoittaminen ja kehittäminen, esimerkiksi haastavien tilanteiden ja työkyvyn muutosten tunnistaminen etänä, fasilitointitaidot, ajanhallinta ja digitaidot