Osaava ja uudistuva työura -tutkimus: Tiedote tutkimukseen osallistuvalle

Tässä tiedotteessa saatte tietoa koko tutkimuksesta ja siihen liittyvästä kyselystä.

Pyydämme teitä osallistumaan Työterveyslaitoksen Osaava ja uudistuva työura -tutkimukseen, joka toteutetaan vuosina 2022-2023.

Tutkimuksen tavoitteet ja tarkoitus

Tutkimuksessa selvitetään kahden uramenetelmän vaikutuksia työuralla uudistumiseen, oman osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin. Menetelmät ovat: 1) sähköisen työuraopas (itseopiskelumateriaali) ja 2) työpaikallasi toteutettava vertaisryhmävalmennus (12 + 1 tuntia). Uramenetelmät toteutetaan suomeksi.

Tutkimus on osa laajempaa tutkimushanketta, joka alkoi lokakuussa 2020 ja päättyy joulukuussa 2023. Tässä hankkeessa on aiemmin tehty selvityksiä koskien työntekijöiden uudistumishaasteita työuralla.

Kuka tutkimuksen toteuttaa?

Tutkimuksen toteuttaa ja siitä vastaa Työterveyslaitos. Työterveyslaitos on riippumaton työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää eri-ikäisten hyvinvointia ja työuria. Tutkimukseen osallistuvat työpaikat tiedottavat tutkimuksesta henkilöstölleen. Työterveyslaitos kouluttaa työpaikkojen yhteyshenkilöt (esim. HR-henkilökunta) toteuttamaan vertaisryhmävalmennuksen työpaikoillaan.

Tutkimukseen osallistuminen

Tutkimus on kohdistettu ensisijaisesti yli 35-vuotiaille työntekijöille. Osallistujiksi etsitään työntekijöitä, joilla ei ole erityistä toivomusta siitä, kumpaan uramenetelmäryhmään he osallistuvat. Työterveyslaitos arpoo osallistujat satunnaisesti kahteen uramenetelmäryhmään: Puolet saa sähköpostitse käyttöönsä itseopiskeluun perustuvan työuraoppaan ja puolet osallistuu työpaikallaan toteutettavaan vertaisryhmävalmennukseen.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistujilla on oikeus keskeyttää osallistuminen tutkimukseen missä vaiheessa tahansa. Vastaaminen alkukyselyyn katsotaan suostumukseksi osallistua tutkimukseen. Tutkittavan oikeudet suostumuksen peruuttamiseen on kuvattu tarkemmin tietosuojailmoituksessa.

Mitä tietoa kerätään?

Tutkimukseen kuuluu kolme sähköisesti täytettävää kyselyä: alkukysely, lyhyen aikavälin seurantakysely ja kuuden kuukauden seurantakysely. Vastaaminen vie aikaa kyselystä riippuen noin 10-20 minuuttia. Kyselylomakkeet sisältävät taustatietojen (esim. koulutustausta) lisäksi osaamiseen, työuraan ja työuralla uudistumiseen, työhyvinvointiin ja työympäristöön liittyviä kysymyksiä. Alkukyselyssä vastaajilta pyydetään yhteystiedot, jotta osallistujat tavoitetaan seurantakyselyjä varten.

Osallistujilta pyydetään erillinen suostumus seuraavien rekisteritietojen käyttöön ajanjaksolta vuosi ennen tutkimuksen alkua aina kolme vuotta tutkimuksen alun jälkeiseen aikaan saakka: 1) Osallistujan suostumuksella hänen työnantajaltaan pyydetään rekisteritiedot sairauspoissaolopäivien määrästä. Tieto sairauspoissaolopäivien määrästä yhdistetään kyselyaineistoon. 2) Lisäksi Työterveyslaitoksen tutkijat pyytävät osallistujan suostumuksella Tilastokeskusta yhdistämään kyselyssä saatuja tietoja Tilastokeskuksen rekisteritietoihin työssä olosta, palkkauksesta ja suoritetuista opinnoista. Tilastokeskus yhdistää tiedot ja antaa Työterveyslaitoksen tutkijoille pääsyn aineistoon, josta Työterveyslaitoksen tutkijoiden ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä osallistujia. Rekisteritietojen avulla selvitetään työuramenetelmien vaikutuksia työuraan pidemmällä aikavälillä. Osallistujilta pyydetään alkukyselyssä henkilötunnus edellä mainittujen rekisteritietojen keräämistä ja kyselytietoihin yhdistämistä varten.

Miksi tutkitaan?

Tutkimuksen tavoitteena on edistää työntekijöiden työuralla uudistumista, oman osaamisen vahvistamista ja työhyvinvointia. Tutkimuksen avulla hankittavaa tietoa käytetään työuran hallintaa edistävien menetelmien kehittämiseen.

Osallistumisen hyödyt

Tutkimukseen osallistumalla pääsette pohtimaan työuraanne ja siihen vaikuttavia asioita. Saatte tukea työuraanne koskevien ratkaisujen tekemiseen sekä välineitä työhyvinvointinne edistämiseen. Osallistumalla autatte kehittämään uusia menetelmiä ja toimintatapoja, jotka edistävät eri alojen työntekijöiden urakehitystä ja hyvinvointia nopeasti muuttuvassa työelämässä.

Tuloksista viestiminen

Tuloksista ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä työntekijöitä tai päätellä yksittäisten vastaajien henkilöllisyyttä. Kenenkään henkilökohtaiset vastaukset eivät tule esiin tulosten raportoinnissa.  

Työterveyslaitos viestii tutkimuksen tuloksista osallistuville työpaikoille vain yleisellä tasolla. Tutkimushankkeen etenemisestä viestitään tutkimushankkeen www-sivuilla. Tutkimushankkeen tuloksia ryhmätasolla esitellään tieteellisissä julkaisuissa ja seminaareissa sekä muissa tutkimushankkeen tilaisuuksissa. Lisäksi tuloksia esitellään tutkimushankkeen osana toteutettavassa väitöskirjatyössä.

Luottamuksellisuus ja tietosuoja

Kaikki annetut yksittäisten osallistujien vastaukset tai muut tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia. Osallistujan työnantajan yhteyshenkilölle luovutetaan tutkimuksessa seuraavat tiedot: 1) Tieto osallistujista (vastaajan etu- ja sukunimi), 2) Osallistujien ilmoittautumislomakkeessa tai alkukyselyssä antama sähköpostiosoite ja 3) Osallistujien henkilötunnus, mikäli he ovat antaneet erillisen suostumuksensa tutkijoille pyytää työnantajalta tiedot sairaspoissaolopäivien määrästä. Mitään muita yksittäisten osallistujien vastauksia ei missään tutkimuksen vaiheessa luovuteta vastaajan työnantajalle. Luottamuksellisuus ja tietosuoja on kuvattu tarkemmin tietosuojailmoituksessa.

Lisätietoja saat erikoistutkija Marjaana Pöyryltä, muilta tutkimusryhmän jäseniltä tai tutkimushankkeen verkkosivuilla.

LISÄTIETOJA

Marjaana Pöyry
tutkimuksen vastuullinen johtaja
Työterveyslaitos
p. 046 920 7533
marjaana.poyry [at] ttl.fi

Otto Pankkonen
tutkija
Työterveyslaitos
p. 050 408 6601
otto.pankkonen [at] ttl.fi

Jukka Vuori
vanhempi tutkija
Työterveyslaitos
p. 046 850 5096
jukka.vuori [at] ttl.fi