Graviditet och agenser i arbetet: Handboken hjälper till med hur man gör förhållandena trygga

Arbetslivet ska vara hälsosamt och tryggt även för gravida medarbetare. Arbetshälsoinstitutets praktiska handbok är en hjälp för företagshälsovården, mödrarådgivningen och arbetarskyddspersoner att säkerställa trygga förhållanden. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att en medarbetare under sin graviditet eller strax efter förlossningen inte på arbetsplatsen exponeras för sådana faktorer som kan äventyra förälderns eller barnets hälsa.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 23.2.2022

Handboken sammanställer lagstiftningen om hälsa och trygghet för en gravid person eller en person som nyligen fött barn och metoder för att undvika skadlig exponering.

Författarna har under flera år besvarat frågor på rådgivningstjänsten Graviditet och arbete. Denna praktiska erfarenhet har utnyttjats i samband med författandet av handboken, skriver författarna i inledningsorden i handboken.

– En gravid person kan ofta fortsätta sitt arbete med hjälp av små modifikationer. Syften med handboken är att göra det möjligt för en gravid person att delta i arbetslivet, berättar överläkare Leena Aitto-oja på Arbetshälsoinstitutet.

Exponeringsbedömning av gravida kvinnor är en lagstadgad uppgift för företagshälsovården. Handboken riktar sig främst till yrkesutbildade personer inom företagshälsovården, men även experter på mödrarådgivningen och personer involverade i arbetarskyddet på arbetsplatsen kan ha nytta av handboken.

I handboken har praktiska anvisningar som grundar sig på evidens sammanställts och dessa iakttar principen om försiktighet. Det finns inte tillräckligt med information om vissa agenser eller arbetsförhållanden och därför består anvisningarna i vissa fall av expertens bästa bedömning av situationen.

Skadliga agenser ska identifieras och bedömas

Handboken presenterar kemiska, biologiska, fysikaliska och fysiska agenser i arbetsmiljön som kan vara skadliga under graviditeten eller amningstiden. Exempel på skadliga agenser är lösningsmedel, hepatitvirus, slag och buller. I handboken behandlas även exponering och dess förekomst, konsekvenser för reproduktiv hälsa och rekommendationer för att bedöma arbetets trygghet i fråga om respektive agens.

– I riskbedömningen på arbetsplatsen är förutseende viktigt och för det behövs företagshälsovårdens expertis. När en medarbetare berättar att hon är gravid ska det på arbetsplatsen redan finnas praxis för hur man säkerställer trygga arbetsförhållanden, säger överläkare Heikki Frilander på Arbetshälsoinstitutet.

Bedömningen ska även beakta eventuella konsekvenser för fertiliteten, även om dessa inte står i fokus i denna handbok.

Handboken består av en avsevärd källförteckning i syfte att ge möjligheter att skaffa ytterligare information.

Handboken Raskaus ja työn altisteet

  • Handboken är offentligt tillgänglig på Julkari (på finska).  Handboken kommer framöver att vara tillgänglig i databasen Työterveys ja kuntoutus på Terveysportti.
  • Arbetshälsoinstitutet ordnar en kurs om innehållet i handboken i form av ett webbaserat seminarium den 22 november 2022. 
  • Ansvariga för sammanställningen av handboken är överläkare Heikki Frilander, överläkare Leena Aitto-oja, forskare Pasi Huuskonen och forskningsprofessor Tiina Santonen på Arbetshälsoinstitutet.
  • Ett stort antal experter på Arbetshälsoinstitutet och även några utomstående experter har deltagit i skrivandet av handboken. Många av vårt lands specialister har kommenterat handboken, i synnerhet avsnittet om smittsamma sjukdomar. 

Ytterligare information

  • Överläkare Leena Aitto-oja, leena.aitto-oja [at] ttl.fi (leena[dot]aitto-oja[at]ttl[dot]fi), +358304746106
  • Överläkare Heikki Frilander, heikki.frilander [at] ttl.fi (heikki[dot]frilander[at]ttl[dot]fi), +358304742265
  • Forskare Pasi Huuskonen, pasi.huuskonen [at] ttl.fi (pasi[dot]huuskonen[at]ttl[dot]fi), +358304742303

Nyckelord

Dela innehåll på sociala medier!