Ämnen som är farliga för den reproduktiva hälsan

I många arbetsuppgifter kan det förkomma ämnen som påverkar fertiliteten, utvecklingen av fostret eller av ett barn som ammas. Det hör till arbetsgivarens skyldigheter att identifiera dessa ämnen och göra en bedömning av hur arbetstagaren exponeras för dessa. Arbetsgivarens skyldighet är också att bedöma och minimera hälsorisker med anknytning till exponeringen. En förteckning ska föras över arbetstagare som exponeras. Företagshälsovården stödjer arbetsgivaren i samband med bedömningen av hälsoriskerna.

Reproduktionsstörande ämnen i arbetet

Reproduktionsstörande ämnen kan ha konsekvenser för mäns och kvinnors fertilitet eller fostrets utveckling. Exponeringen för ett ämne kan till exempel leda till att ett foster växer långsammare, missfall, medfödda missbildningar eller förändringar i könscellerna. Dessutom kan en del av ämnena utsöndras i modersmjölken och skada barnet som ammas.

Reproduktionsstörande ämnen hanteras i många olika arbetsuppgifter. Till exempel många lösningsmedel och metaller kan skada den reproduktiva hälsan. I samband med vissa arbetsprocesser, till exempel svetsning och andra förbränningsprocesser, kan det bildas reproduktionsstörande ämnen.

I handboken Raskaus ja työn altisteet (på finska, julkari.fi) finns noggrannare beskrivningar om olika reproduktionsstörande agenser och råd om hur exponeringen för dessa kan minimeras.

Exponeringsnivån och hur länge exponeringen pågår har avsevärd betydelse för hur sannolikt det är att exponeringen kan leda till konsekvenser för den reproduktiva hälsan. Det kan även förekomma individuella skillnader i fråga om känsligheten för ämnena. Exponering sker främst via andningsvägarna, men en del ämnen kan även tränga genom huden. Under graviditeten tränger de flesta ämnena genom placentan och hamnar från moderns blodcirkulation även i fostrets blodcirkulation.

Förutom reproduktionsstörande ämnen kan ämnen som är skadliga för arvsmassan, skadliga för inre organ eller cancerframkallande skada fostret eller barn som ammas.

Faroklassificering och faroangivelser

Faroklassificering av kemiska ämnen som är av största betydelse för den reproduktiva hälsan:

 • farliga för reproduktionen och vid amning: Repr 1A/1B; H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df; Repr. 2; H361, H361d, H361f, H361fd; Lact. H362
 • cancerframkallande: Carc. 1A/1B; H350, H350i; Carc. 2; H351
 • skadliga för arvsmassan: Muta. 1A/1B; H340; Muta. 2; H341
 • orsakar organskador: STOT SE 1; H370; STOT SE 2; H371; STOT RE 1; H372; STOT RE 2; H373.

Kemikaliens faroklassificering finns under punkt 2.1 i säkerhetsdatabladet.

En separat bedömning av exponeringen och anknytande hälsorisker ska alltid göras.

Läs mer om de viktigaste faroklassificeringarna för den reproduktiva hälsan:

Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren är skyldig att:

 • identifiera i arbetet använda och i arbetet förekommande agenser som är farliga för den reproduktiva hälsan
 • bedöma risken som dessa ämnen medför, även för arbetstagare som är gravida och ammar
 • delge bedömningsresultaten till arbetstagarna
 • vidta nödvändiga åtgärder för att minska exponeringen och riskerna 
 • föra en förteckning över arbetstagare som exponeras för reproduktionsstörande agenser (Repr. 1A/1B)
 • försäkra sig om att arbetet inte medför fara för arbetstagare som är gravida eller ammar.

Arbetstagare som exponeras för cancerframkallande eller för arvsmassan skadliga agenser ska anmälas till ASA-registret.

Företagshälsovårdens roll

Företagshälsovården

 • ska i en arbetsplatsutredning även identifiera de arbetsuppgifter och exponeringar som kan påverka den reproduktiva hälsan 
 • ge förslag om hur farorna ska avlägsnas eller hur arbetstagarna kan skydda sig mot dem.

Det är viktigt att detta görs redan innan någon av arbetstagarna är gravid. Det ligger på arbetsgivarens ansvar att genomföra ändringarna, men företagshälsovården kan delta i planeringen av åtgärderna i samråd med arbetarskyddet.

Med hjälp av hälsokontroller hos företagshälsovården är det inte möjligt att direkt motverka faror för den reproduktiva hälsan, men information om riskfaktorer och råd om trygga arbets- och förfaringssätt är i fall av en eventuell graviditet nödvändiga. Arbetstagare ska uppmuntras att i ett så tidigt skede som möjligt informera arbetsgivaren och företagshälsovården om sin graviditet eller att de ammar.

I samband med den första hälsokontrollen och arbetsintroduktionen ska information om frågor som gäller reproduktiv hälsa ges, och igen i samband med eventuella tidsbestämda hälsokontroller. Dessutom kan företagshälsovården bedöma arbetsförmågan hos arbetstagare som är gravida eller ammar, och i samråd med arbetsgivaren komma överens om nödvändiga arbetsarrangemang. Detta är en del av lagstadgad företagshälsovård.

Våra experter

Henkilökuva Pasi Huuskonen

Pasi Huuskonen

E-post
pasi.huuskonen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2303
Piia Taxell

Piia Taxell

E-post
piia.taxell [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2234