Rekommendationer till stöd för ungas arbetshälsa

Arbetshälsan bland unga som är i början av sin karriär stärks då arbetsplatsen stöttar deras resurser. Arbetshälsoinstitutet har för arbetsplatserna publicerat rekommendationer för stödjande av ungas arbetshälsa. I forskningsprojektet utvecklades även en kostnadsfri, resursorienterad gruppcoaching.
Kokki opettaa opiskelijalle työtä.
Telma Rivinoja
Telma Rivinoja

De första erfarenheterna i arbetslivet utgör grunden för arbetshälsa. Projektet Onnistuneesti työuralle utredde hur man kan stärka arbetshälsan och resurserna hos unga anställda som är i början av sin karriär. Dessa kan sammanfattas i tre rekommendationer: Stärk den ungas känsla av att hen klarar av och bemästrar jobbet, och stå vid hens sida i början av karriären.

– Det är möjligt att stödja resurser i vardagsarbetet till exempel genom att tydliggöra arbetsroller, på förhand gå igenom utmanande situationer och genom att ge den unga nyanställda uppgifter som ger hen upplevelsen av att klara av det egna arbetet, berättar specialsakkunnig Telma Rivinoja på Arbetshälsoinstitutet.

Positiv respons ger den unga ett lyft i början av karriären

I forskningsprojektet utarbetades en kostnadsfri resursorienterad gruppcoaching i syfte att ge arbetsplatser och chefer konkreta redskap att stötta medarbetare som är i början av sin karriär.

Deltagande i coachingen stärkte de unga medarbetarnas resurser, såsom känslan av att klara av och bemästra arbetsuppgifterna. Dessutom fick deltagarna i gruppcoachingen stöd av varandra och delade med sig av sätt att hitta lösningar på problematiska situationer i arbetet. Genom att förutse belastande arbetssituationer stärks i början av karriären förtroendet till den egna förmågan att lösa situationer, vilket skyddar mot arbetsrelaterad stress. 

– Genom att fundera på lösningar tillsammans stärks tron på att man själv kan lyckas. Det är synnerligen viktigt att få stöd och positiv återkoppling i början av en arbetskarriär. Responsen kan hjälpa den unga att få reda på sina egna styrkor, berättar Rivinoja. 

Uppmuntrande respons stärker bandet mellan chefen och medarbetaren. 

– Jag uppmanar cheferna att ge respons även på de minsta framstegen. Upplevelsen av att lyckas i sitt arbete bär långt i arbetet och i dess utmaningar, uppmuntrar Rivinoja.

Läs mer

Dela innehåll på sociala medier!