Informationsöverflöd

Man talar om informationsöverflöd i situationer då det finns så många uppgifter, ärenden, meddelanden eller stort antal faktorer som man ska komma ihåg att det kan vara svårt att hantera situationen. Informationen och materialen uppdateras ständigt, men det kan vara svårt att hitta den behövliga informationen eller informationen kan vara otydlig, bristfällig eller motstridig.

Tips för hantering av informationsöverflöd

Stora mängder meddelanden och information innebär en brokig mångfald av uppgiftshelheter, projekt, ärenden som ska skötas och samarbetsaktörer. Det behövs också många olika datatekniska verktyg för informationen och för att komma ihåg den. Informationsöverflödet tar sig olika uttryck beroende på arbetsuppgift och arbetsplats. Problem uppstår när information och meddelanden som är nödvändiga inte kan gallras fram bland de onödiga, minnet blir överbelastat och skötseln av arbetsuppgifterna försvåras. Använder ni på er arbetsplats flera olika kommunikationskanaler, är e-postflödet omfattande och har ni många gemensamma ärenden? Är det svårt att producera eller använda information? Håller ni på att drunkna i informationsflödet?

Varför lönar det sig att ta kontroll över informationsflödet?

Det är viktigt att tämja informationsflödet, eftersom undersökningar har påvisat att informationsöverflöd och brister i kommunikationen har samband med belastning och stress. Tecken på informationsöverflöd kan vara observations- och minnesfel som ökar risken för misstag ch arbetsolycksfall. Otydliga och motstridiga anvisningar och andra oklarheter i informationen skapar onödigt gnissel i arbetet när man måste kontrollera och korrigera olika faktorer. Bristfällig information ger en felaktig situationsbild och försvårar problemlösningen och förvränger beslutsfattandet. Det här kan ha omfattande effekter på organisationens verksamhet. Arbetet kan inte utföras rationellt på grund av informationsöverflödet och oklarheterna.

Ladda ned hustavlan som stöd när ni vill ta kontroll över informationsflödet: