Avbrott

Med avbrott avses situationer som plötsligt avbryter arbetet. Skötseln av den pågående arbetsuppgiften kan avbrytas av yttre orsaker, arbetskamrater, samarbetspartner och kunder eller när man själv kommer på något som får en att avbryta den nuvarande arbetsuppgiften för att övergå till en annan uppgift. Vissa avbrott är viktiga med tanke på arbetet, men det är möjligt att hantera avbrotten och det lönar sig att gallra bort onödiga avbrott.

Tips för att gallra bort avbrott

Avbrott är en relevant och viktig del i det moderna nätverksarbete där arbetet utförs i samarbete och där var och en har sin egen uppgift i skötseln av omfattande uppgiftshelheter. Avbrotten blir ett problem i arbetet när de inte är under kontroll, utan stör ett smidigt utförande av arbetsuppgifterna. Är avbrott i arbetet en del av vardagen på er arbetsplats? Har ni behov av att få kontroll över avbrotten? Finns det situationer i ert arbete som inte borde få avbrytas? Måste du i vissa situationer avbryta andras arbete eller avbryts ditt arbete i olämpliga skeden?

Varför lönar det sig att försöka ta kontroll över avbrotten?

Det är viktigt att ta kontroll över avbrott i arbetet eftersom undersökningar har påvisat att onödiga avbrott försämrar smidigheten i arbetet och ökar belastningen på hjärnan. Vid ett avbrott måste man flytta koncentrationen till en annan uppgift och uppdatera minnet när man återgår till den uppgift som blev avbruten; det här försvårar själva arbetet. Oförutsedda övergångar från en arbetsuppgift till en annan ökar tidspressen i arbetet och risken för fel och belastning. Enligt undersökningar kan en stor del av de avbrutna uppgifterna förbli helt outförda under ifrågavarande arbetsdag. Det lönar sig inte att utföra arbetet på ett sådant sätt att uppgifterna avbryts fortgående.

Ladda ned hustavlan som stöd när ni vill ta kontroll över avbrotten: