Störningar

Med störningar i arbetet avses särskilt oljud och visuella störningar. Arbetet störs till exempel av tal, buller eller ljudlarm samt människor som rör sig i miljön och larmsymboler som dyker upp i datasystem.

Tips för hantering av störningar

Störningar är vanliga i modernt arbete och de är starkt förknippade med arbetet och dess målsättningar: i vårt arbete behöver vi påminnelser och larm samt diskutera och röra oss i arbetslokalerna. Dessa faktorer blir problem och störningar när de inte berör vårt eget arbete eller när de blir så många eller förekommer så ofta att de stör den pågående arbetsuppgiften. Har ni mycket ljud och oljud i arbetslokalerna på er arbetsplats? Är det svårt att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter? Stör gemensamma arbetsuppgifter andra? Har ni kontroll över störningarna? Finns det behov av att utveckla arbetslokalerna och deras användning?

Varför lönar det sig att minska störningarna?

Det är viktigt att införa god praxis och minska störningarna, eftersom undersökningar har påvisat att störningar försvårar arbetet och ökar hjärnbelastningen. Störande tal försämrar prestationerna särskilt i sådana uppgifter som kräver språkliga funktioner, såsom att läsa, skriva och diskutera. Rörliga objekt och visuella störningar försvårar särskilt utförandet av visuella och rumsliga uppgifter, såsom att planera och komma ihåg tingens placering och ordning. Ljudstörningar och rörelser som sker i synfältets periferi flyttar koncentrationen från den egna arbetsuppgiften.

Ladda ned hustavlan om metoder för störningshantering: