2. TYÖOTE-verksamhetsmodellen i praktiken

TYÖOTE-verksamhetsmodellen är en samarbetsmodell mellan den offentliga hälso- och sjukvården och företagshälsovården, vars bärande tanke är att man vid den offentliga hälso- och sjukvården för vissa diagnoser endast skriver en kort sjukfrånvaro och att patienten remitteras till företagshälsovården för en individuell bedömning av arbetsförmågan samt stödåtgärder för arbetsförmågan och återgången till arbetet.

TYÖOTE-verksamhetsmodellen

Videons speltid 4:17

Verksamhetsmodellen byggs upp i samarbete med de regionala aktörerna inom social- och hälsovården

TYÖOTE-verksamhetsmodellen omarbetas inom varje välfärdsområde genom att beakta områdets särdrag och behov. Samtidigt som verksamhetsmodellen byggs i samarbete mellan de regionala social- och hälsovårdsaktörerna skapas en noggrann beskrivning av processen, av vilken detaljerna i genomförandet samt de olika aktörernas ansvar framgår. På så sätt fungerar modellen så bra som möjligt och etableras som en del av vardagen inom hälso- och sjukvården för personer i arbetsför ålder.

Verksamhetsmodellen byggs upp utgående från patientgrupper. I byggandet deltar arbetstagare inom specialsjukvården som tar hand om patientgruppen i fråga och anställda inom primärvården, en representant för företagshälsovården, sjukhusets TYÖOTE-koordinator samt Arbetshälsoinstitutets facilitatorer. Vid behov kompletteras denna grupp, som kallas Arbetsgruppen, till exempel med en representant för en patientorganisation. Arbetsgruppen finslipar detaljerna i verksamhetsmodellen och definierar varje aktörs ansvar i processen.

I framtiden kan verksamhetsmodellen utvidgas till att gälla alla lämpliga patientgrupper. Utöver samarbetet mellan specialsjukvården och företagshälsovården intensifieras företagshälsovårdens samarbete i TYÖOTE-verksamheten även med primärvården och rehabiliteringen. 

Inom välfärdsområdet inrättas också ett sektorsövergripande Samarbetsforum där man följer upp hur TYÖOTE-verksamheten framskrider i området, samt i större utsträckning inom social- och hälsovårdsservicehelheten för personer i arbetsför ålder och i samarbetet mellan olika aktörer inom social- och hälsovården. 

Företagshälsovårdens tjänsteproducenter bildar en egen regional multiprofessionell samarbetsgrupp med representanter för alla företagshälsovårdsaktörer i området. Syftet med gruppen är att intensifiera samarbetet mellan företagshälsovårdsaktörerna och för sin del se till att företagshälsovården i området är redo för den nya verksamhetsmodellen.

TYÖOTE-verksamhetsmodellen lämpar sig väl för vård vid till exempel kirurgiska ingrepp, depression, kranskärlssjukdom, neurologiska störningar, trauman och cancersjukdomar.

TYÖOTE-verksamhetsmodellen som stöd för arbetsförmågan vid olika sjukdomar

Man har flest erfarenheter av TYÖOTE-verksamhetsmodellen bland höft- och knäprotesopererade patienter, men verksamhetsmodellen lämpar sig också väl vid till exempel andra kirurgiska ingrepp samt för kardiologiska, neurologiska, fysiatriska, psykiatriska patienter samt trauma- och cancerpatienter.

Nedan ett exempel på en vårdprocess som utvecklats enligt TYÖOTE-verksamhetsmodellen inom ett välfärdsområde i anslutning till endoprotespatienter. Processen utvecklas med beaktande av välfärdsområdets behov och särdrag.  

Processchema över samarbetet mellan ortopedin och företagshälsovården (FHV) för ledprotesopererade personer i arbetsför ålder.

Praktiska erfarenheter av TYÖOTE-verksamhetsmodellen

TYÖOTE-verksamhetsmodellen har redan använts länge i Mellersta Finland. I videon berättar en ortoped och en företagsläkare i Mellersta Finland om sina erfarenheter av modellen.

Videons speltid är 05:02.

TYÖOTE-verksamhetsmodellen gynnar alla

TYÖOTE-verksamhetsmodellen gynnar alla