1. Social- och hälsovårdens servicehelhet för personer i arbetsför ålder

Social- och hälsovårdstjänsterna för personer i arbetsför ålder produceras av ett stort antal serviceproducenter. I social- och hälsovårdens servicehelhet för personer i arbetsför ålder samordnas bland annat tjänsterna inom primärvården, specialsjukvården, företagshälsovården och socialvården. Målet är en ändamålsenlig service för personer i arbetsför ålder på rätt plats, i rätt omfattning och i rätt tid. Samordningen av social- och hälsovårdstjänsterna för personer i arbetsför ålder inom välfärdsområdena är viktig för att tjänsterna för personer i arbetsför ålder ska produceras smidigt och informationen förmedlas effektivt mellan olika aktörer inom social- och hälsovården.

Samarbete för att främja arbetsförmågan hos personer i arbetsför ålder

Byggandet av en servicehelhet för personer i arbetsför ålder förutsätter identifiering av de centrala aktörerna inom välfärdsområdet, samarbetsstrukturer och en ålagd samordning av dem samt utveckling av gemensamma verksamhetssätt för att stödja arbetsförmågan hos personer i arbetsför ålder. Eftersom det finns ett stort antal företagshälsovårdsproducenter inom välfärdsområdena, har en multiprofessionell samarbetsgrupp inrättats för företagshälsovården inom välfärdsområdena. Samarbetsgruppen samordnar företagshälsovårdens kompetens för samarbetet som bedrivs och det praktiska utvecklingsarbetet inom välfärdsområdet.

Verksamhetsmodellen

Företagshälsovården som en förenande länk mellan arbetslivet och hälso- och sjukvården

Företagshälsovården deltar för närvarande i att ordna hälso- och sjukvårdstjänster för cirka två miljoner finländare. Den är den enda aktören inom hälso- och sjukvården som har en direkt koppling till arbetsplatserna.  När man inom den övriga hälso- och sjukvården upptäcker problem i arbetsförmågan hos en patient ska patienten hänvisas till företagshälsovården i ett så tidigt skede som möjligt. Bedömning av arbetsförmåga och stödåtgärder för arbetsförmåga är företagshälsovårdens specialkompetens och det lönar sig att göra dessa inom företagshälsovården. Samtidigt frigörs resurser inom den offentliga hälso- och sjukvården.