3. Remiss till företagshälsovården för att samordna frågor som gäller arbetsförmågan

Bedömning av arbetsförmågan, stöd för arbetsförmågan och återgång till arbetet samt hänvisning till rehabilitering är företagshälsovårdens specialkompetens. På samma sätt som det är möjligt att remittera till andra medicinska specialområden är det också möjligt att remittera till företagshälsovården. Det finns skäl för att remittera från den övriga hälso- och sjukvården till företagshälsovården exempelvis när man upptäcker att patienten har problem med arbetsförmågan eller när det behövs stöd för återgången till arbetet efter sjukfrånvaro.
Remiss till företagshälsovården

I bilden ges information om att det finns skäl att skicka patienten till företagshälsovården från specialsjukvården och primärvården när patienten har arbetsrelaterade symtom eller problem med arbetsförmågan. Företagshälsovården utreder symtomen, bedömer arbetsförmågan och vid behov vidtar man stödåtgärder för arbetsförmågan.

Remiss som ett redskap för samarbete

De flesta tjänsteproducenter inom företagshälsovården har byggt upp en elektronisk förbindelse med det lokala sjukhuset för remiss och respons mellan patientdatasystemen. 
Förbindelsen har vanligtvis använts så att företagshälsovården skriver en remiss till sjukhuset och sjukhuset skickar vårdresponsen till företagshälsovården. I TYÖOTE-projektet har man använt kanalen för att göra det möjligt för sjukhuset att skriva en remiss till företagshälsovården. I januari 2023 har den här möjligheten att remittera till företagshälsovården redan skapats inom de flesta välfärdsområdena.

När informationen om patientens problem med arbetsförmågan uttryckligen kommer som en remiss till företagshälsovården, möjliggör detta en snabb reaktion inom företagshälsovården. Inom företagshälsovården har man kommit överens om praxis att läsa remisser dagligen, och från första början styrs patientens ärende till ändamålsenliga yrkespersoner som känner till förhållandena på arbetsplatsen. På så sätt kan patientens arbetsförmåga bedömas och stödjas så effektivt som möjligt och utan onödiga dröjsmål.

Remiss till företagshälsovården

En remiss till företagshälsovården kan göras från specialsjukvården eller primärhälsovården. I bilden nedan åskådliggörs hur remitteringen genomförs. 

En remiss till företagshälsovården

Titta på videon Remiss till företagshälsovården

Videons speltid 8:41

Samordning av frågor som gäller arbetsförmågan inom företagshälsovården i enlighet med TYÖOTE-verksamhetsmodellen

Den remitterande läkaren planerar behandlingen av sjukdomen och bedömer sjukdomens inverkan på funktionsförmågan samt sjukskriver enligt åtgärden som avtalats i TYÖOTE-verksamhetsmodellen. Efter åtgärderna inom den offentliga hälso- och sjukvården skickas patientens uppgifter till företagshälsovården för bedömning av arbetsförmågan och behovet av stöd för arbetsförmågan. 

En person inom företagshälsovården som utsetts vara ”ansvarig för postlådan” kontrollerar remisspostlådan dagligen och skickar remisserna till case managern i det team som känner till arbetsplatsen.

Bedömningen av arbetsförmågan och behovet av stöd för arbetsförmågan görs av ett multiprofessionellt team inom företagshälsovården som känner till arbetsförhållandena och beslutet om sjukfrånvarons längd fattas av företagsläkaren. Den offentliga hälso- och sjukvården kan remittera en patient till företagshälsovården även i sådana fall där arbetet bedöms ha konsekvenser för patientens symtom eller sjukdom. Remissen överför vårdansvaret för bedömning av arbetsförmågan och stödåtgärder till företagshälsovården samt ålägger juridiskt företagshälsovården att agera. Planeringen av återgången till arbetet och stödåtgärderna hör till företagshälsovårdens uppgifter oberoende av omfattningen av avtalet om företagshälsovård.

Samordning av bedömningen av arbetsförmågan och stöd för arbetsförmågan

Case managering innebär att man inom företagshälsovården tar ansvar för bedömningen av patientens arbetsförmåga, stödåtgärder för arbetsförmågan samt för att hänvisa patienten till rehabilitering. 

Case managern är en person som arbetar inom företagshälsovården och som ansvarar för koordinationen av bedömningen av patientens arbetsförmåga och stödåtgärderna för arbetsförmågan. Case managern kontaktar patienten och hänvisar hen vid behov till de yrkespersoners mottagning som utsetts för bedömningen av arbetsförmågan. Tidsbokningarna ska planeras så att det blir smidigt för patienten innan den sjukfrånvaro som specialsjukvården skrivit ut upphör.

Case managern samordnar förutom bedömningen av arbetsförmågan även stödåtgärderna för en klients arbetsförmåga (t.ex. ett nätverksmöte) och uppföljningsbesöken för stödet av arbetsförmågan (bokar vid behov uppföljningsbesök till yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården). Vid planeringen av en multiprofessionell bedömning av arbetsförmågan och behovet av stöd för arbetsförmågan och stödåtgärder för återgången till arbetet, beaktas utöver den sjukdom, störning eller skada som påverkar patientens hälsotillstånd även de krav som hänför sig till patientens arbete. Vid bedömningen av arbetsförmågan och planeringen av stödåtgärderna för återgång till arbetet används företagshälsovårdens multiprofessionella sakkunskap.

Frågor till hjälp för planering av case managering – vad ska beaktas inom företagshälsovården?