5. Uppföljning och utvärdering av TYÖOTE-verksamhetsmodellen

Vid uppföljningen av TYÖOTE-verksamhetsmodellen används klinisk auditering (revision). Målet med auditeringen är att hitta avvikelser i de överenskomna förfaringssätten och att tillsammans hitta lösningar till dessa avvikelser.

TYÖOTE-verksamhetsmodellens funktion utvärderas genom klinisk auditering

Vid auditeringen av TYÖOTE-verksamhetsmodellen utreds om vårdprocessen i en viss patientgrupp har skett i enlighet med modellen. För auditeringen granskas ett litet urval av patienter som gått igenom verksamhetsmodellen och följande frågor utreds:

  • Har specialsjukvården eller primärvården skrivit en kort sjukledighet enligt överenskommen längd?
  • Har specialsjukvården eller primärvården utfärdat en remiss till företagshälsovården?
  • Har företagshälsovården tagit emot remissen?
  • Hur har informationen utbytts inom företagshälsovården?
  • När har patientens arbetsförmåga bedömts inom företagshälsovården?

Som auditerare (revisor) fungerar vanligtvis TYÖOTE-koordinatorn som arbetar på ett sjukhus, men auditeraren kan också vara någon annan person, till exempel en anställd som ansvarar för sjukhusets kvalitetsledning. Vid behov kan även en utomstående auditerare anlitas som hjälp vid genomförandet. Auditeringsprocessen sker i samarbete med Arbetshälsoinstitutets regionala facilitatorer. 

Resultaten av auditeringen behandlas vid ett gemensamt möte för specialsjukvården och företagshälsovården. Om avvikelser konstateras i processen strävar man efter att hitta lösningar på dem tillsammans och förbättra processen så att den fungerar så bra som möjligt i det vardagliga arbetet inom både specialsjukvården som företagshälsovården. Genom upprepade auditeringar kan man förbättra TYÖOTE-verksamhetsmodellens funktion.

TYÖOTE-verksamhetsmodellens samhälleliga konsekvenser

Sjukfrånvaro beräknas orsaka produktivitetskostnader på cirka 3,4 miljarder euro per år i Finland (Finlands Näringsliv EK, m.fl. Tekemättömän Työn Vuosikatsaus 2019). Produktivitetskostnaderna är produktivitetsförluster som uppstår i samhället när arbete på grund av sjukdom inte utförs och mervärdet som det producerar inte fås. Enligt nationella uppskattningar är kostnaden för en enskild sjukfrånvarodag 420 euro per arbetsdag för arbetsgivaren och samhället.

Med hjälp av en räknare som universitetet Itä-Suomen Yliopisto utarbetat är det möjligt att bedöma vilka effekter införandet av TYÖOTE-verksamhetsmodellen har för produktivitetskostnaderna i välfärdsområdena och i hela landet.