Lähete työkykyasioiden koordinointiin työterveyshuollossa

Työkyvyn arviointi, työkyvyn- ja työhön paluun tuki sekä kuntoutukseen ohjaaminen ovat työterveyshuollon erityisosaamista. Kuten muillekin lääketieteen erikoisaloille, myös työterveyshuoltoon on mahdollista tehdä lähete. Lähete muusta terveydenhuollosta työterveyshuoltoon on syytä tehdä esimerkiksi silloin, kun potilaalla havaitaan työkykyyn liittyviä ongelmia tai kun tarvitaan tukea työhön palaamiseen sairauspoissaolon jälkeen.
kuvituskuva

Lähete yhteistyön välineenä

Useimmilla työterveyshuollon palveluntuottajilla on rakennettuna potilastietojärjestelmien välinen sähköinen lähete-palaute -yhteys paikallisen sairaalan kanssa. Tyypillisesti tätä yhteyttä on käytetty siten, että työterveyshuollosta tehdään lähete sairaalaan, ja sairaalasta laitetaan hoitopalaute työterveyshuoltoon. TYÖOTE-hankkeessa on tätä kanavaa hyödyntäen rakennettu mahdollisuus tehdä myös sairaalasta lähete työterveyshuoltoon päin. Tammikuussa 2023 tämä mahdollisuus lähetteestä työterveyshuoltoon on rakennettu jo valtaosaan hyvinvointialueita.

Kun tieto potilaan työkykyongelmasta tulee työterveyshuoltoon nimenomaan lähetteenä, mahdollistaa se nopean reagoinnin työterveyshuollossa. Työterveyshuollossa on sovittu käytännöt lähetteiden päivittäiseen lukemiseen, ja potilaan asia ohjautuu alusta asti tarkoituksenmukaisille, työpaikan olosuhteet tunteville ammattilaisille. Näin potilaan työkykyä voidaan arvioida ja tukea mahdollisimman tehokkaasti ja ilman turhia viiveitä.

Lähete työterveyshuoltoon

Lähete työterveyshuoltoon voidaan tehdä erikoissairaanhoidosta tai perusterveydenhuollosta. Alla olevassa kuvassa on avattu läheteprosessin eteneminen.

Prosessikaavio, joka esittelee TYÖOTE-mallin mukaisen, erikoissairaanhoidosta tai perusterveydenhuollosta tehtävän lähetteen käytäntöjä.

Katso Lähete työterveyshuoltoon -video (kesto 8:41)

Työkykyasioiden koordinointi työterveyshuollossa TYÖOTE-toimintamallin mukaisesti

Lähetteen tekevä lääkäri suunnittelee sairauden hoidon, arvioi sairauden vaikutusta toimintakykyyn ja määrää toimenpiteestä sovitun TYÖOTE-toimintamallin mukaisen sairauspoissaolon. Julkisen terveydenhuollon toimenpiteiden jälkeen potilaan tiedot lähetetään työterveyshuoltoon työkyvyn ja työkyvyn tuen arviointia varten. 

Työterveyshuollon nimetty ”postilaatikonhoitaja” tarkistaa lähetepostilaatikon päivittäin ja toimittaa lähetteet työpaikan olosuhteet tuntevalle työterveystiimille. 

Työkyvyn ja työkyvyn tuen tarpeen arvioinnin tekee työolot tunteva työterveyshuollon moniammatillinen tiimi ja päätöksen sairauspoissaolon pituudesta työterveyslääkäri. Julkisesta terveydenhuollosta voidaan lähettää potilas työterveyshuoltoon myös sellaisessa tapauksessa, jossa arvioidaan työllä olevan vaikutuksia potilaan oireiluun tai sairauteen. Lähete siirtää hoitovastuun työkyvyn arvioinnista ja tukitoimista työterveyshuoltoon sekä juridisesti velvoittaa työterveyshuoltoa toimimaan. Sairauden hoito voi jatkua julkisessa terveydenhuollossa, vaikka työkyvyn arviointitoimet käynnistyvät samanaikaisesti työterveyshuollossa. Työhön paluun suunnittelu ja tukitoimet kuuluvat työterveyshuollon tehtäviin työterveyshuoltosopimuksen laajuudesta riippumatta.

Työkyvyn ja työkyvyn tuen arvioinnin koordinointi

Case managerointi tarkoittaa työterveyshuollossa otettua vastuuta potilaan työkyvyn arvioinnista, työkyvyn tukitoimista sekä kuntoutukseen ohjaamisesta. 

Case manager on työterveyshuollossa työssä oleva henkilö, joka vastaa potilaan työkyvyn arvioinnin ja työkyvyn tukitoimien koordinoinnista. Case manager ottaa yhteyttä potilaaseen ja ohjaa hänet tarpeen mukaan määriteltyjen ammattilaisten vastaanotolle työkyvyn arviointia varten. Ajanvaraukset tulisi suunnitella potilaalle sujuviksi ennen erikoissairaanhoidon kirjaaman sairauspoissaolon päättymistä.

Case manageri koordinoi työkyvyn arvioinnin lisäksi henkilöasiakkaan työkyvyn tukitoimia (esim. työterveysneuvottelu) ja työkyvyn tuen seurantakäyntejä (varaa tarvittaessa seurantakäyntejä työterveyshuollon ammattihenkilöille ja asiantuntijalle). Moniammatillisen työkyvyn ja työkyvyn tuen tarpeen arvioinnin ja työhön paluun tukitoimien suunnittelussa otetaan huomioon potilaan terveydentilaan vaikuttavan sairauden, vian tai vamman lisäksi hänen työhönsä liittyvät vaatimukset. Työkyvyn arvioinnissa ja työhön paluun tukitoimien suunnittelussa hyödynnetään työterveyshuollon moniammatillista asiantuntemusta

Apukysymyksiä case manageroinnin suunnitteluun – mitä työterveyshuollossa tulee huomioida?