Tiedote tutkittavalle (kysely 1): Suomalaisten museotyöympäristöjen koetut ja mitatut vaaratekijät -hanke

1.9.2021–31.8.2023

Pyydämme teitä osallistumaan Työterveyslaitoksen kyselyyn, joka suoritetaan alkuvuodesta 2022. Suomen ammatillisesti hoidetut museot kutsutaan vastaamaan kyselyyn, joka kartoittaa museokentän todennäköisimpiä vaaratekijöitä ja keskeisimpiä huolenaiheita. Yhteystiedot on kerätty Museotilastosta, Suomen museoliiton verkkosivuilta sekä museoiden verkkosivuilta ja muista julkisista läheistä.  

Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista, ja suostumuksen voi peruuttaa tai osallistumisen keskeyttää milloin vain syytä ilmoittamatta. Eduksi on, jos vastaaja tuntee museon kokoelmat, tilat, työntekijöiden työtehtävät ja työturvallisuusjärjestelyt. Suurissa museoissa voi olla mielekästä rajata vastaukset koskemaan vastaajan omaa osastoa. Kyselyyn voi vastata museon edustaja yksin tai kollegoiden kanssa, mutta vain pääasiallisen vastaajan nimi ja yhteystiedot tallennetaan ja vain hän voi peruuttaa suostumuksen jälkikäteen. 

Kyselyyn vastataan internetissä. Vastausaika on noin 2–3 tuntia, ja vastata voi työajalla. Kysymykset liittyvät seuraaviin aihepiireihin: taustatiedot, kokemukset kokoelmien, tilojen ja työympäristöjen sekä kemikaalien vaaratekijöistä ja muista työpaikan vaaratekijöistä, työpaikan työturvallisuuskäytännöistä, kokoelmapoistoista ja terveydelle haitallisiin objekteihin liittyvistä asiakirjoista, kokemukset dokumentaatiosta, torjuntatoimista sekä työvaatteista ja henkilönsuojaimista, kokemukset tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista sekä työturvallisuuden kehittämisestä.  

Keväällä 2022 toteutetaan tarvittaessa täydentäviä haastatteluita kyselytutkimuksen aikana esille nousseista teemoista. Tutkittavalla on mahdollisuus halutessaan ilmoittaa kiinnostuksensa haastattelututkimukseen osallistumisesta kyselyn yhteydessä. 

Osallistumisen hyödyt ja haitat 

Tutkimukseen osallistumalla voitte vaikuttaa siihen, että työturvallisuus Suomen museoalalla paranee ja terveydelle haitallisille aineille altistuminen vähenee. Osallistuminen tarjoaa myös mahdollisuuden tarkastella oman työpaikan työturvallisuustilannetta ja vaaratekijöitä useasta eri näkökulmasta. Kyselyyn vastaamalla voitte saada uusia ideoita oman työpaikkanne työturvallisuuden kehittämiseen, ja tulosten valmistuttua eri museo- ja työntekijäryhmille räätälöidyt ohjeet auttavat kehittämään työturvallisuuskäytäntöjä entisestään.  

Kyselyyn vastatessa voi ilmetä, että olette tietämättänne altistunut terveydelle haitalliselle aineelle. Jos arvelette tällä olleen vaikutusta terveyteenne, kannattaa kääntyä työterveyshuollon puoleen. 

Tietojen luottamuksellisuus ja tietosuoja 

Kyselyyn annetut vastaukset tai muut tiedot ovat luottamuksellisia ja tulevat vain vaitiolovelvollisten tutkijoiden käyttöön. Tiedot raportoidaan siten, ettei yksittäisiä vastaajia ja organisaatioita voi tunnistaa. Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja on kuvattu tarkemmin tietosuojaselosteessa: https://www.ttl.fi/tutkimus/tietosuojaseloste-suomalaisten-museotyoymparistojen-koetut-ja-mitatut-vaaratekijat-muha-hanke