Tiedote tutkittavalle (kysely 2): Suomalaisten museotyöympäristöjen koetut ja mitatut vaaratekijät -hanke

1.9.2021–31.8.2023

Pyydämme teitä osallistumaan Työterveyslaitoksen kyselyyn, joka suoritetaan alkuvuodesta 2022. Mahdollisimman monia museoalalla erilaisissa tehtävissä työskenteleviä tai työskennelleitä kannustetaan vastaamaan kyselyyn, jonka tavoitteena on kartoittaa museotyöntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia työn vaaratekijöistä. Vastaajia kyselyyn haetaan museoalan ammattilaisten Museoposti-postituslistan kautta. Vapaaehtoisvoimin ylläpidetyt paikallismuseot pyritään tavoittamaan alueellisten vastuumuseoiden avulla. Kyselystä viestitään myös sosiaalisessa mediassa ja museoalan työsuojeluverkoston Teams-kanavalla. 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, ja vastaamisen voi keskeyttää milloin vain syytä ilmoittamatta. Vastaaminen tapahtuu nimettömästi ja ilman muita ilmeisiä tunnistetietoja. Osallistumisen peruminen jälkikäteen on kuitenkin mahdollista, mikäli kyselyyn vastatessanne ilmoitatte tutkijoille vain teidän tiedossanne olevan nimimerkin tai salasanan. Kun myöhemmin toimitatte tämän tunnisteen tutkijoille, he voivat tunnistaa nimettömän vastauksenne ja peruuttaa sen käytön tutkimuksessa. 

Kyselyyn vastataan internetissä. Vastausaika on noin 1–3 tuntia. Kyselyssä on kysymyksiä seuraavista aihepiireistä: taustatiedot, näkemykset museotyöhön liittyvistä vaaratekijöistä, kokemukset kokoelmien, tilojen ja työympäristöjen ja kemikaalien vaaratekijöistä sekä muista työpaikan vaaratekijöistä, työpaikan työturvallisuuskäytännöistä, kokoelmapoistoista ja terveydelle haitallisiin objekteihin liittyvistä asiakirjoista, kokemukset dokumentaatiosta, torjuntatoimista, työvaatteista ja henkilönsuojaimista, tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista sekä työturvallisuuden kehittämisestä. 

Osallistumisen hyödyt ja haitat 

Tutkimukseen osallistumalla voitte vaikuttaa siihen, että työturvallisuus Suomen museoalalla paranee ja terveydelle haitallisille aineille altistuminen vähenee. Osallistuminen tarjoaa myös mahdollisuuden tarkastella nykyisen tai entisen työpaikanne työturvallisuustilannetta ja vaaratekijöitä useasta eri näkökulmasta. Mikäli olette työelämässä, voitte kyselyyn vastaamalla saada uusia ideoita työpaikkanne työturvallisuuden kehittämiseen, ja tulosten valmistuttua eri museo- ja työntekijäryhmille räätälöidyt ohjeet auttavat kehittämään työturvallisuuskäytäntöjä entisestään. 

Kyselyyn vastatessa voi ilmetä, että olette tietämättänne altistunut terveydelle haitalliselle aineelle. Jos arvelette tällä olleen vaikutusta terveyteenne, kannattaa kääntyä (työ)terveyshuollon puoleen. 

Vaikka kyselyssä ei kerätä vastaajien eikä heidän työpaikkojensa nimiä tai paikkakuntia eikä muita tarkkoja tunnistetietoja, on mahdollista, että osa vastaajista on silti mahdollista tunnistaa vastauksissa ilmenevien yksityiskohtien, kuten vain harvoille museoille ominaisten esinetyyppien, perusteella. Tämän vuoksi vastatessa kannattaakin pyrkiä kuvailemaan kokoelmia ja objekteja yleisellä tasolla, esimerkiksi kirjoittaa poliisiauton sijaan ajoneuvosta. 

Tietojen luottamuksellisuus ja tietosuoja 

Kyselyyn annetut vastaukset tai muut tiedot ovat luottamuksellisia ja tulevat vain vaitiolovelvollisten tutkijoiden käyttöön. Tiedot raportoidaan siten, ettei yksittäisiä vastaajia ja organisaatioita voi tunnistaa. Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja on kuvattu tarkemmin tietosuojaselosteessa: https://www.ttl.fi/tutkimus/tietosuojaseloste-suomalaisten-museotyoymparistojen-koetut-ja-mitatut-vaaratekijat-muha-hanke