Tiedote tutkittavalle (valokuvaus, kuvallisen aineiston tutkimuskäyttö ja julkaiseminen): Suomalaisten museotyöympäristöjen koetut ja mitatut vaaratekijät -hanke

1.9.2021–31.8.2023

Pyydämme teitä osallistumaan Työterveyslaitoksen tutkimushankkeeseen suomalaisten museotyöympäristöjen koetut ja mitatut vaaratekijät. Tutkimuskohdemuseoissa järjestettävien työhygieenisten mittausten aikana saatetaan havaita, että valokuvattavaksi lupautuneiden tutkimushenkilöiden lisäksi myös museon muiden työntekijöiden työtä on tarpeen dokumentoida valokuvaamalla. Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta voi muun muassa olla työntekijän työskentely työparina mittauksiin osallistuvan tutkimushenkilön kanssa. Toisena esimerkkinä voisi olla työntekijän työskentely sellaisten objektien kanssa, joihin voi liittyä biologisia tai kemiallisia vaaratekijöitä. Jos kuvan ottaminen ilman työntekijää ei ole tutkimuksen kannalta riittävän informatiivista, työntekijältä pyydetään lupaa saada dokumentoida hänen työskentelyään valokuvaamalla. 

Osallistumisen vapaaehtoisuus ja kuvien käyttö 

Museon tilojen ja kokoelmien valokuvaamiseen on saatu lupa museon johdolta. Työntekijöitä ei kuvata ilman heiltä itseltään saatua lupaa, mutta mikäli annatte siihen luvan, työskentelyänne dokumentoidaan valokuvaamalla. Kuvattavaksi suostuminen on täysin vapaaehtoista, mutta edellyttää seuraavien ehtojen hyväksymistä: 

Henkilöä saa valokuvata ja kuvia, joista hänet voidaan tunnistaa ja joihin liittyy häntä koskevia henkilötietoja (esim. nimi, työpaikka, työtehtävä), saa käyttää tutkimusaineistona Työterveyslaitoksen suomalaisten museotyöntekijöiden koetut ja mitatut vaaratekijät -hankkeessa sekä väitöskirjatutkija Henna Sinisalon väitöskirjassa. Työterveyslaitos saa säilyttää kuvat ja suostumuslomakkeessa kerätyt henkilötiedot pysyvästi, ja sillä on oikeus käyttää tutkimusaineistoa työelämän kehittämiseen tavoilla, jotka eivät vaaranna kuvatun tietosuojaa. Suostumuksen voi peruuttaa tai osallistumisen keskeyttää milloin vain syytä ilmoittamatta. 

Työterveyslaitoksen suomalaisten museotyöntekijöiden koetut ja mitatut vaaratekijät -hankkeessa ja väitöskirjatutkija Henna Sinisalon väitöskirjassa voidaan julkaista kuvia, joista ei ilmene kuvattavaan tai hänen työpaikkaansa liittyviä henkilö- tai tunnistetietoja. 

Osallistumisen hyödyt ja haitat 

Tutkimukseen osallistumalla voitte vaikuttaa siihen, että työturvallisuus Suomen museoalalla paranee ja terveydelle haitallisille aineille altistuminen vähenee.  

Tietojen luottamuksellisuus ja tietosuoja 

Valokuvattavien henkilötiedot, tunnistettavat valokuvat ja niihin liittyvät henkilötiedot ovat luottamuksellisia ja tulevat ainoastaan vaitiolovelvollisten tutkijoiden käyttöön. Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja on kuvattu tarkemmin hankkeen tietosuojaselosteessa