Tiedote yrityskohtaisiin työpajoihin osallistuville (marras-joulukuu 2022)

Kutsu Ai Safety -hankkeen yrityskohtaiseen työpajaan

Kutsumme sinut osallistumaan AI Safety -tutkimushankkeen yrityskohtaiseen työpajaan!

Turvallisuusjohtamisen kehittäminen tiedonlouhinnalla (AI Safety) -hankkeessa tutkitaan työturvallisuutta datalähtöisesti ja selvitetään: Voitaisiinko tiedonlouhinnalla ja koneoppimisella löytää uutta tietoa turvallisuusjohtamisen tarpeisiin? Miten voisimme ymmärtää entistä paremmin työtapaturmien ja vaaratilanteiden taustalla olevia tekijöitä ja kohdistaa ennakoivia toimenpiteitä entistä vaikuttavammin?

Tutkimuksen osiot ja niihin osallistuminen

Tutkimus muodostuu seuraavista osioista:

1) Haastattelut ja yrityskohtaiset työpajat  (toteutettu 2021)

2) Data-analyysit (toteutetaan 2021-2023)

3) Yrityskohtaiset ja yritysten yhteiset työpajat

Data-analyysissä analysoimme yhteistyöyritysten tietoaineistoja uuden tiedon tuottamiseksi ja sen hyödyntämiseksi turvallisuuden kehittämisessä. Yhdistämme erilaisia datoja työturvallisuusdataan ja analysoimme sitä tiedonlouhinnan ja koneoppimisen menetelmin. Analyysien perusteella tunnistetaan kehittämistarpeita, joiden perusteella kehitetään tiedonkeruuta ja työsuojelutoimintaa yrityksissä.

Tässä tiedotteessa saat tietoa erityisesti hankkeen yrityskohtaisesta työpajasta sekä siihen osallistumisesta.

Tutkimus toteutetaan työajalla eikä siitä makseta erillisiä korvauksia. Osallistuminen työpajaan on vapaaehtoista ja perustuu suostumukseesi.

Osallistumalla tutkimukseen pääset osaltasi vaikuttamaan työturvallisuuden kehittämiseen työpaikallasi, teollisuusyrityksissä ja laajemmin suomalaisessa työelämässä.

Yrityskohtaiset työpajat syksyllä 2022

Kutsumme jokaisen osallistujayrityksen omaan työpajaan ylintä johtoa, keskijohtoa, esimiehiä, turvallisuusvastaavia, datan hallinnoinnista vastaavia sekä työntekijöiden edustajia.

Vuoden 2022 työpajoissa suunnitellaan yhdessä uusia tiedonkeruumenetelmiä ja tiedonkeruun kohdentamista data-analyysissa tunnistettujen tietoaukkojen täyttämiseen. Lisäksi tunnistetaan uusia/kehitettäviä toimintatapoja työsuojeluun.

Työpajoissa kerätään tutkimusaineistoa mm. ryhmähaastattelujen ja yhteisen työstön avulla ja koska työpajat toteutetaan ryhmämuotoisina, muut osallistujat kuulevat vastauksesi.

Osallistujaorganisaatioissa on toteutettu keväällä 2021 haastatteluja ja työpajat. Haastatteluilla ja ensimmäisillä työpajoilla selvitettiin yritysten nykyistä turvallisuustilannetta sekä tapoja kerätä ja hyödyntää dataa turvallisuuden johtamisessa. Lisäksi selvitettiin tietotarpeita ja ideoita tiedonkeruun kehittämiseksi.

Vuonna 2023 toteutetaan lisäksi yhteinen työpaja hankkeeseen osallistuville neljälle yhteistyöyritykselle Teams-etäyhteydellä. Yritysten yhteiseen työpajaan kutsutaan 1-3 edustajaa/organisaatio, esimerkiksi turvallisuudesta ja/tai datan hallinnoinnista vastaava henkilö.

Osallistuminen ja vapaaehtoisuus

Työpajaan osallistuminen on vapaaehtoista ja halutessasi voit kieltäytyä vastaamasta mihin tahansa kysymykseen. Työpaja kestää noin 3-6 h yrityksestä riippuen. Työpaja äänitallennetaan ja puretaan osittain tekstiksi (litteroidaan), jos osallistujat antavat siihen suostumuksen. Osallistumalla työpajaan ja allekirjoittamalla tietoon perustuvan suostumusasiakirjan annat suostumuksesi siihen, että voimme liittää vastauksesi hankkeen tutkimusaineistoon sekä hyödyntää aineistoja tässä tutkimuksessa ja sen julkaisuissa, esityksissä ja raporteissa.

Luottamuksellisuus

Tutkimuksen etenemisestä viestitään koko hankkeen ajan tutkimushankkeen www-sivuilla. Tutkimuksen tuloksia esitellään tutkijoille julkisesti tieteellisissä ja muissa seminaareissa ja tilaisuuksissa ja hankkeen päätyttyä ne raportoidaan tieteellisissä ja yleistajuisissa julkaisuissa siten, että henkilöitä tai organisaatioita ei voi tunnistaa. Tieteellisiä julkaisuja voidaan myöhemmin käyttää myös väitöskirjatyössä. Mukana olleet yhteistyöyritykset saavat yhteenvedon oman datansa analyysista muodossa, josta yksittäisiä työntekijöitä ei voi tunnistaa.

Eri tutkimusvaiheissa kerätty tutkimusaineisto (haastattelu-, työpaja-, työpaikan toimittamien tietoaineistojen sisältämä data) käsitellään ehdottoman luottamuksellisina. Tulokset  raportoidaan ryhmätasolla siten, että yksittäisiä henkilöitä ei ole mahdollista tunnistaa. Luottamuksellisuus ja tietosuoja on kuvattu tarkemmin tämän tiedotteen seuraavalla sivulla olevassa tietosuojaselvityksessä.

Lisätietoa tietosuojasta

Työpajoissa kerätyn tutkimusaineiston omistusoikeus on Työterveyslaitoksella. Tutkimusaineistoon pääsevät vain tutkimusryhmän jäsenet, ja meitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Käsittelemme ja säilytämme aineistoa tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen palvelimella.

Noudatamme tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä ja Työterveyslaitoksen salassa pidettävien aineistojen käsittely- ja tietoturvaohjetta. Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät ovat suojatut palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Työpaja-äänitteitä puretaan tekstiksi eli litteroidaan Spoken Oy:ssä, joka noudattaa vaitiolo- ja salassapitosopimusta.

Säilytämme fyysistä tutkimusaineistoa (esimerkiksi paperisia muistiinpanoja ja äänitallenteita) lukituissa tiloissa ja lukituissa kaapeissa. Rakennuksessa on myös kulunvalvonta.

Keräämme ja analysoimme tutkimusaineistoa tunnistetiedoin. Raportoimme tulokset ryhmätasolla siten, ettei yksittäisiä osallistujia ole mahdollista tunnistaa. Käytämme aineistoja vain tieteelliseen tutkimukseen, emme anna yksittäistä työntekijää koskevia tietoja työnantajalle.

Arkistoimme kaiken työpajoissa kerätyn rekisteröityä koskevan tiedon pysyvästi tunnistetiedoin Työterveyslaitoksen tutkimusarkistoon tutkimusprojektin päättymisen ja tutkimusaineistosta kirjoitettavien tieteellisten julkaisujen hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 30.9.2026. 

Henkilötietojen käsittelyperuste tutkimuksen työpajoissa on suostumus.

Sinulla on oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen missä tahansa tutkimuksen vaiheessa ennen sen päättymistä. Voit myös peruuttaa suostumuksesi ilmoittamalla siitä tutkimuksen vastuulliselle tutkijalle, jolloin sinusta kerättyjä henkilötietoja ei käytetä enää tutkimustarkoituksessa. Tällöin tietojasi ei enää käytetä uusissa analyyseissä (mikäli se on teknisesti mahdollista), mutta siihen mennessä tapahtuneen käytön pohjalta tehtyjä analyysejä ei pystytä peruuttamaan. Sinulla on myös oikeus pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja pyytää tietojen oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on tarvittaessa oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle.

Lisätietoa tietosuojakäytännöstä: https://www.ttl.fi/tyoterveyslaitoksen-tutkimustoiminnan-tietosuojakaytanto/

Tutkimusaineisto muodostaa henkilörekisterin.  Annamme myös mielellämme lisätietoja:

Rekisterinpitäjä: Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki, p. 030 4741 (vaihde)

Rekisterin vastuuhenkilö: Maria Tiikkaja, FT, tutkimuspäällikkö, PL 40, 00032 Työterveyslaitos, p. 030 474 2750, maria.tiikkaja [at] ttl.fi (maria[dot]tiikkaja[at]ttl[dot]fi)

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava, p. 030 474 2429, tsv [at] ttl.fi (tsv[at]ttl[dot]fi)

Tutkimus: Turvallisuusjohtamisen kehittäminen tiedon louhinnalla

FAKTAT:

Mukana työpaikkasi ja kolme muuta suomalaista teollisuusyritystä

Toteutus: 09/20-03/23

Rahoitus: Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja osallistujaorganisaatiot

Lisätietoa: www.ttl.fi/aisafety

OTA YHTEYTTÄ:

Tarja Heikkilä, erityisasiantuntija, tarja.heikkilä@ttl.fi+358 30 474 8636