Tietosuojailmoitus: Sisäilmastokysely

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan sisäilmastokyselyjen yhteydessä tallennetuista tiedoista sekä miten tietoja käsitellään.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Työterveyslaitos käsittelee Sisäilmastokyselyssä sähköpostiosoitteita ja siihen liittyviä kyselytietoja työnantajan toimeksiannosta palvelun toimittamiseksi.

Tilannut organisaatio käsittelee tietoja yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi (työterveyshuolto, työsuojelu; EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1e kohta, 9 artikla 2h kohta), mutta vastaustiedot saa ainoastaan Työterveyslaitos.

Henkilötietojen säilytysaika ja luovuttaminen kolmansille osapuolille

Kyselyssä käytettyjä sähköpostiosoitteita säilytetään vain sen ajan, kuin se kyselyn läpiviennin, tulosten raportoinnin tai muun niihin rinnastettavan käsittelyn kannalta on välttämätöntä (enintään 10 kuukautta). Kun palvelu on suoritettu, Työterveyslaitos poistaa sähköpostiosoitteet itseltään.

Palvelusopimuksen päätyttyä Työterveyslaitos käsittelee aineiston niin, että tiettyä henkilöä ei voi enää yhdistää hänen vastauksiinsa. Työterveyslaitos säilyttää nämä tiedot ja käyttää niitä edelleen lakisääteisessä toiminnassaan työelämän kehittämiseen niin, että yksittäistä henkilöä ei voi edes välillisesti tunnistaa.

Työterveyslaitos voi harkintansa mukaan jakaa tätä tunnisteetonta tietoa myös kolmansille osapuolille esimerkiksi tieteellistä tutkimusta varten.

Vastaamalla kyselyyn henkilö hyväksyy tietojen hyödyntämisen tällä tavoin.

Rekisteröidyn oikeudet

Vastaajalla on seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet niin kauan, kun sähköpostiosoite on Työterveyslaitoksen hallussa:

  • oikeus pyytää pääsyä tietoihinsa
  • oikeus pyytää tietojensa oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
  • vastustaa tietojensa käsittelyä.

Vastaaja voi tehdä valituksen tietojensa käsittelystä Tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä?

Oikeuksien toteuttaminen

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön voi tehdä Työterveyslaitoksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti kirjallisena ja se toimitetaan pääsääntöisesti Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle.

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava

Työterveyslaitos
Tietosuojavastaava
PL 40
00032 TYÖTERVEYSLAITOS

puh. 030 474 2429
sähköposti: tsv(at)ttl.fi

Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voit myös lähettää Työterveyslaitokseen tietoturvallisen viestin (edellyttää omaa sähköpostia).

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojan valvontaviranomaisena toimii Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, josta saa tietoa henkilötietojen oikeasta käsittelystä ja jonne voi myös tehdä valituksen.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.

Lisätietoa tietosuojasta Työterveyslaitoksella