Tietosuojainformaatio: TUTOVA-hanke

Tuotantolaitosten toimistojen ja valvomoiden sisäympäristö, työntekijöiden kokemukset ja toimintatavat sisäympäristöasioissa 
1.1.2023-31.10.2024. 

1. TUTKIMUKSEN REKISTERINPITÄJÄ

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos

Käyntiosoite: Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava, sähköposti tsv [at] ttl.fi, puhelin 030 474 2429.

2. KUVAUS TUTKIMUSHANKKEESTA

TUTOVA-hankkeessa tutkitaan tuotantolaitosten toimistojen ja valvomoiden sisäilman ja sisäympäristön laatua, työntekijöiden kokemuksia ja havaintoja työskentelytiloista sekä tuotantolaitosten toimintatapoja sisäympäristöasioissa. Tutkimuksessa tuotetaan uutta tietoa, ohjeistusta ja malleja. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää tuotantolaitosten toimistojen ja valvomoiden sisäympäristön ja työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittämisessä, sisäympäristöön liittyvien toimintatapojen kehittämisessä ja työympäristöselvitysten laadun parantamisessa. Tutkimukseen osallistuu seitsemän metsä- ja metalliteollisuuden tuotantolaitosta. Hankkeessa toteutetaan kyselyjä ja haastattelu.

3. TUTKIMUKSEN VASTUULLINEN JOHTAJA

Projektipäällikkö, FT Sirpa Rautiala 

Työterveyslaitos, Kuopio

70032 Työterveyslaitos

(käyntiosoite: Tutkimuskeskus Neulanen, Neulaniementie 4, 70210 Kuopio) 

puh. 046 851 1813 


sirpa.rautiala [at] ttl.fi (sirpa[dot]rautiala[at]ttl[dot]fi) 

4. TUTKIMUKSEN SUORITTAJAT

Rajatulla määrällä tutkimusryhmän jäseniä on oikeus käsitellä henkilötunnisteellista tietoa ja muulla ryhmällä tietoa, josta suorat henkilötunnisteet on poistettu.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tehdä tieteellistä tutkimusta tuotantolaitosten toimistojen ja valvomoiden sisäympäristöstä. Henkilötietoja tarvitaan kyselyjen ja haastattelun toteuttamiseen. Tutkimusaineistona ovat henkilöstöltä kerätyt kyselytiedot heidän kokemuksistaan ja havainnoistaan työskentelytiloista, sisäilman laadusta ja olosuhteista, työskentelytiloihin liitetyistä oireista sekä työpaikan toimintatavoista sisäympäristöasioissa. Lisäksi tutkimusaineistona on kyselyin saatu perustieto rakennuksesta ja sen ilmanvaihdosta sekä haastatteluin saatua tieto tuotantolaitosten toimintatavoista sisäympäristöasioissa. Tietoja kerätään vuoden 2023 aikana. Nämä aineistot yhdessä muodostavat hankkeen tutkimusaineiston.

Kyselyllä kerättävät tiedot työntekijöiden hyvinvoinnista ja oireista ovat terveyteen liittyviä tietoja. Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta käsittelykiellosta poiketaan tietosuojalain 6.1 § kohdan 7 perusteella.​

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on:

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on: Yleinen etu, tieteellinen tutkimus (tietosuoja-asetuksen 6.1 artikla kohta e, tietosuojalain 4.1 § kohta 3). Erityisiä henkilötietoryhmiä (terveyteen liittyvät hyvinvointi- ja oiretiedot) koskevasta käsittelykiellosta poiketaan tietosuojalain 6.1 § kohdan 7 perusteella.

6. MITÄ HENKILÖTIETOJA TUTKIMUSAINEISTO SISÄLTÄÄ

YKSILÖINTITIEDOT: nimi ja sähköpostiosoite (osassa aineistoa).

TAUSTATIEDOT: yritys, toimipiste, työskentelytilan tai -alueen tyyppi, työskentelyalueen rakennustyyppi, työaika, toimiston tai valvomon nimi

KYSELYTIEDOT: yksittäisten henkilöiden vastaukset liittyen kokemuksiin ja havaintoihin työskentelytiloista, sisäilman laadusta ja olosuhteista, työskentelytiloihin liitetyistä oireista sekä työpaikan toimintatavoista sisäympäristöasioissa; yksittäisten henkilöiden vastaukset liittyen rakennusten ja niiden ilmanvaihdon perustietoihin

HAASTATTELUTIEDOT: yksittäisten henkilöiden vastaukset liittyen tuotantolaitosten toimintatapoihin sisäympäristöasioissa.

7. MISTÄ LÄHTEISTÄ HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN

Kyselyjen ja haastattelujen kohteena ovat niiden toteutumisaikana vuonna 2023 tutkimukseen osallistuvissa tuotantolaitoksissa työskentelevä henkilöstö. Sähköpostiosoitteet saadaan työnantajalta. Osassa kohteita kysely toteutetaan työpaikan yhteyshenkilön kautta. Kyselyyn ja haastatteluihin vastaaminen on vapaaehtoista

8. TIETOJEN SIIRTO TAI LUOVUTTAMINEN EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tässä hankkeessa on varauduttu henkilötietoa sisältävän aineiston tietoturvalliseen siirtoon ja käsittelyyn usein eri keinoin. Noudatamme tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä ja Työterveyslaitoksen salassa pidettävien aineistojen käsittely- ja tietoturvaohjetta.

Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät ovat suojatut palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. 

Suorien tunnistetietojen käsittely: Tunnistetiedot tarvitaan tutkimusaineistojen yhdistämiseksi. Tutkimusaineistoa ei analysoida tunnistetiedoin, vaan tilastollinen ja laadullinen käsittely tehdään koodein, jolloin henkilötunnistetiedot on poistettu ja korvattu satunnaistetulla tutkimusnumerolla, jonka perusteella yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa.

 

Tutkittavien yksityisyyden suoja on turvattu tulosten raportoinnissa. Tietoja käsitellään ja raportoidaan ryhmätason muodossa. Yksittäisiä henkilöitä tai tuotantolaitoksia ei voida tunnistaa raportoiduissa tuloksissa.

10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TUTKIMUKSEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Hankkeen projektirahoitus päättyy 31.10.2024, jonka jälkeen tutkimustulosten tieteellinen raportointi jatkuu enintään 31.12.2029 saakka. Aineistoa säilytetään tutkimusraportoinnin edellyttämän ajan, jonka jälkeen se arkistoidaan Työterveyslaitosta koskevan Kansallisarkiston päätöksen mukaisesti pysyvästi tunnistetiedoin. Työnantajilta saatuja tietoja, joita ei käytetä tutkimukseen, ei arkistoida.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET JA NIIDEN TOTEUTTAMINEN

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön voi tehdä Työterveyslaitokselle lomakkeella tai vapaamuotoisesti kirjallisena toimittamalla se Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle.

Oikeus saada pääsy tietoihin ja tarkastaa tiedot

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi tutkimuksessa ja mitä henkilötietojasi tutkimuksessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Tällöin tietoja ei enää käytetä tutkimukseen vaan ne arkistoidaan tunnistetiedoin pysyvästi Työterveyslaitoksen arkistoon.

Rajoittamisoikeus

Sinulla on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tietosuoja-asetuksessa kuvatuissa tilanteissa.

Lisätietoja tutkittavan oikeuksista löydät Työterveyslaitoksen tutkimustoiminnan tietosuojakäytänteistä kertovalta sivulta.

Tieteellisten tutkimusten rekisterien tietosuoja | Työterveyslaitos (ttl.fi)