Tietosuojaseloste: Ergonomisen vuorosuunnittelun ja koronapandemian vaikutukset työaikoihin ja terveyteen sotealalla

Hankkeen tutkimuksellisena tavoitteena on tutkia Työterveyslaitoksen vuoroergonomia-suosituksia tukevien suunnitteluohjelmistojen käytön, sekä COVID-19 pandemian ja työaikalain vaikutuksia ja vaikuttavuutta SOTE-sektorin työaikoihin, työhyvinvointiin, sairauspoissaoloihin ja työtapaturmiin.

Tutkimusrekisterin ylläpitäjä

Työterveyslaitos
PL 40, 00032 Työterveyslaitos
käyntiosoite Topeliuksenkatu 41b, 00250 Helsinki
puh. 030 4741

Tutkimusrekisterin ylläpitäjän tietosuojavastaava 

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava
tsv [at] ttl.fi
puh. 030 474 2429

Tutkimuksen nimi

Ergonomisen vuorosuunnittelun ja COVID-19 pandemian vaikutukset työaikoihin ja terveyteen SOTE-sektorilla

Tutkimuksen johtaja 

Tutkimusprofessori Mikko Härmä

Tutkimuksesta vastaava ryhmä

Tutkimusprofessori Mikko Härmä, MD, FT
Erityisasiantuntija Olli Haavisto, FM
Erikoistutkija Kati Karhula, FT
Erityisasiantuntija Jarno Turunen, KTM
Erityisasiantuntija Aki Koskinen, FM
Tutkimuspäällikkö Mikael Sallinen, FT, dos.
Vanhempi tutkija Annina Ropponen, TtT, dos.
Vanhempi tutkija Jenni Ervasti, FT, dos.
Professori Mika Kivimäki, FT

Tutkimuksen suorittajat

Hankkeen datamanagerit, oikeus käsitellä koko aineistoa: Aki Koskinen ja Olli Haavisto

Tutkimusryhmässä oikeus käsitellä henkilötunnisteetonta aineistoa: Mikko Härmä, Olli Haavisto, Kati Karhula, Annina Ropponen, Jarno Turunen, Rahman Shiri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Hankkeessa tutkitaan rekisteritutkimuksena sairaanhoitopiirien (Etelä-Pohjanmaan shp, Helsingin ja Uudenmaan shp, Kanta-Hämeen shp, Keski-Suomen shp, Pirkanmaan shp, Pohjois-Pohjanmaan shp, Pohjois-Savon shp, Vaasan shp, Varsinais-Suomen shp) ja kaupunkien (Espoo, Helsinki, Nokia, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto) henkilöstön työaikojen yhteyttä sairauspoissaoloihin ja työtapaturmiin.

Hankkeessa tutkijaan lisäksi osana Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimusta työaikojen yhteyttä työhyvinvointiin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu, Raisio, Nokia, Naantali, Virrat ja Valkeakoski) ja Varsinais-Suomien, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Vaasan, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit, sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto). Tältä osin viittaamme Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimuksen erilliseen tietosuojailmoitukseen.

Tutkimuksessa käytetään yleisen edun mukaiseen tieteelliseen tutkimuskäyttöön tarkoitettua tutkimusaineistoa (EU:n tietosuoja-asetus 6 art 1 e, 9 art 2 j; Tietosuojalaki 4.1.3 §, 6.1.7 §, 29.1.3 §), joka kerätään työnantajan ja Tapaturmavakuutuskeskuksen rekisteritiedoista.

Tutkimusaineistona ovat Titania® työaikatietojärjestelmästä kerätyt toteutuneet työaikatiedot (vuodesta 2000 lähtien) sekä Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) rekisteritiedot työtapaturmista. Työaikatiedot sisältävät poissaolokoodin (mukaan lukien tiedon, jos työntekijä on ollut sairauden vuoksi poissa, mutta ei diagnoosia tai muuta terveydentilaan liittyvää tietoa) ja tähän aineistoon yhdistetään tieto kaikista korvatuista työtapaturmista (2008-2018). TVK:n tapaturmatiedot sisältävät esimerkiksi tapaturman ajankohdan ja aiheuttajan.

Rekisteritietojen siirtäminen ja tallentaminen TTL:lle on suunniteltu TTL:n tietoturva- ja tietosuojaohjeen sekä hyvän tutkimuskäytännön mukaiseksi.

Rekisteriaineistojen yhdistämistä varten henkilötunnus on välttämätön tieto (Tietosuojalaki 29.1.3 §). Tutkimusaineistoa ei analysoida tunnistetiedoin. Aineiston tilastollinen käsittely ja analysointi tehdään aineistosta, josta henkilötunnistetiedot on poistettu ja korvattu satunnaistetulla tutkimusnumerolla, jonka perusteella yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa.

Rekisteritiedot eivät sisällä arkaluontoista terveystietoa; sairauspoissaoloista tiedossa on ainoastaan sairauspoissaolojen päivämäärät. Tapaturmatiedot sisältävät päivämäärän, kehon osan, vammatyypin ja vamman aiheuttajan. Tutkittavien yksityisyyden suoja on turvattu, sillä tietoja käsitellään ja raportoidaan tilastollisessa, ryhmätason muodossa. Yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa raportoiduissa tuloksissa.

Titania® – työaikatietojen linkataan tässä hankkeessa myös Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimuksen kyselytietoihin, mikäli organisaatio kuuluu kyseiseen seurantatutkimukseen. Tässä noudatetaan Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimuksen erillisessä tietosuojailmoituksessa määriteltyjä käytäntöjä ja henkilötietojen suojauksen periaatteita.

Tässä hankkeessa on varauduttu henkilötietoa sisältävän datan tietoturvalliseen siirtoon ja käsittelyyn usein eri keinoin. Tietoturvatoimet on kuvattu Tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Yksilöintitiedot: henkilötunnus, myöh. yksilöllinen tutkimustunniste

Taustatiedot: syntymäaika, sukupuoli, ammattinimike, työsuhteen tyyppi (toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen), työaikaprosentti

Rekisteritiedot: työnantajan rekisteritiedoista päivämääräkohtaiset työaikatiedot ja poissaolokoodit.

Tapaturmavakuutuskeskuksesta päivämääräkohtaiset työtapaturmatiedot sisältäen tapaturman päivämäärän, kehon osan ja aiheuttajan (esim. neulan pisto).

Tiedot kerätään takautuvasti ohjelmistoversioiden mahdollistamalta ajalta, pisimmillään 1.1.2000 – 31.12.2022.

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Tutkimusaineistoa ei käsitellä tutkimusryhmän ulkopuolella eikä tutkimusaineistoa siirretä Työterveyslaitoksen ulkopuolelle. Työterveyslaitoksen IT-palveluiden tuottaminen on ulkoistettu Valtti Kumppanit OY:lle.

Henkilötietojen siirtäminen Tutkimusaineistoa ei siirretä Työterveyslaitoksen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Hankkeen tämänhetkinen projektirahoitus päättyy 30.5.2024, jonka jälkeen tutkimustulosten tieteellinen raportointi jatkuu. Aineistoa säilytetään tutkimusraportoinnin edellyttämän ajan, jonka jälkeen se arkistoidaan Työterveyslaitosta koskevan Kansallisarkiston päätöksen mukaisesti pysyvästi.

Rekisteröidyn oikeus päästä häntä itseään koskeviin tietoihin, pyytää niiden oikaisemista tai poistamista Hankkeessa kerätään yleisen edun mukaiseen tutkimuskäyttöön työnantajan ja Tapaturmavakuutuskeskuksen rekisteritietoa, jonka kerääminen ei edellytä suostumusta tutkittavilta, jolloin myöskään suostumuksen peruuttaminen ei ole mahdollista. Kyselytutkimuksen osalta suostumuksen voi peruuttaa siten kuin on määrätty Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimuksen erillisessä tietosuojailmoituksessa.

Tutkimuksessa ei oteta tutkittaviin millään tavalla yhteyttä eikä heiltä kerätä muuta tietoa kuin yllä on kuvattu. Tutkittavilla on oikeus pyytää pääsy heitä itseään koskeviin tietoihin. Tutkittavilla on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen oikaisua rekisterien ylläpitäjiltä.

Tutkittavilla on oikeus tähän tutkimukseen liittyen pyytää omien tietojen oikaisemista Työterveyslaitokselle jo lähetetyistä rekisteritiedoista Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavan kautta.

Tutkittavilla ei ole oikeutta pyytää häntä koskevien tietojen poistamista, koska rekisteritiedot ovat lainmukaisesti arkistoitavia tietoja.

Tulosten raportoiminen

Tutkittavien yksityisyyden suoja on turvattu tulosten raportoinnissa. Tietoja käsitellään ja raportoidaan tilastollisessa, ryhmätason muodossa. Yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa raportoiduissa tuloksissa.