Tietosuojaseloste: Terveydenhuollon työ ja tilat muutoksessa TYTINÄ -hanke

Tilojen käytettävyys, työn sujuminen ja työhyvinvointi yhteiskäyttöisissä poliklinikkatiloissa TYTINÄ -hankkeen (2022–2024) tietosuojaseloste.

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos

Käyntiosoite: Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki

Yhteyshenkilö tutkimukseen liittyvissä tietosuoja-asioissa:

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava, s-posti tsv [at] ttl.fi, p. 030 474 2429

2. Kuvaus tutkimushankkeesta

Työterveyslaitoksen TYTINÄ-hankkeessa tutkitaan yhteiskäyttöisten tila- ja toimintakonseptien käytettävyyttä ja vaikutuksia työhön ja työhyvinvointiin. Tutkimus tuottaa myös uutta tietoa työympäristömuutosten onnistumista edistävistä tekijöistä.

Tutkimukseen osallistuu kuusi terveydenhuollon organisaatiota ja suunnittelualan ammattilaisia. Hankkeessa toteutetaan kysely ja haastattelut.

Hanke päättyy 31.12.2024.

3. Tutkimuksen vastuullinen johtaja

Projektipäällikkö, vanhempi asiantuntija Pia Sirola

Työterveyslaitos, PL 18, 00032 Työterveyslaitos, käyntiosoite: Arinatie 3 A, 00370 Helsinki, p. 043 8259202, s-posti: pia.sirola [at] ttl.fi

4. Tutkimuksen suorittajat

Rajatulla määrällä tutkimusryhmän jäseniä on oikeus käsitellä henkilötunnisteellista tietoa ja muulla ryhmällä tietoa, josta suorat henkilötunnisteet on poistettu.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tehdä tieteellistä tutkimusta työtilauudistuksen vaikutuksesta terveydenhuoltohenkilöstön työhön ja työhyvinvointiin. Lisäksi tutkitaan työympäristömuutoksen onnistumista edistäviä tekijöitä. Henkilötietoja tarvitaan kyselyn ja haastattelujen toteuttamiseen, alku- ja seurantakyselyvastausten yhdistämiseen yhdessä organisaatiossa sekä mahdollisen jatkotutkimusyhteydenottopyynnön mahdollistamiseen. Nimi toimii tutkimuksessa yksilöivänä tietona ja se kerätään, jotta kyselytiedot voidaan yhdistää toisiinsa. Tutkimusaineistoa ei analysoida tunnistetiedoin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on:

  • Työnantajien luovuttamien sähköpostiosoitteiden osalta yleistä etua koskeva tieteellinen tutkimus (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1e kohta sekä Tietosuojalain 4.1 § 3 kohta)
  • Kyselyllä ja haastattelulla kerättyjen tietojen sekä kahden kyselyn tietojen yhdistämisen osalta suostumus (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1a kohta)
  • Työterveyslaitoksen lakiin kirjattu tehtävä on harjoittaa ja edistää työn ja terveyden välisen vuorovaikutuksen tutkimusta ja käsitellä siinä tarkoituksessa henkilötietoja työntekijöiden terveydentilan kehityksen tutkimusta ja seurantatehtävää varten.
  • Tutkimusaineistona ovat henkilöstöltä kerätyt kysely- ja haastattelutiedot, joita kerätään vuosien 2022–2024 välisenä aikana

6. Arkaluonteiset henkilötiedot

Kyselyllä kerättävät tiedot työkyvystä ja hyvinvoinnista ovat arkaluonteisia, mutta tiedot eivät sisällä diagnooseja. Näiden henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on nimenomainen suostumus (tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2a kohta). 

7. Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää

Yksilöintitiedot: nimi, sähköpostiosoite ja mahdollisesti muu yksilöivä tunnus (syntymäaika, myöh. yksilöllinen tutkimustunniste).

Taustatiedot: syntymävuosi, sukupuoli, ammattinimike, esihenkilöasema, koulutustaso, yksikkö, toimipiste, työtila. 

Kyselytiedot: yksittäisten henkilöiden vastaukset liittyen työn luonteeseen, työpaikan tilojen käyttöön, kokemuksiin työtiloista, työn psykososiaalisiin tekijöihin, koettuun terveyteen, työhyvinvointiin ja työkykyyn.

8. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

Kyselyn ja haastattelujen kohteena ovat niiden toteutumisaikana vuosina 2022–2024 tutkimukseen osallistuvissa yksiköissä työskentelevä henkilöstö. Sähköpostiosoitteet saadaan työnantajalta.

Kyselyyn ja haastatteluihin vastaaminen on vapaaehtoista. Kyselyn yhteydessä kysytään suostumus seurantakyselyn lähettämiseen. Myös haastattelut perustuvat suostumukseen. 

9. Tietojen siirto tai luovuttaminen eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Tässä hankkeessa on varauduttu henkilötietoa sisältävän aineiston tietoturvalliseen siirtoon ja käsittelyyn usein eri keinoin. Noudatamme tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä ja Työterveyslaitoksen salassa pidettävien aineistojen käsittely- ja tietoturvaohjetta. Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät ovat suojatut palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Suorien tunnistetietojen käsittely

Tunnistetiedot tarvitaan tutkimusaineistojen yhdistämiseksi ja tutkittavien kutsumiseksi myöhemmin toteutettavaan haastatteluun ja mahdollisen jatkotutkimukseen.

  • Tutkimusaineistoa ei analysoida tunnistetiedoin vaan tilastollinen ja laadullinen käsittely tehdään koodein, jolloin henkilötunnistetiedot on poistettu ja korvattu satunnaistetulla tutkimusnumerolla, jonka perusteella yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa
  • Tutkittavien yksityisyyden suoja on turvattu tulosten raportoinnissa. Tietoja käsitellään ja raportoidaan ryhmätason muodossa. Yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa raportoiduissa tuloksissa

11. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Hankkeen tämän hetkinen projektirahoitus päättyy 31.12.2024, jonka jälkeen tutkimustulosten tieteellinen raportointi jatkuu enintään 31.12.2030 saakka.

Aineistoa säilytetään tutkimusraportoinnin edellyttämän ajan, jonka jälkeen se arkistoidaan Työterveyslaitosta koskevan Kansallisarkiston päätöksen mukaisesti pysyvästi tunnistetiedoin.

Työnantajilta saatuja tietoja, joita ei käytetä tutkimukseen, ei arkistoida.

12. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Rekisteröidyn oikeuksista päästä häntä itseään koskeviin tietoihin, pyytää niiden oikaisemista tai poistamista tai vastustaa käsittelyä saa tietoa:

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön voi tehdä Työterveyslaitokselle lomakkeella tai vapaamuotoisesti kirjallisena toimittamalla se Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle.

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi tutkimuksessa ja mitä henkilötietojasi tutkimuksessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Sinulla on oikeus vastustaa itseäsi koskevien työnantajan luovuttamien tietojen (sähköpostiosoite) käsittelyä. Tällöin tietoja ei enää käytetä tutkimukseen vaan ne siirretään arkistoitavaksi.

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus niiltä osin, kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen (kyselyllä ja haastatteluilla kerätyt tiedot). Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)

Sinulla ei ole oikeutta vaatia henkilötietojesi poistamista, sillä niitä koskee lakisääteinen arkistointivelvollisuus (3-kohdan b-alakohta; Kansallisarkiston seulontapäätös).

Rajoittamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)

Sinulla on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tietosuoja-asetuksessa kuvatuissa tilanteissa.

Lisätietoja tutkittavan oikeuksista löydät Työterveyslaitoksen tutkimustoiminnan tietosuojakäytänteistä kertovalta sivulta.