Tietosuojaseloste: Väestörakenteen elinkaari- ja talousvaikutukset (LIFECON)

Tietosuojaseloste koskee Väestörakenteen elinkaari- ja talousvaikutukset (LIFECON) -hankkeen sidosryhmärekisteriä.

Rekisterinpitäjä

Työterveyslaitos
PL 40
00032 Työterveyslaitos
puh. 030 474 1 (vaihde)

yhteyshenkilö: Kristiina Kulha, vuorovaikutusvastaava, LIFECON-hanke, Työterveyslaitos, puh. 0304742551, kristiina.kulha[at]ttl.fi
 

Hankkeen kuvaus

LIFECON-hanke on tutkimushanke, joka parantaa ymmärrystämme väestön ikääntymiseen ja sen aiheuttamiin hyvinvointivaltion kestävyysongelmiin liittyvistä syistä, seurauksista ja ratkaisuista. Keskitymme yksilöiden elämänkaaren eri vaiheisiin: perheenmuodostukseen, työelämään sekä terveyteen ja hoivaan elämän loppupuolella. Lisäksi tarkastelemme väestörakenteen muutosten vaikutuksia talouteen. Tutkimuksessa käytetään kansallisia rekisteriaineistoja.

Miksi ja millä perusteella käsittelemme henkilötietoa

Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon hankkeen sidosryhmien kanssa sekä viestinnän ja vuorovaikutuksen toteuttamiseksi. Tällaisia tapoja ovat sähköpostien lähettäminen, yhteydenottoihin vastaaminen ja tapahtumailmoittautumisten hallinnointi.

LIFECON on yksi strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamista DEMOGRAPHY-ohjelman hankkeista. DEMOGRPAHY-hankkeissa vuorovaikutus hankkeiden sidosryhmien kanssa on tärkeää, jotta tuottamamme tutkimustieto vastaa sidosryhmien tarpeisiin. Keskeisimpiä sidosryhmiä ovat ministeriöiden virkamiehet, poliitikot ja asiantuntijat.

Käsittelyn oikeusperuste on suostumus ja siltä osin, kun tietoja kerätään julkisista lähteistä, niin oikeusperuste on yleinen etu.

Mitä henkilötietoa käsittelemme

Sidosryhmään kuuluvan henkilön nimi, titteli, organisaatio ja sähköpostiosoite.

Mistä saamme henkilötiedot

Henkilötiedot saadaan henkilöltä itseltään tai julkisista tiedoista.

Mihin luovutamme henkilötietoja

Käytämme IT-palveluntarjoajia, jotka tarjoavat meille tekniset ratkaisut tietojen käsittelyä varten. Henkilötietoja käsitellään kullekin tiedolle soveltuvassa ja tietoturvallisessa IT-palvelussa. Työterveyslaitoksella on sopimus kunkin IT-palveluntarjoajan kanssa ja henkilötietojen käsittelyn ehdoista ja vaatimuksista on sovittu.

Henkilötietoja luovutetaan DEMOGRAPHY-ohjelman vaikuttavuustyöhön Eläketurvakeskukselle.

Siirrämmekö henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Miten kauan säilytämme henkilötietoja

Tietoja säilytetään hankkeen keston ajan 10/2021–n. 12/2027.

Teemmekö automaattista päätöksentekoa tai profilointia

LIFECON-hankkeessa ja DEMOGRAPHY-ohjelmassa ei tehdä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Mitä tietojen antaminen merkitsee

Tietojen antaminen tarkoittaa, että henkilöön voidaan olla yhteydessä LIFECON-hankkeeseen tai DEMOGRAPHY-ohjelmaan liittyvissä asioissa. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi tapahtumakutsut ja sähköpostiviestit, joissa kerrotaan hankkeen uutisista tai pyydetään kommentteja hankkeen tuotoksiin.

Sinun oikeutesi

Sinulla on useita henkilötietoihin kohdistuvia oikeuksia, jotka vaihtelevat eri tilanteissa. Voit tehdä Työterveyslaitokselle henkilötietojasi koskevan pyynnön Työterveyslaitoksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti kirjallisena. Toimita pyyntö Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle.

 • Oikeus saada pääsy tietoihin ja tarkistaa tiedot
  Sinulla on oikeus saada pääsy tietoihin ja tarkistaa henkilötiedot. Tarkastusoikeus on lähtökohtaisesti henkilökohtainen. Tiedot voidaan antaa vain henkilölle itselleen tai hänen lailliselle edustajalleen.  
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Sinulla on oikeus pyytää epätarkkojen, virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaisemista.
 • Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
  Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan sinua koskevat tiedot.
 • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
  Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä.
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
  Sinulla on oikeus vastustaa julkisista lähteistä kerättyjen henkilötietojesi käsittelyä.
 • Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
  LIFECON-hankkeessa ja DEMOGRAPHY-ohjelmassa ei tehdä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.
 • Oikeus peruuttaa suostumus
  Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus, jos henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Työterveyslaitoksessa suostumuksen peruuttaminen on helpointa tehdä ilmoittamalla siitä rekisterin yhteyshenkilölle.   
 • Oikeus saada tietoa tietoturvaloukkauksesta
  Sinulla on oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, jos loukkauksesta aiheutuu korkea riski yksityisyyden suojalle. Käsittelemme mahdolliset henkilötietojen tietoturvaloukkaukset heti niiden tultua ilmi ja teemme tarvittaessa tietosuoja-asetuksen mukaiset ilmoitukset valvontaviranomaiselle ja rekisteröidyille.

Julkisuuslain mukaiset henkilötietoja koskevat asiakirjapyynnöt

Voit tehdä julkisuuslain (621/1999) mukaisia asiakirjapyyntöjä myös salassa pidettävistä asioista, jos asiakirja koskee sinua itseäsi tai olet asiassa asianosainen.

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos, puhelinvaihde 030 474 1

Työterveyslaitos

Tietosuojavastaavan puhelinnumero 030 474 2429 ja sähköposti tsv(at)ttl.fi

Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voit lähettää Työterveyslaitokseen tietoturvallisen sähköpostiviestin. Sinulla pitää olla toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jotta voit viestiä tietoturvallisesti Työtyöterveyslaitoksen kanssa.

Tietoturvallinen sähköpostiviesti Työterveyslaitokselle

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojan valvontaviranomaisena toimii Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, josta saa tietoa henkilötietojen käsittelystä ja jonne voi myös tehdä valituksen.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot

 

Tutustu LIFECON-hankkeeseen