Hanke

Kemikaalien riskinarvioinnin kumppanuusohjelma PARC

PARC-hanke yhtenäistää ja vahvistaa EU:n tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia kemikaaliriskinarvioinnissa, joka turvaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Hanke tukee kestävyyttä edistävää Euroopan unionin kemikaalistrategiaa ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman saasteettomuustavoitetta. Tarjoamme uutta tietoa ja tietämystä, uusia menetelmiä ja välineitä sekä asiantuntemusta ja verkostoja.
Aikuinen ja lapsi kävelevät metsässä.

Aikataulu

5/2022–4/2029

Tavoitteet

Tavoitteena on tuoda kemikaalien riskinarviointi uudelle tasolle, jotta voimme turvata entistä paremmin ihmisten terveyttä ja puhdasta ympäristöä.

  • Kehitetään tieteellisiä taitoja, joita tarvitaan kemikaaliturvallisuuden nykyisiin ja tuleviin haasteisiin vastaamiseen 
  • Tarjotaan uusia tietoja, menetelmiä ja innovatiivisia välineitä niille, jotka vastaavat kemiallisen altistumisen riskinarvioinnista ja hallinnasta
  • Vahvistetaan verkostoja, jotka kokoavat yhteen riskinarviointiin osallistuvia eri tieteenaloihin erikoistuneita toimijoita
     

Aineistot ja menetelmät

PARC-hanke koostuu useista eri työpaketeista. Osa niistä keskittyy yhteistyön johtamiseen ja koordinointiin, yhteisen tiedepolitiikan rakentamiseen sekä yhteistyön ja tietoisuuden lisäämiseen.

Toisissa työpaketeissa taas pyritään kehittämään tutkimusta ja innovaatioita vastaamaan sovittuja prioriteetteja kemikaalien riskinarvioinnissa. Tutkimuksen ja innovaation voi jakaa kolmeen osa-alueeseen: monitorointiin ja altistumiseen, vaaran arviointiin sekä innovaatioihin regulatiivisessa riskinarvioinnissa.

Lisäksi PARC-hanke sisältää työpaketteja, joissa keskitytään rakentamaan alustaa ja kapasiteetteja. Näin voidaan taata pääsy laadittuihin tutkimus- ja innovaatiokapasiteetteihin, jotta voidaan toteuttaa innovatiivista kemikaalienriskinarviointia. Näitäkin paketteja on kolme: FAIR-data (Findability, Accessibility, Interoperability, and Reuse of digital assets), konseptit ja työkalut sekä infrastruktuurin ja kapasiteetin rakentaminen.

Työterveyslaitoksella tehtävä tutkimus liittyy: 

  • monitorointiin ja altistumiseen
  • vaaran arviointiin
  • innovaatioihin regulatiivisessa riskinarvioinnissa
  • konsepteihin ja työkaluihin

Tulokset ja vaikuttavuus

PARC-hankkeen missio on tuoda EU lähemmäksi tavoitetta saasteettomasta ympäristöstä ja sitä kautta osallistua merkittävästi kestävän kehityksen edistämiseen Euroopassa.

Työterveyslaitoksessa tutkittavaa dataa voi hyödyntää tieteelliseen tutkimukseen perustuvassa päätöksenteossa.

Tutustu tarkemmin PARC-hankkeeseen

Kysy hankkeesta

Tiina Santonen

Tiina Santonen

tutkimusprofessori
Sähköpostiosoite
tiina.santonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2666

Tutkimusryhmä

Piia Taxell, erityisasiantuntija
Selma Mahiout, erityisasiantuntija
Pasi Huuskonen, erityisasiantuntija
Simo Porras, erikoistutkija
Milja Koponen, erikoistutkija
Sanni Uuksulainen, vanhempi asiantuntija
Mikko Poikkimäki, tutkija
Kukka Aimonen, tutkija 
Tomi Kanerva, erityisasiantuntija
Eero Lantto, tutkija 
Jonna Weisell, tutkija

Yhteistyötahot

PARC-hanke on hyvin laaja kokonaisuus. Siihen osallistuu 200 kumppania 28 maasta. Kumppaneihin lukeutuu Euroopan komission virastoja, jäsenmaiden ministeriöitä, European Chemicals Agency (ECHA), Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA), Euroopan ympäristökeskus (EEA) sekä useita tutkimuslaitoksia, virastoja ja yliopistoja.

Suomesta PARC-hankkeeseen osallistuu Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL), Turvallisuus ja kemikaalivirasto (TUKES), Ruokavirasto (FFA), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Oulun yliopisto (UOULU). Lisäksi tarkoituksena on saada mukaan useita sidosryhmiä, jotta tiedon jakaminen olisi mahdollisimman laajaa ja tehokasta. PARC-hankkeeseen voidaan ottaa mukaan uusia jäseniä tietyin rajoituksin myös kesken hankekauden.

Suomessa PARC-hankkeella on oma kansallinen verkosto, joka huolehtii yhteistyöstä hankkeen jäsenien ja sidosryhmien välillä. Yksi hankkeen tehtävä on huolehtia, että PARC-aktiviteetit ovat linjassa kansallisten tarpeiden kanssa. Suomen PARC-toimintaa koordinoi Työterveyslaitos.

Rahoittajat

PARC-hanketta rahoittaa Horizon Europa ja Työterveyslaitos.