Tutkimustiedote: Kyselytutkimus Kemikaalien riskienarvioinnin kumppanuusohjelma PARC (ei henkilötietoja)

Tämä kysely on osa Kemikaalien riskienarvioinnin kumppanuusohjelman (European Partnership on the Assessment of Risks from Chemicals, PARC) puitteissa toteutettavaa tutkimusta. Tutkimusta rahoittavat EU:n Horisontti Eurooppa -puiteohjelma sekä tutkimuspartnerit. Osallistumisesi tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista.

Tutkimuksen kuvaus

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten työperäisen kemikaalialtistumisen raja-arvoja ja muuta eri lainsäädäntöprosesseissa tuotettavaa tietoa käytännössä sovelletaan työpaikoilla. Tutkimukseen sisältyy: 

  1. kirjallisuuskatsaus, jossa tarkastellaan esimerkkien kautta erilaisia vaihtoehtoja työperäisen kemikaalialtistumisen sääntelyyn EU:ssa työsuojelu- ja kemikaalilainsäädännön alla sekä 
  2. kyselytutkimus ja haastattelut, joissa selvitetään työpaikkojen työsuojelupäälliköiden, työsuojelutarkastajien sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajien näkemyksiä lainsäädännön käytännön soveltamiseen ja vaikutuksiin työpaikoilla.  

Tutkimus toteutetaan neljässä maassa (Suomi, Norja, Latvia, Slovenia). Tutkimuksen toteuttamisesta Suomessa vastaa Työterveyslaitos. Tutkimuksesta julkaistaan tutkimusraportti ja tieteellinen artikkeli.

Aineistojen käsittely

Kyselyyn vastataan täysin anonyymisti, eikä kyselyssä kerätä vastaajien henkilötietoja. Huomaathan, että myöskään avovastauksiin ei tule sisällyttää tietoja, joista on mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä, työpaikkoja tai tilanteita.

Kyselyaineistot jaetaan analysointia varten tutkimuspartnereille (Työterveyslaitos, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Norja, Rīga Stradiņš University, Latvia, Jožef Stefan Institute, Slovenia). Raportoimme tulokset ryhmätasolla siten, että yksittäisiä osallistujia ei ole mahdollista tunnistaa. Käytämme aineistoja vain tieteelliseen tutkimukseen. 

Noudatamme tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä ja Työterveyslaitoksen tietoturva- ja tietosuojaohjeistusta. Käytämme IT-palveluntarjoajia, jotka tarjoavat meille tekniset ratkaisut tietojen käsittelyä varten. Käsittelemme tutkimusaineistoa ja henkilötietoja kullekin tiedolle soveltuvassa ja tietoturvallisessa IT-palvelussa. Rakennuksissamme on kulunvalvonta. 

Kerätyn tutkimusaineiston omistusoikeus on Työterveyslaitoksella. Säilytämme kaiken tutkimuksessa kerätyn tiedon pysyvästi Työterveyslaitoksen sähköisessä arkistossa. Siirto pysyvään säilytykseen tapahtuu tutkimusprojektin päättymisen ja tutkimusaineistosta kirjoitettavien tieteellisten julkaisujen hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.12.2028. 

Tutkimuksen yhteystiedot

Milja Koponen

Milja Koponen

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
milja.koponen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7000
Euroopan unionin osarahoittama -logo
PARC-konsortion logo.