Hanke

Osatyökyvyttömyyseläke työssä jatkamisen mahdollistajana

Erityisesti kuntatyössä osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on lisääntynyt, minkä vuoksi on tärkeä ymmärtää osittain työkyvyttömänä olevien työkyvyn muutoksia eläkkeen aikana sekä työssä jatkamista selittäviä tekijöitä. Hankkeessa tarkastellaan työn fyysisen kuormittavuuden ja siinä tapahtuneiden muutosten sekä koetun työkyvyn muutosten yhteyttä osatyökyvyttömyyseläkeläisten riskiin siirtyä täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle.
Rakennusmies työmaalla

Aikataulu

6/2022–5/2024

Tavoitteet

Hankkeen kohderyhmänä on osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevat kuntatyöntekijät.

Hankkeen tavoitteena on selvittää:

  • muuttuuko kokemus omasta työkyvystä osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana ja miten muutokset ovat yhteydessä täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen
  • työn fyysisen kuormittavuuden ja siinä tapahtuneiden muutosten yhteyttä osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan työkykyyn ja työssä jatkamisennusteeseen
  • työn fyysisen kuormittavuuden merkitystä työkyvylle osatyökyvyttömyyseläkeläisillä eri sairausryhmissä
  • osatyökyvyttömyyseläkkeen määräaikaisuuden vaikutusta työn fyysisen kuormittavuuden ja työkyvyn välisiin yhteyksiin.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimuksen aineisto koostetaan Helsinki Health Study -tutkimuksen ja Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimuksen kyselyvastauksista sekä Eläketurvakeskuksen (ETK) rekisteritiedoista. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olleiden Helsinki Health Studyn vastausaineisto analysoidaan vuosilta 2000‒2002, 2007, 2012 ja 2017 muodostamalla näistä kolme tutkimuskohorttia ja yhdistämällä kyselyvastauksiin ETK:n rekisteritietoja työkyvyttömyyseläkkeistä vuosilta 2000‒2021. Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimuksen kyselytietoihin (2008, 2012 ja 2016) yhdistetään rekisteritietoja työkyvyttömyyseläkkeistä vuosilta 2008‒2018.  Hyödynnämme tilastollisia menetelmiä, joiden avulla pystymme arvioimaan tekijöiden välisiä syy-yhteyksiä.

Tulokset ja vaikuttavuus

Tutkimuksella saadaan uutta tietoa siitä, millainen yhteys työn fyysisellä kuormittavuudella on työkykyyn niillä henkilöillä, joilla työkyky on sairauden johdosta alentunut ja työtä on jo muokattu kuormitukseltaan kevyemmäksi osa-aikatyöratkaisulla. Hanke tuottaa myös uutta tietoa eläkkeen perusteena olevan sairausryhmän sekä osatyökyvyttömyyseläkkeen määräaikaisuuden vaikutuksista työn fyysisen kuormittavuuden ja työkyvyn välisiin yhteyksiin.

Hankkeen tutkimustulokset julkaistaan kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa ja loppuraportissa. Lisäksi hankkeen aikana laaditaan yleistajuisia kirjoituksia, kuten artikkeli työterveysalan ammattilehteen ja blogikirjoitus.

Kysy hankkeesta

Mari-Anne Wallius

Mari-Anne Wallius

Hankkeen projektipäällikkö, tutkija

Sähköpostiosoite
mari-anne.wallius [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3283

Tutkimusryhmä

Mari-Anne Wallius

Jenni Ervasti

Jouko Remes

Yhteistyötahona toimii Helsingin yliopisto.

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos.

Työsuojelurahaston logo