Hanke

Työkuormitus kaupan alalla – kuormitushuipuista sujuvampaan työhön

Tutkimushanke tuottaa kokonaiskuvan kaupan alan työkuormituksesta. Hankkeessa hyödynnetään työnantajan rekisteritietoja työajoista, työtapaturmista ja läheltä piti-tilanteista, kysely- ja haastattelutietoa työntekijöiden kuormituskokemuksista sekä sykevälivaihtelu- ja lihaskuormitusmittauksia. Tieto työn henkisestä ja fyysisestä kokonaiskuormituksesta on uutta kaupan alalla. Lisäksi tunnistetaan työstä palautumista, kuormitushuippuja ja ennaltaehkäiseviä keinoja, jotka sopivat jatkuvaan käyttöön työpaikoilla.
Henkilö seisoo kylmävarastossa jugurttipurkkien ympärillä ja hymyilee.

Aikataulu

9/2023–12/2025

Tavoitteet

Tutkimusosassa yleistavoitteena on luoda kokonaiskuva kaupan alan työkuormituksesta ja palautumisesta sekä selvittää mitkä tekijät vaikuttavat kuormitushuippuihin.

Erityisesti tutkimuksen tavoitteena on:

  1.  selvittää työkuormitusta ja etenkin sen huippuja
  2.  selvittää työpäivän aikaista ja vapaa-ajan palautumista kuormitustilanteissa.

     

Kehittämisosassa pyrimme edistämään niiden kuormitukseen ja palautumiseen liittyvien käytännön keinojen löytämistä, jotka sopivat jatkuvaan käyttöön päivittäisessä työssä.

Kehittämisosan tavoitteina on tunnistaa yhdessä osallistuvien organisaatioiden kanssa:

  1. käytännön keinoja päivittäisen työkuormituksen hallintaan
  2. käytännön keinoja työstä palautumisen edistämiseksi sekä työ- että vapaa-ajalla.

Aineistot ja menetelmät

Hankkeeseen osallistuvat Osuuskauppa Arinan, Osuuskauppa Hämeenmaan, Kymen seudun osuuskaupan, Osuuskauppa PeeÄssän ja Pirkanmaan osuuskaupan toimipaikkoja. 

Osallistuvien alueosuuskauppojen ABC-, Sale- ja Prisma-ketjujen toimipaikoista kootaan työnantajan rekisteritiedot työajoista, tapaturmista ja läheltä piti -tapauksista. Lisäksi työntekijöiltä kerätään tietoa kyselyllä. Toteutamme pienemmälle osajoukolle myös sykevälivaihtelu- ja lihas-EMG-mittaukset ja haastattelut sekä työpajoja esihenkilöille ja työntekijöille. Oheisessa kuviossa kuvataan hankkeen tutkimuskohteet, tiedon keruun tavat ja työpajat.

Kuviossa esitellään Kauppa 2.0 -hankkeen tutkimuskohteet, tiedon keruu ja työpajat.

Kuvio1: Hankkeen tutkimuskohteet, tiedon keruu ja työpajat

Tulokset ja vaikuttavuus

Tuotamme luotettavaa tietoa kaupan alan työkuormituksesta. Tässä hankkeessa uutta aiempaan tutkimustietoon verrattuna on mahdollisuus yhdistää tarkempien fyysisten työkuormituksen mittausten tiedot tarkkoihin työaika-, työtapaturma- ja läheltä piti-tilanteiden tietoihin.

Tutkimustietoa täydentää myös kyselystä ja haastatteluista saatava työntekijöiden kokemusperäinen tieto kuormittaviksi koetuista työtilanteista ja kuormitushuipuista. Kysely tuottaa myös tietoa työntekijöiden kokemasta psykososiaalisesta kuormituksesta, palautumisesta sekä palautumisen keinoista.

Näin syntyy kokonaisvaltainen kuva kokonaiskuormituksesta ja palautumisesta, joka luo vahvan pohjan työpaikkojen toimenpiteiden kohdentamiselle. 


Vaikuttavuus 

Hankkeen tuloksia hyödynnetään osallistuvien alueosuuskauppojen työkuormituksen hallinnan ja palautumisen tukemisen kehittämisessä. Kaupan alan työ on palvelutyötä, ja kaupan aukioloaikojen laajennuttua myös ympärivuorokautista, ja vaatii sosiaalisia taitoja, joten työn kuormitustekijöiden ja palautumisen tutkimus on kaupan alan tuottavuuden ja asiakkaiden etu.

Tulosten perusteella annetaan palautetta työkuormituksesta toimipistetasolla. Lisäksi esitetään suosituksia vaihtoehtoisiin työaikajärjestelyihin, työskentelyn toteuttamiseen, sosiaaliseen tukeen työssä ja työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen, ottaen huomioon työn kuormittavuuden.

Optimaalisilla työaikajärjestelyillä ja työn suoritustavoilla, jotka huomioivat kuormitushuiput ja muun työkuormituksen, voidaan parantaa kaupan alan työntekijöiden työhyvinvointia, vähentää sairauspoissaoloja ja tapaturmia sekä samalla edistää myös työn tuottavuutta.  

Tutkimusryhmä

Tutkimusprofessori Annina Ropponen, hankkeen vastuututkija ja projektipäällikkö

Erityisasiantuntija Ilkka Asikainen

Erikoistutkija Eija Haukka

Ylilääkäri Hanna Jantunen

Erityisasiantuntija Maria Hirvonen

Sairaanhoitaja Nina Lapveteläinen

Tutkija Joonas Poutanen

Vanhempi asiantuntija Ari-Pekka Rauttola

Tutkija Pihla Säynäjäkangas

Yhteistyötahot

Osuuskauppa Arina, Osuuskauppa Hämeenmaa, Kymen seudun osuuskauppa, Osuuskauppa PeeÄssä ja Pirkanmaan osuuskauppa

Rahoittajat

Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos, Osuuskauppa Arina, Osuuskauppa Hämeenmaa, Kymen seudun osuuskauppa, Osuuskauppa PeeÄssä ja Pirkanmaan osuuskauppa

Tiedote tutkittaville ja tietosuojailmoitus

Ota yhteyttä

Annina Ropponen

Annina Ropponen

tutkimusprofessori
Sähköpostiosoite
Annina.Ropponen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2012