Hanke

Työperäinen haitta-ainealtistuminen kiertotaloudessa – HAKiTa

Projektissa tutkitaan terveydelle vaarallisille aineille altistumista kiertotalouteen liittyvillä työpaikoilla. Tulosten avulla voidaan tunnistaa mahdollisia tarpeita työpaikkojen työhygieenisten käytäntöjen parantamiseksi ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi.
Henkilö kantaa laatikkoa, joka on täynnä elektroniikkajätettä.

Aikataulu

2021–2023

Tavoitteet

Tutkimusprojektissa selvitetään työntekijöiden altistumista kemiallisille ja biologisille haitta-aineille rakennuspurkujätteen, sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) ja tekstiilien kierrätykseen liittyvissä työtehtävissä. Lisäksi tutkitaan edellä mainittuihin työtehtäviin liittyviä terveysriskejä. Tavoitteena on suojella työntekijöiden terveyttä ja kehittää terveydelle vaarallisten altisteiden riskinhallintaa. Näin voidaan varmistaa kierrätettävien jätelajien kestävä käsittely ja lisätä yritysten toimintaedellytyksiä ja tuottavuutta kiertotaloudessa.

Tutkimuksessa saavutetun tiedon perusteella tuotetaan ohjeistusta ja hyviä käytäntöjä turvallisuuden parantamiseen kiertotalouden toimijoille.

Aineistot ja menetelmät

utkimuksen kohteena ovat erityisesti sellaiset terveydelle tunnetusti vaaralliset aineet, joiden käyttö on nykyään kiellettyä tai rajoitettua, mutta joita voi esiintyä vanhemmissa kierrätettäväksi tulevissa materiaaleissa. Aiemmin Suomessa on mitattu sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) kierrätystyössä merkittäviä pöly-, lyijy-, nikkeli-, mangaani- ja kobolttipitoisuuksia sekä useita palonestoaineita ja ftalaatteja. Tutkimustietoa tarvitaan myös altisteista, joiden vasta epäillään aiheuttavan terveyshaittoja, kuten rakennuspurku- ja tekstiilijätteen kierrätyksessä esiintyvistä mikrobeista ja niiden erittämistä toksiineista.

Tutkimusprojektin tavoitteena on saada uutta tietoa siitä, mille vaarallisille aineille ja minkälaisille määrille työntekijät mahdollisesti nykyään altistuvat. Lisäksi arvioimme, voidaanko yritysten nykyisillä turvallisuus- ja seurantatoimilla suojella työntekijöitä terveydelle haitalliselta altistumiselta. Tutkimusmenetelminä ovat työhygieeniset mittaukset, työntekijöiden biomonitorointi virtsa- ja verinäytteistä sekä toksikologinen riskinarviointi.

Työterveyslaitos toteuttaa tutkimuksen. Hankkeeseen osallistuu suomalaisia kohdeyrityksiä kiertotalouden eri sektoreilta.

Rahoittajat

Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos

Tutustu hankkeeseen Työsuojelurahaston sivuilla.

Työsuojelurahaston logo

Tutkimusryhmä

Kysy hankkeesta

Selma Mahiout

Selma Mahiout

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
selma.mahiout [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2304