Tutkimustiedote: Hyvinvointia laivatyöhön

Tässä tiedotteessa kerromme Hyvinvointia laivatyöhön -tutkimuksesta, sen tavoitteista, toteutuksesta ja hyödyistä. Selvitämme myös, miten varustamot voivat osallistua tutkimukseen ja miten tutkimuksessa kerättyjä tietoja
käsitellään.

Hyvinvointia laivatyöhön ‒ terveys, työolot ja työterveysyhteistyö  merenkulkualalla: tutkimus nykytilasta ja kehittämistarpeista 

Tutkimuksen tavoitteet 

Hyvinvointia laivatyöhön -tutkimuksen tavoitteena on selvittää merenkulkijoiden terveyttä, laivatyöaltisteita ja varustamoiden työterveysyhteistyötä sekä näiden kehittämistarpeita.

Tutkimuksella saadaan tietoa 

  • merenkulkijoiden terveydestä, ammattitaudeista ja työkyvyttömyyseläkkeistä, 
  • laivatyöolosuhteista, altisteista ja työtapaturmista, 
  • varustamoiden työterveyshuoltopalveluista ja työkyvyn tuen käytännöistä. 

Tutkimuksen hyödyt 

Tutkimuksen tuottama tieto tukee varustamoita merenkulkijoiden työkyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa sekä työturvallisuuden, työterveysyhteistyön ja työhyvinvoinnin suunnittelussa ja kehittämisessä. Varustamoiden 
työterveyshuollot voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia merialan erityispiirteet huomioivien toimintamallien kehittämiseen. Lisäksi tulokset palvelevat muita merenkulkijoiden terveydestä, työkyvystä, työoloista ja työterveyshuollon toiminnasta kiinnostuneita tahoja kuten eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöt, alan 
työmarkkinatoimijat ja muut järjestöt.  

Tutkimuksessa kerättyä tietoa tullaan jatkokäyttämään tutkimuksen päättymisen jälkeen. Työterveyslaitos hyödyntää tutkimuksessa kerättyä tietoa mm. merenkulun työterveyshuollon hyvät käytännöt -oppaan kirjoittamistyössä.  

Tutkimuksen toteuttaja ja aikataulu 

Tutkimuksen toteuttaa Työterveyslaitos. Tutkimus on käynnistynyt toukokuussa 2021 ja päättyy joulukuussa 2022. 

Tutkimuksen rahoittavat Merimieseläkekassa ja Työterveyslaitos.  

Miten tutkimus toteutetaan käytännössä? 

Tutkimuksessa tietoa kerätään erilaisista tietolähteistä (kohdat 1-4). Varustamoilla on mahdollisuus osallistua tutkimukseen kohdassa 1 kuvatun mukaisesti. 

1. Kyselytutkimus ja dokumenttiaineiston keruu varustamoilta 

Suomen Varustamot ry välittää kutsun tutkimukseen osallistumisesta varustamoille. Työterveyslaitoksen tutkimusryhmä sopii osallistumisesta kiinnostuneiden varustamoiden kanssa. 

Kyselytutkimuksella selvitetään varustamoilta työterveyshuollon toimintaa ja työkyvyn tuen käytäntöjä. Kyselylomake sisältää taustatietojen ohella kysymyksiä sairauspoissaoloista, ammattitaudeista, terveystarkastuksista, työpaikkaselvityksistä, työkyvyn tuen ja työterveysyhteistyön toimintamalleista sekä työterveyshuollon kehittämisestä. Kysely toteutetaan sähköisesti Webropol-kyselyjärjestelmällä, jolloin vastaamisesta tai vastaamatta jättämisestä ei jää lokitietoja vastaajan työasemalle tai palvelimille. Webropolin ja Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät ovat suojatut palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Webropol -kyselyyn vastaaminen tapahtuu suojattua 
tietoliikenneyhteyttä pitkin. Kyselyn tiedot tallentuvat Webropolin palvelimelle, jolla on myös erikseen turvajärjestelyt. Aineistoon on pääsy vain niillä tutkimusryhmän jäsenillä, joille on myönnetty käyttöoikeus. 

Varustamoilta pyydetään lisäksi seuraavat dokumentit tutkimuskäyttöön: työterveyshuollon toimintasuunnitelma, alusten työpaikkaselvitysraportit, työn vaarojen ja haittojen riskinarviointiselvitykset sekä varustamon 
päihdeohjelma. Näiden avulla syvennetään kyselyllä kerättyä tietoa työterveyshuollon kanssa sovituista toimintatavoista, työkykyä tukevista käytännöistä, laivatyön terveydellisistä haitta- ja kuormitustekijöistä sekä 
tapaturmavaaroista. Dokumentit toimitetaan turvasähköpostiyhteydellä Työterveyslaitoksen tutkijaryhmälle ja dokumentteihin on pääsy vain tutkimusryhmän jäsenillä. 

2. Työterveyslaitoksen ylläpitämät rekisterit 

Tutkimuksessa hyödynnetään Työterveyslaitoksen ylläpitämiä rekistereitä. Työperäisten sairauksien rekisteristä saadaan tietoa ammattitautidiagnooseista ja ammattitautiepäilyistä merenkulkijoilla. Laivaväen  lääkärintarkastustodistusrekisteristä ja poikkeuslupalausuntorekisteristä selvitetään laivaväen terveydentilaa, sairastavuutta ja terveysriskejä. Rekisteriaineistoja käsitellään anonymisoituina, eivätkä aineistot sisällä 
henkilötietoja. 

3. Tapaturmavakuutuskeskuksen ja Merimieseläkekassan tilastot 

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastoista kootaan tietoa merenkulkijoille sattuneista työtapaturmista ja sattumisolosuhteista (esim. työtehtävä, työsuoritus, vahingoittumistapa, työympäristö, vamman laatu, vahingoittunut kehonosa). Merimieseläkekassan kokoamista tilastoista tarkastellaan merenkulkijoiden 
työkyvyttömyyseläkkeiden määriä ja syitä. 

4. Aluehallintoviraston työsuojelun tarkastuskertomukset ja rekisterit 

Tutkimuksen dokumenttiaineistona käytetään lisäksi Aluehallintoviraston työsuojelun tarkastuskertomuksia ja muita saatavilla olevia rekisteritietoja. 

Tutkimuksen tuloksista viestiminen ja niiden hyödyntäminen 

Tutkimuksen etenemisestä viestitään tutkimuksen www-sivuilla sekä yhteistyössä Merimieseläkekassan kanssa. 

Tutkimuksen tuloksia julkaistaan tutkimuksen loppuraportissa, yleistajuisissa ja tieteellisissä artikkeleissa sekä muissa esityksissä. Loppuraportti julkaistaan sähköisesti Työterveyslaitoksen verkkojulkaisuna, joka on 
tulostettavissa Työterveyslaitoksen www-sivuilta (www.ttl.fi).  

Tutkimukseen osallistuminen, luottamuksellisuus ja tietosuoja 

Tutkimukseen osallistuminen on varustamoille vapaaehtoista. Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta rahallisia tai muita korvauksia. Tutkimusaineisto (kysely, dokumentit) saadaan varustamoilta heidän suostumuksellaan. 

Kaikki tutkimuksessa kerätty tieto käsitellään luottamuksellisena. Tutkimusaineistoon on pääsy vain tutkimusryhmän jäsenillä, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Työterveyslaitoksen tutkijat käsittelevät ja säilyttävät 
aineistoa tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen palvelimella noudattaen tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä sekä voimassaolevaa Työterveyslaitoksen salassa pidettävien aineistojen käsittely- ja tietoturvaohjetta, jotka ohjaavat 
aineistojen turvalliseen käsittelyyn. Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät ovat suojatut palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Fyysinen tutkimusaineisto 
(esimerkiksi paperiset dokumentit) säilytetään lukituissa tiloissa ja lukituissa kaapeissa, rakennuksessa on kulunvalvonta.  

Aineistot analysoidaan ja tulokset raportoidaan ryhmätasolla siten, että yksittäisiä vastaajia, aluksia ja varustamoita 
ei ole mahdollista tunnistaa. Tutkimusaineisto tallennetaan Työterveyslaitoksen tutkimusarkistoon tutkimusprojektin päättymisen (31.12.2022) ja tutkimusaineistosta kirjoitettavien tieteellisten julkaisujen 
hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.12.2024. 

Lisätietoja

Ylilääkäri  Päivi Miilunpalo
paivi.miilunpalo [at] ttl.fi
+358 43 825 8287

Vanhempi asiantuntija Susanna Visuri 
susanna.visuri [at] ttl.fi 
+358 46 851 5912