Hanke

Hyvinvointia laivatyöhön ‒ terveys, työolot ja työterveysyhteistyö merenkulkualalla

Laivatyö asettaa merenkulkijoille erityisiä terveysvaatimuksia. Laivatyössä työympäristöllä on suuri merkitys merenkulkijoiden terveydelle ja hyvinvoinnille johtuen pitkistä aluksella vietetyistä työjaksoista. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää merenkulkijoiden terveyttä, laivatyöaltisteita ja varustamoiden työterveysyhteistyötä sekä näiden kehittämistarpeita.
Laivatyö, kaksi henkilöä katsoo merelle.

Aikataulu

5/2021–12/2022

Tavoitteet

Hyvinvointia laivatyöhön -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää merenkulkijoiden terveyttä, laivatyöaltisteita ja varustamoiden työterveysyhteistyötä sekä näiden kehittämistarpeista.

Tutkimuksella saadaan tietoa

  • merenkulkijoiden terveydestä, ammattitaudeista ja työkyvyttömyyseläkkeistä,
  • laivatyöolosuhteista, altisteista ja työtapaturmista ja
  • varustamoiden työterveyshuoltopalveluista ja työkyvyn tuen käytännöistä.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimuksen toteuttaa Työterveyslaitos. Tutkimuksessa kerätään tietoa useista lähteistä.

1. Kyselytutkimus ja dokumenttiaineiston keruu varustamoilta

Hankkeessa toteutetaan kyselytutkimus varustamoille. Kyselyllä selvitetään varustamoilta työterveyshuollon toimintaa ja työkyvyn tuen käytäntöjä. Kysymyksillä kerätään tietoa mm. sairauspoissaoloista, ammattitaudeista, terveystarkastuksista, työpaikkaselvityksistä, työkyvyn tuen ja työterveysyhteistyön toimintamalleista sekä työterveyshuollon kehittämisestä.

Varustamoilta pyydetään lisäksi seuraavat dokumentit tutkimuskäyttöön: työterveyshuollon toimintasuunnitelma, alusten työpaikkaselvitysraportit ja työn vaarojen ja haittojen riskinarviointiselvitykset sekä päihdeohjelma. Näiden avulla syvennetään kyselyllä kerättyä tietoa työterveyshuollon kanssa sovituista toimintatavoista, työkykyä tukevista käytännöistä, laivatyön terveydellisistä haitta- ja kuormitustekijöistä sekä tapaturmavaaroista.

2. Työterveyslaitoksen rekisterit

Tutkimuksessa hyödynnetään Työterveyslaitoksen ylläpitämiä rekistereitä. Työperäisten sairauksien rekisteristä saadaan tietoa ammattitautidiagnooseista ja ammattitautiepäilyistä merenkulkijoilla. Laivaväen lääkärintarkastustodistusrekisteristä ja poikkeuslupalausuntorekisteristä selvitetään laivaväen terveydentilaa, sairastavuutta ja terveysriskejä. Rekisteriaineistoja käsitellään anonymisoituina, eivätkä aineistot sisällä henkilötietoja.

3. Tapaturmavakuutuskeskuksen ja Merimieseläkekassan tilastot

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastoista kootaan tietoa merenkulkijoille sattuneista työtapaturmista ja sattumisolosuhteista (esim. työtehtävä, työsuoritus, vahingoittumistapa, työympäristö, vamman laatu, vahingoittunut kehonosa). Merimieseläkekassan tilastoista tarkastellaan merenkulkijoiden työkyvyttömyyseläkkeiden määriä ja syitä.

4. Aluehallintoviraston työsuojelun tarkastuskertomukset ja rekisterit

Tutkimuksen dokumenttiaineistona käytetään lisäksi Aluehallintoviraston työsuojelun tarkastuskertomuksia ja muita saatavilla olevia rekisteritietoja.

Hankkeen tutkimustiedote

Tulokset ja vaikuttavuus

Tutkimuksen tuottama tieto tukee varustamoita työturvallisuuden, työterveysyhteistyön ja työhyvinvoinnin suunnittelussa ja kehittämisessä. Varustamoiden työterveyshuollot voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia merialan erityispiirteet huomioivien toimintamallien kehittämiseen. Lisäksi tulokset palvelevat muita merenkulkijoiden terveydestä, työkyvystä, työoloista ja työterveyshuollon toiminnasta kiinnostuneita tahoja kuten eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöt, alan työmarkkinatoimijat ja muut järjestöt.

Tutkimuksessa kerättyä tietoa tullaan jatkokäyttämään tutkimuksen päättymisen jälkeen. Tietoa hyödynnetään merenkulun työterveyshuollon hyvät käytännöt -oppaan kirjoittamistyössä.

Kysy hankkeesta

Päivi Miilunpalo

Päivi Miilunpalo

projektipäällikkö, ylilääkäri

Sähköpostiosoite
paivi.miilunpalo [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7529
Susanna Visuri

Susanna Visuri

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
Susanna.Visuri [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7548
Heidi Lindfors

Heidi Lindfors

erikoislääkäri
Sähköpostiosoite
heidi.lindfors [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3132

Rahoittajat

Merimieseläkekassa ja Työterveyslaitos