Tutkimustiedote: Systeemiälykäs ihmisten toiminta kemianteollisuuden turvallisuuden edistämisessä -hanke

Kutsumme sinut osallistumaan CHEF-hankkeeseen (2022-2024), jossa tutkitaan inhimillisiä tekijöitä (Human Factors, HF) sekä systeemiälykkyyttä osana turvallisuuden ennakoivaan hallintaa kemianteollisuudessa.

Tutkimushankkeen tarkoitus ja sisältö

Tutkimuksen lähtökohtana on tarve  ymmärtää ihmisen toimintaa ja ihmisen omaa kokemusta työn, työympäristöjen, työvälineiden, organisaatioiden ja turvallisuuden kehittämisessä. Selvitämme, miten näitä näkökulmia kemianteollisuudessa nykyään ymmärretään ja miten aihealuetta on käytännössä huomioitu työn ja turvallisuuden kehittämisessä sekä johtamisessa. Osallistumisesi on tärkeää, jotta saamme tutkimuksen kautta luotua uutta tietoa että käytännön työkaluja ja malleja, joiden avulla työpaikoilla voidaan entistä paremmin huomioida ihmisen toimintaa ja heidän omaa kokemustaan toiminnan kehittämisessä.

Tutkimuksen toteuttajat

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Työterveyslaitoksen, Aalto yliopiston ja Riscon Oy:n kanssa. Tutkimushanketta rahoittavat Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos. Lisäksi tutkimuksen kohdeorganisaatiot Neste oyj, Tikkurila oy, Kraton oy ja Teknikum oy osallistuvat hankkeen rahoittamiseen (5000 € /yritys).

Hanketta tukee ohjausryhmä, jossa on edustettuna Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, TUKES sekä kohdeorganisaatioiden yhteyshenkilöt.

Hanke toteutetaan 1.1.2022–31.3.2024.

Tutkimuksen vaiheet ja niihin osallistuminen

Tutkimushankkeen vaiheisiin kuuluvat  1) alkukartoitus (kysely ja haastattelut), 2) HF-infot, 3) kolme työpajaa ja 4) dokumenttianalyysi (kuva 1).

Kaaviokuva tutkimuksen vaiheista

Kuva 1. Tutkimuksen vaiheet

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen eri vaiheisiin osallistuu osittain kohdeorganisaation eri henkilöitä. Esimerkiksi kyselyyn osallistuu laajempi joukko henkilöstöstä kuin haastatteluihin ja työpajoihin. Ennen tiedonkeruuta tutkimuksen eri vaiheissa osallistujille lähetetään kutsu ja tämä tutkimustiedote. Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta korvausta.

Tutkimuksen aloitus: Kohdeorganisaatiossa on nimetty yhteyshenkilö, jonka kanssa tutkimusryhmä koordinoi tutkimuksen etenemistä. Tutkimus alkaa laatimalla tarvittavat sopimukset, käynnistämällä hankeviestintä sekä suunnittelemalla käytännön toteutusta. Hankkeesta tiedotetaan yrityskohtaisissa aloitustilaisuuksissa (Teams). Aloitustilaisuuksissa ei kerätä tutkimusaineistoa, mutta niissä pyydetään kertomaan yrityksen tarpeista ja toiveista projektin suhteen.

Alkukartoitus

Kysely, ‘pikatesti’

Kyselyn eli ’pikatestin’ avulla tutkimusryhmä ja yritykset saavat yleiskuvan inhimillisten tekijöiden hallinnasta yrityksessä. Samalla pohjustetaan hankkeen haastatteluissa ja työpajoissa tapahtuvaa syventävää tiedonkeruuta. Kysely sisältää noin 10 monivalintakysymystä sekä 2–3 avokysymystä.

Kyselyn aikataulu, kohderyhmä ja käytännön toteutus sovitaan kunkin yrityksen kanssa. Kyselyn kohderyhmänä on tutkimukseen yrityksen henkilöstö tarkemmin sovittavin kohdennuksin. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista eikä vastaajan nimeä kysytä. Kyselyssä kysytään henkilön työroolia, kuitenkin varmistamalla riittävän suuret vastaajaryhmät anonymiteetin varmistamiseksi. kohderyhmä Kyselystä informoidaan kohderyhmää yrityksen kanssa sovittavalla tavalla. Samalla varmistetaan, että kaikilla kohderyhmään kuuluvilla on mahdollisuus osallistua. Kysely toteutetaan ensisijaisesti verkkokyselynä.

Haastattelut

Kohdeorganisaatiossa toteutettavien haastatteluiden tarkoituksena on selvittää, millaisia inhimillisten tekijöiden hallinnan toimenpiteitä organisaatioissa on toteutettu. Haastattelut ääninauhoitetaan ja puretaan tekstiksi. Haastattelut ovat yksilöhaastatteluita, ja yksittäinen haastattelu kestää n. 60–90 minuuttia. Haastateltavia kustakin organisaatiosta on 5–10 henkilöä. Haastattelun sisältörunko toimitetaan haastateltaville etukäteen. Haastattelut tehdään kasvotusten, mutta tarvittaessa voidaan käyttää verkkoyhteyttä.

HF-infot

HF-infoissa kerrotaan ja varmistetaan yritykselle pikakyselyn ja haastatteluiden tuottamaa tietoa. Niissä ei kerätä uutta aineistoa.

Työpajat

Kohdeyrityksissä järjestetään kolme työpajaa. Työpajoihin voi osallistua edustajia eri ryhmistä, esimerkiksi työntekijöitä, esimiehiä, johtoa, asiantuntijoita, turvallisuusvastaavia, työsuojelun ja työhyvinvoinnin edustajia. Kohderyhmästä ja työpajojen käytännön toteutuksesta sovitaan yritysten kanssa erikseen. Työpajat ovat päivän mittaisia (n. klo 9–16). Työpajoissa on kehittävä ote; työpajakeskustelujen kautta on tarkoitus saada palautetta ja testata hankkeessa kehitettäviä työkaluja sekä arvioida niiden soveltamista kemianalalle. Aineistoa kerätään työpajan aikana käytävistä ryhmäkeskusteluista. Työpajoissa tallennetaan ääntä ryhmäkeskusteluista sekä kuvaa (esimerkiksi mallinnukset fläppitaululle).

  • Työpajassa I pidetään HF-koulutus ja kehitetään kemianalan HF Tool -työkalua
  • Työpajassa II määritellään, missä toiminnossa yritys voi soveltaa HF Toolia tai HF-koulutuksen sisältöä.
  • Työpajassa III käydään läpi tuloksia ja tehdään niistä yhteenvetoa kehitettävien sovellusten arvioimiseksi ja jatkokehittämiseksi.

Dokumenttianalyysi

Tutkimusaineistoa kerätään osallistuvan työpaikan yhteyshenkilön toimittamien dokumenttien kautta. Dokumentit ovat organisaatiotason toimintaa kuvaavia asiakirjoja, mm. auditointi- ja tutkintaraportteja, jakautumia poikkeamien määristä ja niiden taustatekijöistä, työhyvinvointi tai turvallisuuskulttuurikyselyiden tuloksia. Ne eivät sisällä henkilötietoja tai tarvittaessa henkilötiedot pyydetään poistamaan ennen tutkijoille lähettämistä.

Tiedot kerätään henkilötunnisteettomassa muodossa.

Aineiston käsittely ja raportointi

Tutkimuksessa kerätyt tiedot ovat luottamuksellisia. Tutkimuksen tuloksia esitellään sellaisessa muodossa, joka ei ole henkilötunnistettavaa ja joka ei vahingoita organisaatioiden liikesalaisuuksia tai tutkittavia henkilöitä. Tuloksia julkaistaan tieteellisissä ja muissa seminaareissa ja niistä raportoidaan muun muassa tieteellisissä aikakausilehdissä. Tutkimuksen aihetta nostetaan julkiseen keskusteluun ja teemme keskustelunavauksia mediassa, kuitenkin pitäen mielessä eettiset periaatteet.

Tutkimusaineisto kerätään tutkimukseen osallistuvilta henkilöiltä heidän suostumuksellaan haastatteluilla, kyselyllä ja työpajoilla. Lisäksi tutkimusaineistoa muodostuu osallistuvan työpaikan yhteyshenkilön toimittamien dokumenttien pohjalta. Aineisto kerätään ja analysoidaan osin ilman tunnistetietoja (kysely, dokumenttianalyysi) sekä tunnistetiedoin (haastattelut, työpajat). Tunnistetiedoin kerättyä tutkimusaineistoa analysoidessamme käytämme tutkimushenkilökoodia. Raportoimme tulokset ryhmätasolla siten, ettei yksittäisiä osallistujia ole mahdollista tunnistaa. Käytämme aineistoja vain tieteelliseen tutkimukseen, emme anna yksittäistä työntekijää koskevia tietoja työnantajalle.

Kysely: Numeerisesti raportoitavien kysymysten vastaukset esitetään kuvaajina. Avointen kysymysten vastausten sisällöt analysoidaan ja luokitellaan siten, että ne palvelevat lähtötilanteen arviointia ja muun tutkimusaineiston keruun suunnittelua (haastattelut ja työpajat). Kunkin yrityksen tulokset esitellään ao. yritykselle, ja erikseen yritysten kanssa sovittaessa myös muille osallistuville yrityksille.

Osallistumalla hankkeen eri tutkimusvaiheisiin (kysely, haastattelut, työpajat) ja allekirjoittamalla tietoon perustuvan suostumusasiakirjan annat suostumuksesi siihen, että voimme liittää vastauksesi tämän hankkeen tutkimusaineistoon sekä osaksi Työterveyslaitoksen HF-näkökulmaa painottavaa turvallisuustutkimusta. Aineisto on Työterveyslaitoksen käytettävissä tutkimustarkoitukseen tämän tutkimuksen ja sitä koskevan aihepiirin julkaisuissa, esityksissä ja raporteissa.

Lisätietoa

Tutkimuksen vastuullinen johtaja
Anna-Maria Teperi, Tutkimusprofessori
Työterveyslaitos
p. 030 474 2371

Lisätietoa tietosuojasta

Tutkimushankkeen toteuttaa ja siitä vastaa Työterveyslaitos. Kerätyn tutkimusaineiston omistus- ja käyttöoikeus on Työterveyslaitoksella. Toteuttajakumppaneilla Riscon oy:llä ja Aalto-yliopistolla on käyttöoikeus tutkimusaineistoon. Tutkimusaineistoon pääsevät vain tutkimusryhmän jäsenet, ja meitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Aineisto säilytetään TTL:ssä TTL:n ohjeistusten mukaisesti. Tutkimusaineisto muodostaa henkilörekisterin, jonka ylläpitäjien ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot ovat alla.

Noudatamme tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä ja Työterveyslaitoksen salassa pidettävien aineistojen käsittely- ja tietoturvaohjetta. Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät ovat suojatut palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Säilytämme fyysistä tutkimusaineistoa (esimerkiksi paperisia kyselylomakkeita ja video-/äänitallenteita) lukituissa tiloissa ja lukituissa kaapeissa. Rakennuksessa on myös kulunvalvonta. Risconia ja Aalto- yliopistoa sitoo samoin vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus. Heidän keräämästään tutkimusaineistosta on sovittu yhteistyösopimuksessa tarkemmin. Lisäksi he noudattavat omien organisaatioidensa tietosuoja- ja eettisiä säännöksiä. Äänitallenteet puretaan tekstiksi Spoken Oy:ssä, joka noudattaa vaitiolo- ja salassapitosopimusta.

Keräämme tutkimusaineistoa tunnistetiedoin ja käytämme aineistoa analysoitaessa henkilökohtaista tutkimushenkilökoodia. Raportoimme tulokset ryhmätasolla siten, ettei yksittäisiä osallistujia ole mahdollista tunnistaa. Käytämme aineistoja vain tieteelliseen tutkimukseen, emme anna yksittäistä työntekijää koskevia tietoja työnantajalle.

Arkistoimme kaikki rekisteröityä koskevan tiedon pysyvästi tunnistetiedoin Työterveyslaitoksen tutkimusarkistoon tutkimusprojektin päättymisen ja tutkimusaineistosta kirjoitettavien tieteellisten julkaisujen hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.12.2028. Tutkimusaineisto arkistoidaan pysyvästi tunnistetiedoin myös suostumuksen peruuttaneiden osalta.

Henkilötietojen käsittelyperuste on suostumus. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käyttöön tässä tutkimuksessa, ilmoitat vain siitä tutkimuksen vastuuhenkilölle. Sinulla on myös oikeus pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja pyytää tietojen oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on tarvittaessa oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle.

Tutkimuksen tietosuojailmoitus ja tämä tutkimustiedote ovat luettavissa 31.12.2024 asti hankkeen verkkosivulla.

Rekisterin pitäjän yhteystiedot

Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki, puh. 030 4741 (vaihde), Postiosoite: PL 40, 00032 Työterveyslaitos

Rekisterin vastuuhenkilön yhteystiedot

Anna-Maria Teperi, tutkimusprofessori, puh. 030 474 2371, Postiosoite: Työterveyslaitos, 33032 Työterveyslaitos

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavan yhteystiedot

Työterveyslaitos/tietosuojavastaava, PL 40, 00032 Työterveyslaitos, puh. 030 474 2429, sähköposti: tsv [at] ttl.fi