Hanke

Systeemiälykäs ihmisten toiminta kemianteollisuuden turvallisuuden edistämisessä (CHEF)

Tutkimus lisää tietotaitoa turvallisuuden ennakoivaan hallintaan kemianteollisuudessa.
Sinitakkiset mies ja nainen keskustelevat tehtaan laboratoriossa

Aikataulu

1.1.2022–31.3.2024

Tavoitteet

Kemianteollisuuden sosioteknisessä järjestelmässä ihmisen toiminta, tekniikka ja organisaatio ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa. Monimutkaisessa toiminnassa poikkeamien ja riskien hallinta jälkijättöisesti ei riitä, vaan turvallisen toiminnan edellytyksiä on tunnistettava ennakoivasti. Ennakoiva turvallisuuden hallinta edellyttää, että ihmisen toimintaa osana monimutkaista järjestelmää osataan tukea ja kehittää arjen työssä.

Kemian alan yrityksissä on tunnistettu tarve löytää malleja ja työkaluja, jotka tukisivat inhimillisten tekijöiden (HF) ymmärrystä ja hallintaa. Aihepiirin tietotaidon kehittämiseen ei ole ollut riittävästi välineitä, jotka olisivat riittävän kokonaisvaltaisia ja käytännönläheisiä.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimuksen teoreettisena taustana on turvallisuustutkimuksen, inhimillisten tekijöiden ja systeemiälyn (Saarinen & Hämäläinen, 2007) näkökulmat. Aiemmissa tutkimuksissa turvallisuuskriittisillä aloilla inhimillisten tekijöiden tarkastelu HF Tool™ mallilla on todettu hyödylliseksi turvallisuusajattelun ja -käytäntöjen uudistamisessa (Teperi, 2023). HF Tool’ia ei kuitenkaan ole tutkittu kemianteollisuudessa eikä aktiivisesti yhdistetty muihin tutkimuslinjoihin. Teemme menetelmän soveltavaa uudistustyötä tässä hankkeessa.

Tutkimusmenetelminä käytetään haastatteluita, kyselyä, työpajoja ja dokumenttianalyysiä. Kerätyn tiedon pohjalta kehitetään malleja ja käytännön työkaluja ennakoivaan ja systeemiseen turvallisuuden hallintaan.

Tutkimustiedote ja tietosuojaseloste tutkimukseen osallistuville

Tulokset ja vaikuttavuus

Ajankohtaista hankkeessa

CHEF-hanke etenee suunnitellusti! Neljässä hankkeeseen osallistuvassa yrityksessä on toteutettu alkukartoitus lyhyen kyselyn sekä haastatteluiden avulla. Kussakin yrityksessä on pidetty kahdesta kolmeen työpajaa, joissa ihmisen toiminnan näkökulmaa on opittu ja arvioitu alustusten ja harjoitusten avulla. Työpajoissa on muun muassa mallinnettu onnistumisia ja eri tahojen välistä yhteistyötä arjen työprosesseissa. Hankkeen etenemisestä on pidetty infotilaisuuksia yrityksille.

Hankkeen oppien avulla halutaan arvioida ja kehittää työprosesseja sekä parantaa turvallisuuskäytäntöjen vaikuttavuutta. Hyvistä käytännöistä ja jokapäiväisestä työstä halutaan oppia lisää. Hankkeessa on räätälöity kemianalalle ja muillekin aloille soveltuva Onnistu turvallisuudessa -oppimateriaali. Materiaali julkistetaan Nollis-webinaarissa 15.12.2023. Verkkomateriaalin sisältö perustuu sekä aihealueen teoriaan että hankkeen aikana tehtyyn yhteiskehittelyyn neljän yrityksen kanssa.

Ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti, antaen oman tärkeän asiantuntijanäkemyksensä ja kannustavan tukensa projektin toteutukselle. Projektin sidosryhmät ovat olleet innoissaan siitä, että he voivat levittää hankkeen oppeja edelleen toimialalla. Hanketta on esitelty sidosryhmien tilaisuuksissa.

Uuden tiedon tuottamisessa hanketta auttaa merkittävästi mukana olevien alan toimijoiden ja tutkijoiden rautainen osaaminen. Ristiinpölytämme hankkeessa Työterveyslaitoksen inhimillisten tekijöiden viitekehystä sekä Aalto-yliopiston systeemiälykonseptia ja kemiantekniikan syvällistä tuntemusta. 

Projektissa on julkaistu kaksi blogia, keväällä 2023 sekä syksyllä 2023: Katse palloon ja peiliin – havaintoja kemianteollisuuden turvallisuushankkeesta (LinkedIn)

Tulosten levittäminen

Tulokset levitetään laajasti kemianteollisuuden käyttöön eri sidosryhmien kautta.
 

Kysy hankkeesta

Anna-Maria Teperi

Anna-Maria Teperi

Projektipäällikkö, tutkimusprofessori

Sähköpostiosoite
anna-maria.teperi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2371

Tutkimusryhmä

  • Anna-Maria Teperi, Työterveyslaitos
  • Riikka Ruotsala, Työterveyslaitos
  • Mikko Halinen, Työterveyslaitos
  • Riitta Juvonen, Riscon oy
  • Pekka Oinas, Aalto yliopisto
  • Golam Sarwar, Aalto yliopisto
  • Esa Saarinen, Aalto yliopisto

Yhteistyökumppanit

Hankkeeseen osallistuvat Neste Oyj, Tikkurila Oyj, Kraton Chemical Oy ja Teknikum Group. Mukana on myös Tukes sekä Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.

Rahoittaja

Työsuojelurahasto