Hanke

Systeemiälykäs ihmisten toiminta kemianteollisuuden turvallisuuden edistämisessä (CHEF)

Tutkimus lisää tietotaitoa turvallisuuden ennakoivaan hallintaan kemianteollisuudessa.
Sinitakkiset mies ja nainen keskustelevat tehtaan laboratoriossa

Aikataulu

1.1.2022–31.3.2024

Tavoitteet

Kemianteollisuus edustaa sosioteknistä järjestelmää, jossa ihmisen toiminta, tekniikka ja organisaatio ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa. Monimutkaisessa toiminnassa poikkeamien ja riskien hallinta jälkijättöisesti ei riitä, vaan turvallisen toiminnan edellytyksiä on tunnistettava ennakoivasti. Ennakoiva turvallisuuden hallinta edellyttää, että ihmisen toimintaa osana monimutkaista järjestelmää osataan tukea ja kehittää arjen työssä.

Kemian alan yrityksissä on tunnistettu tarve löytää malleja ja työkaluja, jotka tukisivat inhimillisten tekijöiden (HF) ymmärrystä ja hallintaa. Aihepiirin tietotaidon kehittämiseen ei ole ollut riittävästi välineitä, jotka olisivat riittävän kokonaisvaltaisia ja käytännönläheisiä.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimuksen teoreettisena taustana on turvallisuustutkimuksen, inhimillisten tekijöiden ja systeemiälyn (Saarinen & Hämäläinen, 2007) näkökulmat. Aiemmissa tutkimuksissa turvallisuuskriittisillä aloilla inhimillisten tekijöiden tarkastelu HF Tool™ mallilla on todettu hyödylliseksi turvallisuusajattelun ja -käytäntöjen uudistamisessa. HF Tool’ia ei kuitenkaan ole tutkittu kemianteollisuudessa eikä aktiivisesti yhdistetty muihin tutkimuslinjoihin. Teemme menetelmän soveltavaa uudistustyötä tässä hankkeessa.

Tutkimusmenetelminä käytetään haastatteluita, kyselyä, työpajoja ja dokumenttianalyysejä. Kerätyn tiedon pohjalta kehitetään malleja ja käytännön työkaluja ennakoivaan ja systeemiseen turvallisuuden hallintaan.

Tulokset ja vaikuttavuus

Ajankohtaista hankkeessa

CHEF-hanke etenee suunnitellusti! Kick-off- tilaisuudet neljässä hankkeeseen osallistuvassa yrityksessä ja ohjausryhmätapaaminen tuottivat tärkeää tietoa ja ohjaavat hankkeen työtä. Yritykset kokevat tarpeelliseksi oppia lisää inhimillisten tekijöiden hallinnasta osana työn ja turvallisuuden kehittämistä. Hankkeen oppien avulla halutaan esimerkiksi arvioida ja kehittää työprosesseja sekä parantaa turvallisuuskäytäntöjen vaikuttavuutta. Hyvistä käytännöistä ja jokapäiväisestä työstä halutaan oppia lisää. Projektin sidosryhmät ovat olleet innoissaan siitä, että voivat levittää hankkeen oppeja edelleen toimialalla.

Parhaillaan käynnissä on tutkimusmenetelmien viimeistely. Aineistonkeruu alkaa kevään ja kesän aikana ja työpajatyöskentely jatkuu loppuvuonna 2022 sekä alkuvuoden 2023 aikana. Hankkeessa räätälöidään kemianalalle oma HF Tool -malli. Ensi vuonna testaamme ja arvioimme kehiteltyjen sovellusten toimivuutta.

Uuden tiedon tuottamisessa hanketta auttaa merkittävästi mukana olevien alan toimijoiden ja tutkijoiden rautainen osaaminen. Ristiinpölytämme hankkeessa Työterveyslaitoksen inhimillisten tekijöiden viitekehystä sekä Aalto-yliopiston systeemiälykonseptia ja kemiantekniikan syvällistä tuntemusta. Ensimmäisiä oppeja on jo orastamassa väitöstyön kautta!

Tulosten levittäminen

Tulokset levitetään laajasti kemianteollisuuden käyttöön eri sidosryhmien kautta.

Kysy hankkeesta

Anna-Maria Teperi

Anna-Maria Teperi

Projektipäällikkö, tutkimusprofessori

Sähköpostiosoite
anna-maria.teperi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2371

Tutkimusryhmä

  • Anna-Maria Teperi, Työterveyslaitos
  • Riikka Ruotsala, Työterveyslaitos
  • Mikko Halinen, Työterveyslaitos
  • Riitta Juvonen, Riscon oy
  • Pekka Oinas, Aalto yliopisto
  • Golam Sarwar, Aalto yliopisto
  • Esa Saarinen, Aalto yliopisto

Yhteistyökumppanit

Hankkeeseen osallistuvat Neste Oyj, Tikkurila Oyj, Kraton Chemical Oy ja Teknikum Group. Mukana on myös Tukes sekä Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.

Rahoittaja

Työsuojelurahasto