Tutkimustiedote Työhyvinvointiteemat johtamiskoulutuksessa -tutkimukseen osallistuvalle opiskelijalle

Kutsumme sinut osallistumaan Työterveyslaitoksen tutkimukseen, jossa tutkitaan työhyvinvoinnin teemojen sisältymistä tutkintoon johtavassa johtamiskoulutuksessa ammattikorkeakouluissa (YAMK), yliopistoissa (MBA, EMBA, johtamisen tutkinnot) ja ammatillisissa oppilaitoksissa (JYET). Tutkimuksen aikana toteutetaan kyselyitä johtamiskoulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa. Kyselyihin kutsutaan vastaamaan johtamiskoulutukseen osallistuvia opiskelijoita ja opetushenkilöstöä. Tämä tiedote sisältää tietoa opiskelijoille suunnatusta kyselystä. Johtamiskoulutuksen opettajille on laadittu oma tutkimustiedote.
-
Kestävä kasvu EU

 

Tässä tiedotteessa saat tietoa Työhyvinvointiteemat johtamiskoulutuksessa -tutkimuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriö ja EU rahoittavat tutkimusta osana ”Mielenterveyden tuen keinot ja menetelmät ja eri ammattialojen tuki: Mielenterveyden työkalupakki: Mielenterveys osana työkykyjohtamista” -hankekokonaisuutta. 

Kuka voi osallistua?

Kysely on suunnattu johtamiskoulutuksen opiskelijoille (esim. johtamiseen suuntautuneet YAMK tutkinnot), yliopistoissa (esim. EMBA, MBA) ja 2. asteen oppilaitoksissa osallistuville (esim. JYET-tutkinnot).

Kuka kyselyn toteuttaa? 

Tutkimuksen toteuttaa ja siitä vastaa Työterveyslaitos. Työterveyslaitos on riippumaton työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää eri-ikäisten hyvinvointia ja työuria. Lisätietoja Työterveyslaitoksesta saat osoitteesta: www.ttl.fi. Tutkimusaineisto tulee vain Työterveyslaitoksen tutkijoiden käyttöön.

Faktat

Hankkeen nimi: Mielenterveyden tuen keinot ja menetelmät ja eri ammattialojen tuki: Mielenterveyden työkalupakki: Mielenterveys osana työkykyjohtamista

Tutkimuksen nimi: Työkyvyn tuen ja mielenterveyden sisällöt johtamiskoulutuksessa

Hankekausi: 01/2023 – 05/2025

Lisätietoa: Mielenterveyden työkalupakki -hankesivu

Tutkimuksen tavoitteet ja toteutustapa

Tutkimushanke jakautuu kolmeen päävaiheeseen: 

  1. Johtamiskoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden ja opettajien kyselyihin perustuva selvitys mielenterveyden ja työkyvyn teemojen sisältymisestä suomalaiseen johtamiskoulutukseen. Kyselyt toimitetaan johtamiskoulutuksen opiskelijoille sekä oppilaitosten opetushenkilöstölle ja johdolle. Ajankohta: 1.9.2023–31.10.2023.
  2. Hyvien käytäntöjen levittämiseen suomalaiseen johtamiskoulutukseen tueksi. Ajankohta 1.9.2023–1.5.2025.
  3. Oppilaitoksissa toteutettavat yhteisfoorumit johtamiskoulutuksen kehittämiseksi vuonna 2024.

Kutsumme sinua osallistumaan tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen ja johtamiskoulutuksen opiskelijoille suunnattuun kyselyyn. 

Tutkimuksen myöhemmistä vaiheista laaditaan eri tutkimustiedotteet ja myöhempiin vaiheisiin kutsutaan osallistujia erikseen.

Mitä tietoa kerätään?

Tutkimuksen alkaessa toteutetaan sähköinen kysely johtamiskoulutukseen osallistuville opiskelijoille ja opetushenkilöstölle 2. asteen ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Kyselyn tavoitteena on selvittää miten henkilöstön hyvinvoinnin edistämisen ja työkyvyn teemoja on huomioitu suomalaisissa johtamiskoulutuksissa. Tutkimuksessa selvitetään opiskelijoiden ja opettajien kokemuksia, oppilaitosten valmiuksia, olemassa olevia käytäntöjä sekä kehittämistarpeita työkyvyn teemoista johtamiskoulutuksessa. 

Miksi tutkitaan?

Tutkimuksen avulla hankittavaa tietoa käytetään suomalaisen johtamiskoulutuksen kehittämiseen. Kyselyaineistoa hyödynnetään, kun oppilaitoksiin levitetään työkaluja, joilla työkykyteemaa voidaan sisällyttää vahvemmin osaksi johtamiskoulutusta. Kyselyaineisto auttaa määrittämään keskeisiä kohteita johtamiskoulutuksen kehittämiselle. 

Osallistumisen hyödyt 

Osallistumalla tutkimukseen voit omien kokemustesi kautta vaikuttaa suomalaisen johtamiskoulutuksen kehittämiseen. Jos jätät kyselyn lopussa sähköpostiosoitteesi niin tutkimusryhmä lähettää sinulle tietoa maksuttomista verkkomateriaaleista, joita levitetään osana ”Työkyvyn tuen ja mielenterveyden sisällöt johtamiskoulutuksessa” -hanketta. Verkkomateriaalit ja koulutukset tarjoavat välineitä henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen osana johtamistyötä. Tietoa lähetetään sähköpostitse kaikille sähköpostiosoitteensa jättäneille kesäkuun 2024 mennessä.

Kyselyyn vastaaminen

Kyselyyn vastataan sähköisen kyselylinkin kautta. Linkkiä kyselyyn jaetaan osallistuville oppilaitosten yhteyshenkilöiden toimesta. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10–15 minuuttia. Vastausaika on 31.10.2023 saakka. 

Kyselyn toteutus ja tietoturva

Kysely toteutetaan Webropol-sovelluksella. Sekä Webropolin että Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät ovat suojatut palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu suojattua tietoliikenneyhteyttä pitkin. Kyselyn tiedot tallentuvat Webropolin palvelimille, joilla on myös erikseen turvajärjestelyt. Aineistoon on pääsy vain tutkimusryhmän jäsenillä. 

Osallistumisen vapaaehtoisuus ja tutkimukseen osallistuvan oikeudet

Kyselyyn vastaaminen katsotaan suostumukseksi osallistua tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuminen on sinulle täysin vapaaehtoista ja voit kieltäytyä osallistumasta. Voit myös keskeyttää tutkimukseen osallistumisen ennen vastausten lähettämistä. Lähetettyjä vastauksia tai tutkimukseen osallistumista ei voi lähtökohtaisesti peruuttaa, koska kyselyjärjestelmä ei kerää vastaajista tunnistetietoja. Kyselyn vastaukset ovat lähtökohtaisesti anonyymeja, eli kyselyssä ei kerätä nimitietoja tai muita tietoja, joiden avulla tutkijoiden olisi mahdollista tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Kysely sisältää myös avokysymyksiä.

Osallistujilla on tiettyjä henkilötietojaan koskevia oikeuksia, jotka voivat toteutua, jos osallistuja olisi tunnistettavissa kyselyn avokysymysten vastauksistaan. Osallistuja saattaisi olla tunnistettavissa, jos hän

a) vastaa vapaaehtoisesti kyselyn avoimiin kysymyksiin siten, että osallistuja olisi näistä avoimista vastauksista tunnistettavissa / antaa tunnisteellisia tietoja sähköpostiosoitteensa yhteydessä tai

b) toimittaa Työterveyslaitoksen tutkijoille itsestään erikseen lisätietoja siten, että Työterveyslaitoksen tutkijat pystyisivät näiden lisätietojen avulla tunnistamaan vastaajan aineistosta. On kuitenkin huomioitava, että tutkijat eivät pysty välttämättä osallistujan pyynnöstä edes lisätietojen avulla tunnistamaan vastaajia.

Mikäli kyselyn vastauksista syntyy henkilötietoa, on niiden käsittelyn tarkoitus tieteellinen tutkimus. Kyselyvastausten osalta henkilötietojen käsittelyperuste on yleinen etu. Mikäli annat kyselylomakkeella yhteystietosi saadaksesi tietoa Työterveyslaitoksen maksuttomista materiaaleista ja koulutuksista, henkilötietojen käsittelyperuste on myös yleinen etu (tietosuoja-asetuksen 6.1 artikla kohta e, tietosuojalain 4.1 § kohta 3).

Jos henkilötietosi ovat tunnistettavissa, on sinulla seuraavat oikeudet:

  • Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
  • Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot ja saada tiedoista jäljennös sekä pyytää tietojen oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista.
  • Lisäksi sinulla on tarvittaessa oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojan valvontaviranomaiselle.

Tutkimukseen osallistuminen on peruttavissa ja henkilötietoihin liittyvät oikeudet ovat toteutettavissa vain silloin, kun henkilö voidaan tunnistaa aineistosta. Mikäli annat kyselylomakkeella sähköpostiosoitteesi Työterveyslaitoksen yhteydenottoja varten, tätä tietoa käytetään vain tiedon välittämiseen Työterveyslaitoksen tiedonlähteistä ja koulutuksista. Säilytämme kaiken tutkimuksessa kerätyn tiedon tunnistetiedoin pysyvästi Työterveyslaitoksen arkistoon tutkimusprojektin päättymisen jälkeen ja viimeistään 31.12.2025.

Lisätietoa tietosuojasta: Tieteellisten tutkimusten ja kehittämishankkeiden rekisterien tietosuoja

Osallistumisen luottamuksellisuus 

Antamasi tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisena. Tutkimusaineisto käsitellään ja säilytetään tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen palvelimella. Työterveyslaitoksen tutkijat käsittelevät aineistoa tietokoneelle tallennettuina tiedostoina, joista ei ilmene vastaajien henkilötietoja. Noudatamme tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä ja Työterveyslaitoksen tietoturva- ja tietosuojaohjeistusta. Käytämme IT-palveluntarjoajia, jotka tarjoavat meille tekniset ratkaisut tietojen käsittelyä varten. Käsittelemme tutkimusaineistoa ja henkilötietoja kullekin tiedolle soveltuvassa ja tietoturvallisessa IT-palvelussa. Rakennuksissamme on kulunvalvonta.

Käsittelemme tietoa luottamuksellisesti ja meitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Yksittäisen vastaajan henkilöllisyys tai vastaukset eivät käy ilmi tulosten raportoinnissa. Raportoimme tulokset ryhmätasolla siten, että yksittäisiä osallistujia ei ole mahdollista tunnistaa. Avovastausten tulokset luokitellaan eikä suoria aineistolainauksia raportoida. Emme anna yksittäisiä vastauksia koskevia tietoja Työterveyslaitoksen ulkopuolelle. Kerätyn tutkimusaineiston omistusoikeus on Työterveyslaitoksella. 

Tuloksista viestiminen 

Tutkimuksen etenemisestä viestitään tutkimushankkeen www-sivuilla Mielenterveyden työkalupakki. Tutkimuksen tuloksia esitellään hankkeen loppuraportoinnissa Sosiaali- ja terveysministeriölle, osallistuville oppilaitoksille, tieteellisissä julkaisuissa ja seminaareissa sekä muissa tutkimushankkeen tilaisuuksissa. Tulokset laajemmalle yleisölle, raportteihin ja tieteellisiin julkaisuihin raportoidaan vain kokonaisaineiston osalta. Työterveyslaitos tarjoaa tutkimuksen tuloksista yhteenvedon oppilaitoksille. Oppilaitoskohtaisista tuloksista laaditaan yhteenveto, joka välitetään vain kyseisen oppilaitoksen käyttöön. Tutkimustulokset raportoidaan siten, ettei yksittäisiä vastaajia pysty tunnistamaan.

Ota yhteyttä tarvittaessa

Halutessasi esittää kysymyksiä tai käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi, ota yhteyttä rekisterin  vastuuhenkilöön tai tietosuojavastaavaan. Annamme mielellämme lisätietoja. Tutkimukseen liittyvissä asioissa pyydämme olemaan ensisijaisesti yhteydessä tutkimuksen vastuulliseen johtajaan. 

Rekisterinpitäjä

Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b,
Työterveyslaitos, PL 40, 00032
00250 Helsinki
p. 030 4741 (vaihde)

Rekisterin vastuuhenkilö

Anu Järvensivu, tutkimuspäällikkö, p. 030 474 2429, anu.jarvensivu [at] ttl.fi 

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava

tsv [at] ttl.fi 

Ystävällisin terveisin

Anu Järvensivu, tutkimuspäällikkö, tutkimuksen vastuullinen johtaja
Pinja Ryky, erityisasiantuntija
Työterveyslaitos

-

Anu Järvensivu

tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
anu.jarvensivu [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 8604
Pinja Ryky

Pinja Ryky

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
pinja.ryky [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3337