Alustatyön reiluutta edistetään yhteistyössä

Alustayritykset toimivat hyvin eri tavoin toisiinsa verrattuna, mutta jakavat samoja ajatuksia entistä reilummasta alustatyöstä.
-
Jere Immonen
Jere Immonen
tutkija

Digitaalisten alustojen kautta jaettavaan tai organisoitavaan keikkatyöhön eli alustatyöhön yhdistyy sekä mahdollisuuksia että riskejä. Samalla kun digitaaliset alustat tarjoavat joustavia työmahdollisuuksia ja laajentavat työntekijöiden ja ostajien markkinoita, on alustatyöntekijöiden reilu kohtelu noussut haasteeksi monissa yhteyksissä. 

Me Työterveyslaitoksen Reilu työ alustoilla (REITA) -hankkeessa etsimme ratkaisuja reiluuden edistämiseksi alustatyössä.

Reilujen pelisääntöjen luominen tapahtuu yhteistyössä alustatyöntekijöiden, yritysten ja muiden alustatyön sidosryhmien kanssa. Yksi tapa löytää erilaisia reiluja käytäntöjä on tarkastella olemassa olevia alustayrityksiä ja etsiä niiden toiminnasta erilaisia reiluutta tukevia käytäntöjä. 

Järjestimme marraskuussa 2021 kehittämistyöpajan digitaalisten alustayritysten edustajille. Työpajaan osallistui edustajia kymmenestä suomalaisesta työtä välittävästä alustayrityksestä. 

Tutkijoiden pitämän pohjustuksen jälkeen seurasi ryhmätyö, jossa edustajia pyydettiin kertomaan, millaisia reiluja käytäntöjä heidän alustayrityksillään on. Millä tavalla eri reiluuskäytännöt tukevat heidän yritystään? Millaisia mahdollisuuksia reiluuteen liittyy ja mitä haasteita sen saavuttamiseen sisältyy?

Jokaisessa ryhmässä korostettiin toiminnan läpinäkyvyyden ja vuorovaikutuksen merkitystä. Tärkeäksi koettiin, että alustojen käyttäjille tuodaan selkeästi ja avoimesti esille alustojen pelisäännöt, kuten se, miten töitä jaetaan ja millaisia palkkiokäytännöt ovat. Tärkeää oli myös, että nämä säännöt ovat käyttäjien hyväksymiä. 

Työn tekijöiden kanssa käytävä vuorovaikutus ja heidän tarpeidensa kartoittaminen nähtiin keskeiseksi osaksi reiluuden rakentamista. Tutkittua tietoa tekijöiden kokemuksista toivottiin lisää. 

Ryhmäkeskustelut osoittivat, että reiluus rakentuu eri alustoilla hyvin eri tavoin. Työn tekijöiden tarpeet vaihtelevat huomattavasti. Toiset tarvitsevat enemmän tukea työllistymisessään, markkinointitaidoissaan ja yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä. Toisilla digitaidot ja epävarmuus rajoittavat alustojen käyttöä.

Alustayritysten kannalta käyttäjien tarpeiden kartoittaminen ei ole ainoastaan reilua, vaan oleellinen osa liiketoimintaa ja mahdollisuus parantaa omaa palvelua. 

Työpaja toi esille, että vaikka työtä välittävien digitaalisten alustojen toimintamallit eroavat toisistaan hyvin paljon, on yrityksillä paljon yhteisiä näkemyksiä siitä, miten reiluutta alustatyössä tulisi kehittää. Yritysten oman itsesäätelyn ja monitahoisen yhteistyön kautta voidaan tehdä paljon reilun alustatyön eteen.

REITA-hanke pyrkii edistämään tätä yhteistyötä ja kokoamaan yhteen alustatyöstä kiinnostuneita tahoja. Yksi uusi ratkaisu tähän on marraskuussa perustettu REITA-foorumi, joka on keskustelu- ja yhteiskehittelyalusta kaikille alustatyöstä kiinnostuneille. Foorumilla käydään keskustelua alustatyön ajankohtaisista aiheista, jaetaan tutkimustietoa ja ideoidaan uutta.

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!