Digivihreä siirtymä muuttaa työtä kaikilla toimialoilla

Ilmaston lämpeneminen ja luonnonvarojen köyhtyminen ovat jouduttaneet keskustelua uudenlaisesta talouden kasvun mallista. Vihreän siirtymän rinnalla puhutaan digivihreästä siirtymästä. Mitä se on ja miten se näkyy työpaikoilla?
-
Henkilökuva Tuomo Alasoini
Tuomo Alasoini
tutkimusprofessori

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta, joka ei perustu enää luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.

Suomen poliittisina tavoitteina on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalius tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin, joista tärkeimpiä ovat meret ja metsät.

Vihreä siirtymä vaikuttaa työelämään. Työpaikat joutuvat sopeutumaan ekologisesti kestävän talouden vaatimuksiin tai suoranaisesti hillitsemään toiminnallaan ilmaston lämpenemistä ja luonnonvarojen ylikulutusta.

Työpaikoilla pitää käyttää energiaa ja raaka-aineita entistä tehokkaammin, vähentää päästöjä sekä kierrättää tuotteita, komponentteja ja materiaaleja.

Tietotekniikan avulla voi edistää vihreää siirtymää

Vihreän siirtymän rinnalla on ryhdytty puhumaan digivihreästä siirtymästä (englanniksi twin transitions).

Taustalla on näkemys, jonka mukaan ilmaston lämpeneminen ja luonnonvarojen köyhtyminen ovat siinä määrin monimutkaisia, dynaamisia, ainutlaatuisia ja suuririskisiä ongelmia, ettei niihin ole yksinkertaisia ja yksiselitteisiä ratkaisuja.

Ei ole selvää, onko ihmiskunnalla nykyisellä tieto- ja osaamispohjallaan edes kykyä ratkaista näitä ongelmia kestävällä tavalla. Tämä on lisännyt kiinnostusta suunnata digitalisaatio palvelemaan paremmin myös vihreän siirtymän tavoitteiden saavuttamista.

Digivihreässä siirtymässä tietotekniikkaa hyödynnetään tuotteiden, palveluiden, toimintaprosessien ja työympäristöjen kehittämisessä.

Digivihreä siirtymä koskee kaikkia toimialoja

Digivihreän siirtymän voi ajatella kohdistuvan erityisesti toimialoihin, jotka vastaavat valtaosasta kasvihuonekaasupäästöjä. Niitä ovat maatalous, pääomavaltainen prosessiteollisuus, energiantuotanto sekä kuljetus ja varastointi. 

Yksittäiset toimialat eivät kuitenkaan ole talouden muusta toiminnasta irrallisia saarekkeita. Digivihreän siirtymän kohteena eivät ole niinkään yksittäiset toimialat kuin koko yhteiskunnan kannalta elintärkeät toiminnot.

Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi energian ja elintarvikkeiden tuotanto, liikenne ja kuljetus, terveys- ja hyvinvointipalvelut, koulutus, rakentaminen ja rahoituspalvelut. Toiminnot leikkaavat toimialarajoja.

Digivihreää siirtymää edistävät ratkaisut vaikuttavat työelämään yli toimialarajojen. Tässä mielessä on oikeutettua puhua digivihreään siirtymään kytkeytyvästä laaja-alaisesta työn murroksesta.

Digivihreä siirtymä sekä parantaa että heikentää työllisyyttä  

Ei ole helppoa ennakoida, miten digivihreä siirtymä vaikuttaa työelämään. Siihen vaikuttavat suuresti siirtymää ohjaavat poliittiset tavoitteet ja se, kenen ehdoilla siirtymää toteutetaan. Työpaikoilla johdolta ja henkilöstöltä voidaan vaatia uuden osaamisen ohella myös kykyä uudenlaiseen ajatteluun.

Monien asiantuntijoiden mukaan siirtymän vaikutus työllisyyteen on maltillinen. Vaikutukset kokonaistyöllisyyteen ovat todennäköisemmin lievästi myönteisiä kuin kielteisiä.

Työllisyyttä lisäävät ja vähentävät vaikutukset voivat kuitenkin kohdistua eri toimialoille, eri alueille, eri ammatteihin ja eri organisaatioihin eri tavoin. Työpaikoilla vaikutukset voivat olla hyvinkin erisuuntaisia ja erisuuruisia.  

Tutkimustietoa tarvitaan oikeudenmukaisen digivihreän siirtymän tueksi

Digivihreän siirtymän hallittu ja oikeudenmukaiseksi koettu toteuttaminen vaatii tuekseen tutkittua tietoa. Se avaa uusia näköaloja myös työelämän tutkimukselle.

Tutkijat voivat seurata siirtymän vaikutuksia työelämään ja myös aktiivisesti vauhdittaa siirtymää työpaikoilla. Se tarkoittaa esimerkiksi työpaikkojen tukemista muutosten ennakoinnissa ja uudenlaisten ratkaisujen etsimisessä, yhteiskehittelyyn perustuvia kokeiluja tai hyvien käytäntöjen luomista ja levittämistä.

Digivihreä siirtymä edellyttää uudelleenajattelua myös työelämän tutkimuksessa. Työelämän tutkijoilta tarvitaan digivihreässä siirtymässä lisääntyvää yhteistyötä erityisesti innovaatio-, kestävyysmurros- ja tulevaisuudentutkijoiden suuntaan.

 

Lisätietoja:

Digivihreän siirtymän ymmärtäminen ja tukeminen osana työhyvinvointia (tutkimushankkeen esittely)

NIVA järjestää kurssin Climate Change and Work: How can work organizations take an active role? Helsingissä 24.–26.9.2024. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!