"Eihän sitä voida vain kirjata, että siirretään oppimista työpaikoille"

Kun opiskelija on työpaikalla työssäoppimisen jaksolla, tärkeintä on laaja-alaisen osaamisen kehittymisen varmistaminen. Oppijoita ovat sekä opiskelija että työpaikan toimijat.
-
Anna-Leena Kurki
Anna-Leena Kurki
vanhempi asiantuntija

Vuosi on kulunut siitä, kun ammatillista koulutusta uudistava laki astui voimaan. Uudistuksessa on pyritty lisäämään työpaikalla tapahtuvaa oppimista, ja varmistaa, että ammattiin valmistuvilla on tulevaisuuden työelämässä tarvittavaa uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa. Tarvitaan siis entistä tiiviimpää yhteistyötä oppilaitosten ja työpaikkojen välille.

Olemme juuri julkaisseet Työterveyslaitoksen toteuttaman työpaikkojen Ammattitaitoa yhdessä -kyselyn tulokset. Kysely  toi esille, että oppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyössä on vielä kehitettävää, jotta uudistuksen tavoitteisiin päästään.

Työpaikkojen toimijat toivoivat oppilaitoksilta mm. tiiviimpää yhteistyötä, ja vain vajaa 40 % vastaajista koki, että työpaikka saa oppilaitokselta tarvittaessa tukea opiskelijoiden ohjaukseen. Tuen ja yhteistyön tarve korostuu tilanteissa, joissa opiskelija tarvitsee huomattavasti tukea työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteisen pöydän äärelle

Ammattitaitoa yhdessä -hankkeessa Työterveyslaitos tarjoaa työpaikoille ja oppilaitoksille tukea yhteistyön kehittämiseen.

Ammattitaitoa yhdessä -muutospajoissa työpaikan ja oppilaitoksen edustajat sekä opiskelijat työstävät uudenlaisia yhteistyön tapoja; he istuvat työskentelemään ihan rauhassa yhteisen pöydän äärelle, kasvokkain.

Muutospajat on koettu tarpeellisiksi:

"Kun ajatellaan koko reformin henkeä: Eihän sitä voida vain kirjata, että siirretään oppimista työpaikoille, jos ei samaan aikaan mietitä miten se käytännössä toteutetaan. Jos halutaan yhteistyötä työpaikan ja oppilaitoksen välille, niin siihen tarvitaan aikaa.” - muutospajaosallistuja joulukuussa 2018

Muutospajat on aloitettu  kolmessa yrityksessä tai organisaatiossa, jotka toimivat vähittäiskaupassa, kiinteistöalalla ja sote-alan tukipalveluissa. Kukin muutospaja koostuu neljästä tapaamisesta, ja pajoihin osallistuu yrityksen toimijoiden lisäksi oppilaitoskumppanin edustajia sekä opiskelijoita.

Yhteistyöllä tulevaisuuden ammattilaisiksi

Väitän, että pelkkä keskustelu yhteistyöstä ja yhteistyön käytännöistä ei riitä, jos työpaikkojen ja oppilaitosten toimijoilla ei ole yhteistä ymmärrystä työn tulevista kehityssuunnista ja tulevaisuuden työssä tarvittavasta osaamisesta.

Muutospajoissa osallistujat rakensivat yhteistä kuvaa asiakkaan tarpeiden, työyhteisön toimintatapojen ja toimintaympäristön muutoksesta tutkija-kehittäjä Heli Ahosen kehittämällä Kehityskartta-työkalulla. Keskeinen havainto oli, että tulevaisuuden työssä työntekijät tarvitsevat entistä laaja-alaisempaa osaamista: kykyä uudistaa ja kehittää työtä yhdessä muiden kanssa sekä ottaa haltuun uusia mobiiliin teknologiaan ja tekoälyyn pohjautuva työkaluja.

Ei siis riitä, että yhteistyön avulla turvataan ammattiin oppijan sujuva työssä oppimisen jakso, vaan kehittääkseen laaja-alaista osaamista opiskelija tarvitsee työpaikan saumatonta tukea.  Parhaimmillaan tällainen yhteistyö edistää – opiskelijan oman oppimisen lisäksi – myös työpaikan ja oppilaitoksen toimijoiden osaamisen kehittymistä.

Uudenlaisia yhteistyön käytäntöjä kehitetään ja kokeillaan käytännössä kevään 2019 aikana muutospajoihin osallistuvien työpaikkojen ja oppilaitosten voimin.

Me hankkeen asiantuntijat aiomme ohjata muutospajaosallistujia pitämään kirkkaana mielessä työelämän muuttuvat osaamistarpeet, jotta ammatillisen koulutuksen reformin henki toteutuu myös käytännössä.

Muutospajaprosessien vaikutuksia tutkitaan osana Ammattitaitoa yhdessä -hanketta. Määrällisin ja laadullisin keinoin tuotetaan tietoa siitä, miten muutospajaprosessit vaikuttavat työpaikkojen henkilöstön ohjausvalmiuksiin ja työpaikkojen sisäiseen yhteistyöhön työssä oppijoiden ohjauksessa sekä työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyöhön.

Jaa sisältö somessa!