Miten tukea alustatyön oikeudenmukaisuutta?

Alustatyötä käsittelevässä tutkimuksessa ja julkisessa keskustelussa painottuvat usein alustatyön haasteet reiluuden kannalta. Reiluuden mallit alustatyössä (REIMA) -hankkeessa pyrimme tunnistamaan myös reiluutta tukevia periaatteita alustatyössä.
-
Henkilökuva Marja Känsälä
Marja Känsälä
erikoistutkija

Reiluuden kysymyksiä tarkastellaan kirjallisuudessa usein organisatorisen oikeudenmukaisuuden kautta. Sen ulottuvuuksia ovat jakamiseen, päätöksentekoon ja vuorovaikutukseen liittyvä oikeudenmukaisuus. Näiden ulottuvuuksien avulla voidaan tunnistaa periaatteita, jotka tukevat reiluutta alustatyössä.

Jakava oikeudenmukaisuus liittyy erityisesti reiluuden lopputuloksiin, resurssien jakautumiseen ja palkitsemiseen. Tästä näkökulmasta reiluutta tukevat

  • tilanteen mukaan helppo tai rajoitettu pääsy alustalle
  • hyvät työolot ja oikeudenmukaiset sopimukset
  • alustan tarjoama autonomia ja joustavuus työnteossa
  • reilut palkkiot ja kannustimet sekä
  • työn suorittajien tasa-arvoinen kohtelu alustoilla. 

Päätöksentekoon liittyvä oikeudenmukaisuus fokusoituu päätöksentekoprosessin reiluuteen sekä muodollisiin käytäntöihin ja menettelytapoihin. Sitä edistävät ensinnäkin algoritmisen johtamisen läpinäkyvyys ja reiluus: Kuinka töitä jaetaan ja ohjataan alustoilla? Kuinka paljon näistä toimintatavoista on saatavilla tietoa?

Muita päätöksentekoon liittyviä esimerkkejä reiluuden edistämisestä ovat tasapuolinen neuvotteluasema eri alustatoimijoiden välillä, mekanismit koettujen epäreiluuksien käsittelylle sekä työn suorittajien edustus alustan päätöksenteossa. 

Vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuus viittaa ihmisten väliseen kohteluun ja päätösten kommunikointiin työn suorittajille. Sitä parantavat

  • tiedonkulku
  • tilanteen mukaan joko anonymiteetti tai henkilökohtaiset suhteet
  • vuorovaikutusta ja luottamusta tukevat käytännöt
  • perustelut koetulle epäoikeudenmukaisuudelle sekä
  • työn suorittajien mahdollisuus verkostoitua keskenään ja muodostaa omia yhteisöjä. 

Reiluus on muutakin kuin kokoelma käytäntöjä

Organisatorisen oikeudenmukaisuuden periaatteiden avulla voidaan tunnistaa universaaleja reiluuden kysymyksiä, kuten riittävät palkkiot, läpinäkyvyys sekä työterveys ja työturvallisuus.

Toisaalta on huomioitava, että kukin alusta on systeemi. Systeemin reiluus rakentuu siitä, miten sen osat toimivat yhteen. Reiluus on siis muutakin kuin kokoelma yksittäisiä reiluja käytäntöjä.

Tunnetuimpia kansainvälisiä viitekehyksiä alustatyön reiluuden arviointiin ovat Fairwork-verkoston luomat periaatteet ja kuuden alustayrityksen laatimat hyvän alustatyön periaatteet. Organisatorisen oikeudenmukaisuuden periaatteet ovat tunnistettavissa kansainvälisistä kehyksistä.

Aiemmat tutkimukset alustojen reiluudesta ovat keskittyneet enemmän paikalliseen, rutiinimaiseen ja kontrolloidumpaan työhön kuin virtuaaliseen, asiantuntijamaiseen ja vapaampaan työhön. Erityisesti vapaampaa työskentelyä tukevista alustoista ja virtuaalisesta asiantuntijatyöstä tarvittaisiinkin jatkotutkimusta. Näin saataisiin tuotua esille alustayritysten laajaa kirjoa ja tunnistettua, millaisilla käytännöillä reiluutta voidaan tukea.

Lisätietoja: 

Näkökulmia alustatyön reiluuteen – Reiluuden mallit alustatyössä -hankkeen (REIMA) loppuraportti (Julkarissa)Reilu työ alustoilla – REITA (tutkimushankkeen esittely)

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!