Muutospajat edistävät oppilaitoksen ja työpaikan yhteistyötä

Yhä useampi nuori opiskelee ammattiinsa osittain työpaikalla. Oppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyö ja ohjaajien hyvät valmiudet tukevat oppimista ja sujuvaa siirtymää työelämään.
-

Ammattitaitoa yhdessä -tutkimuksemme osoitti, että muutospajoilla voi vahvistaa oppilaitoksen ja työpaikan yhteistyötä sekä työpaikkaohjaajien valmiuksia. Muutostyöpaja onkin potentiaalinen menetelmä työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen.

Aiempien tutkimusten mukaan oppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyössä sekä työpaikkojen valmiuksissa toteuttaa opiskelijoiden ohjausta on useita kehittämistarpeita. Mekin tunnistimme selkeän tarpeen yhteistyön kehittämiseen ja halusimme löytää ratkaisuja havaittuihin pulmiin. 

Käytännössä toteutimme ammatillisten oppilaitosten ja työpaikkojen yhteisiä muutostyöpajoja. Työpajojen tavoitteena oli kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä ja vahvistaa työpaikkaohjaajien valmiuksia.

Tutkimme määrällisin ja laadullisin menetelmin, millaisia vaikutuksia muutospajoilla on yhteistyöhön sekä opettajien ja ohjaajien ohjausvalmiuksiin. Tarkastelimme esimerkiksi pystyvyyden tunnetta ja ohjaustoimintaan liittyviä kehitysideoita.

Mitä muutospajoissa tehtiin käytännössä?

Muutospajoissa osallistujat keskustelivat yhteistyöstä, työpaikkojen ohjauskäytännöistä ja niihin liittyvistä haasteista sekä loivat yhdessä uusia tapoja tukea opiskelijoita heidän oppimispoluillaan. Pajoissa ideoitiin kehittämiskokeiluja, jotka hyödyttivät niin työpaikkoja, oppilaitoksia kuin opiskelijoitakin. 

Muutospajaprosessi muodostui neljästä noin kolmen tunnin työpajasta, joita veti kaksi tutkimusryhmän jäsentä. Ensimmäisessä työpajassa rakennettiin yhteistä muutoskuvaa ja tunnistettiin osaamisen liittyviä haasteita Kehityskartta-työkalulla.

Toisessa pajassa keskityttiin haasteiden analysointiin sekä nykyisen yhteistyön ja ohjauskäytäntöjen arviointiin. Kolmannessa tapaamisessa ideoitiin tulevaisuuden yhteistyön mallia ja sen testaamista käytännössä. Viimeisellä kerralla keskityttiin kehitysprosessiin arviointiin. 

Toteutimme yhteensä kolme muutospajaprosessia vuosina 2018–2019. Kukin prosessi kesti keskimäärin viisi kuukautta. Työpajoihin osallistui yhteensä 22 henkeä kolmelta työpaikalta (vähittäiskauppa, kiinteistöpalvelut, sosiaali- ja terveysalan tukipalvelut) ja 13 henkeä ammatillisista oppilaitoksista (opettajia, työpaikkaohjaajia).

Osallistujat vastasivat kyselyihin ennen muutospajoja ja välittömästi sen jälkeen. Laadullisena aineistona olivat nauhoitetut työpajakeskustelut. 

Muutospajat osoittautuivat vaikuttaviksi

Tutkimuksemme osoitti, että muutospajoilla oli myönteinen yhteys oppilaitoksen ja työpaikan yhteistyöhön.

Muutospajatyöskentely lisäsi vuoropuhelua erityisesti oppimisen tavoitteista. Samaten havaitsimme, että muutospaja lisäsi työpaikkaohjauksen kehittämisideoita ja edisti osallistujien pystyvyyden tunnetta toteuttaa ohjausta työpaikalla. 

Tutkimuksemme toikin uutta tietoa muutospajan myönteisistä vaikutuksista sekä organisaatio- että yksilötason tekijöihin.

Näitä tietoja kannattaa hyödyntää työpaikoilla:

  • Yhteinen keskustelu on avain uusien ratkaisujen löytämiseen. On tärkeää luoda yhteisiä keskustelun paikkoja, jotka mahdollistavat tiedon ja kokemusten jakamisen.
  • Yhdessä rakennettu ymmärrys työn muutoksesta helpottaa myös tulevaisuuden ennakointia, esimerkiksi osaamisen kehittämistarpeiden hahmottamista. Tämä tukee niin nykyisten kuin tulevien ammattilaisten työhyvinvointia ja työkykyä.
  • Muutospaja on hyvä keino vahvistaa työpaikkaohjaajien omia valmiuksia, luoda uudenlaisia yhteistyön tapoja työpaikkojen ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön sekä rakentaa yhteisiä tavoitteita. 
  • Myös työpaikkaohjaajien pystyvyysuskon vahvistaminen tukee onnistunutta ohjausta. 

Lisätietoja:

Nykänen, M., Kurki, A-L. & Airila, A. (2022). Promoting Workplace Guidance and Workplace–School Collaboration in Vocational Training: A Mixed-Methods Pilot Study

Airila, A., Mattila-Holappa, P., Kurki, A-L. & Nykänen, M. (2019). Työelämässä oppiminen, ohjaus ja oppilaitos-yhteistyö työpaikkojen näkökulmasta

Kurki, A-L., Uusitalo, H., Nykänen, M., Mattila-Holappa, P. & Saari, E. UUDISTA YHTEISTYÖTÄ! Käytännön työkaluja työpaikka-oppilaitosyhteistyön kehittäjälle

Saari, E., Kurki, A.-L., & Mattila-Holappa, P. (2021). Yksilön toimijuudesta yhteiseksi käytännöksi : Muutospajat oppilaitoksen ja työpaikkojen välistä yhteistyötä rakentamassa. Aikuiskasvatus, 41(1), 18-35.

 

Kirjoittajat: Anna-Leena Kurki, Mikko Nykänen ja Auli Airila

Jaa sisältö somessa!