Työelämän tilannekuva näkyville uudella tavalla

Työterveyslaitoksen julkaiseman uuden Työelämätieto-palvelun ytimessä on data, sen interaktiivinen visualisointi ja asiantuntijoiden tulkinnat.
Työelämätiedossa on avointa tietoa työelämän ilmiöistä sekä työn ja terveyden vuorovaikutuksesta. Työkyky ja työkyvyttömyys -osiossa on työ- ja toimintakyvyn kokemuksia ja Kykyviisari-kysely kertoo työelämävalmiuksista. Työturvallisuus-osiossa on Nolla tapaturmaa -visio. Työterveyshuolto-osiossa voi tarkastella vahvistettuja ammattitautitilastoja.

Olemme Työterveyslaitoksella julkaisseet tänään uuden palvelun nimeltä Työelämätieto. Sen tarkoituksena on lisätä suomalaisen työelämätiedon näkyvyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Palvelu koostaa eri lähteistä ajantasaisen tilannekuvan avoimesti saataville.

Mitä käyttäjä palvelusta saa? Yksinkertaisesti sanoen: työelämää koskevan, luotettavan tiedon tarve tyydyttyy yhdestä osoitteesta.

Palvelu lisää tutkimuksen vaikuttavuutta ja tarjoaa tietoa julkiseen keskusteluun päättäjille, tutkijoille – kansalaisille. Se on myös tehokas kanava työelämää koskevien kiinnostavien tulkintojen esille nostamiseen.

Data on nykyisessä digitaalisessa ajassa keskustelun ytimessä, ja asiantuntijuuden merkitys sekä datan tulkitsemisessa että sen muuntamisessa ymmärrykseksi on edelleen äärimmäisen tärkeä. Kansallisen työelämää koskevan tilannekuvan lisäksi palvelu tarjoaakin tutkijoille ja muille työelämäasiantuntijoille tehokkaan välineen kertoa oman työnsä tuloksista.

Askel kohti avointa tiedettä

Suomi on maailman kärkeä avoimen datan käytön ja tarjonnan edistämisessä. Työterveyslaitoksella on tehty pitkäjänteistä työtä avoimuuden edistämisessä.

Avoin tiede on toimintamalli, jonka tavoitteena on tehdä koko tieteellinen prosessi läpinäkyväksi ja vuorovaikutteiseksi. Matka on pitkä, ja eteneminen tapahtuu vaiheittain. Suomessa on aloitettu aineistoista, eli avoimesta datasta ja avoimesta tieteellistä julkaisemisesta.

Avoimuus tutkimustulosten julkaisemisessa lisää tulosten saavutettavuutta ja saatavuutta. Tulosten levittämisestä tutkijoiden, tutkimusorganisaatioiden ja tiedon tarvitsijoiden jakamilla alustoilla tulee yhä keskeisempää. Tässä Työelämätieto-palvelu haluaa kulkea suunnannäyttäjänä.

Visuaalisuus huomataan tietovirrassa

Tieteen ja tutkimuksen näkyvyyden ja tarpeellisuuden perustelu on tärkeää huomiotaloudessa, jossa monet informaation lähteet jatkuvasti kilpailevat päättäjien ja suuren yleisön rajallisesta huomiosta.

Ennen tiedon äärelle pysähdyttiin ja siihen perehdyttiin, nyt tiedon virtaaminen on huomattavasti nopeampaa. Ydinviestit on saatava tiivistettyä helposti ja nopeasti omaksuttaviksi; tässä keinona on muun muassa tarkoituksenmukainen visualisointi.

Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö syvällisille ja laajoille raporteille sekä tieteellisille julkaisuille olisi enää sijaa. Päinvastoin! Ne ovat tärkeitä jäsentämään uusia tuloksia, ne liittävät tutkimukset olemassa olevaan tietoon. Ehjät vertaisarvioinnilla laadunvarmistetut kokonaisuudet ovat keskeinen osa tieteenteossa ja dokumentoinnissa. Samanaikaisesti tieteen vaikuttavuuden varmistamiseksi tarvitaan luotettavia, dataan pohjautuvia tulkintoja ajankohtaisista aiheista ja teemoista.

Kehitystyö jatkuu, palvelu päivittyy

Ensimmäisessä Työelämätieto-palvelun julkaisussa palvelussa on tietoja ammattitaudeista, työtapaturmista, työhyvinvoinnista, työ- ja toimintakyvystä sekä kognitiivisesta ergonomiasta. Uusia aineistoja lisätään palveluun myöhemmin keväällä.

Olemme kehittäneet palvelua tiiviissä yhteistyössä työelämäasiantuntijoiden, vaikuttajien ja mittarien käyttäjien kanssa. Yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää myös jatkossa, jotta palvelu kehittyy vastaamaan käyttäjien odotuksia ja se saavuttaa myös uusia käyttäjäryhmiä.

Palvelun suunnitteluvaiheessa sidosryhmien keskeisiksi odotuksiksi ovat nousseet luotettavuus, kattavuus ja avoimuus. Vuoden 2019 aikana tulemme keskittymään erityisesti kattavuuden parantamiseen ja luotettavuuden varmistamiseen.

Tutustu Työelämätietoon: työelämätieto.fi

Blogin kirjoitti Pauli Forma.

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!