Yhteisöllinen vuorosuunnittelu tuo pitovoimaa sote-alan työpaikalle

Yhteisöllinen vuorosuunnittelu lisää työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa työaikoihinsa. Suunnittelu onnistuu parhaiten, kun työyhteisö sopii siihen pelisäännöt. Yövuorot ja muut haastavat vuorot kannattaa suunnitella listaan ensimmäiseksi.
-
Kuvassa hymyilevä nainen
Kati Karhula
erikoistutkija
Jarno Turunen
Jarno Turunen
vanhempi asiantuntija

Sosiaali- ja terveysalalla työtyytyväisyyttä edistävät esimerkiksi joustavat työvuorojärjestelyt. Mahdollisuus vaikuttaa työvuorojen ajoittumiseen lisää työn hallintaa.

Hankalat työajat, lyhyellä varoitusajalla tulevat muutokset työvuoroihin ja työn sijaintiin sekä työntekijälle tärkeiden vuorotoiveiden sivuuttaminen voivat jopa työntää pois alalta.

Miten aloittaa yhteisöllinen vuorosuunnittelu?

Yhteisöllisessä vuorosuunnittelussa työajat suunnitellaan vaiheittain ja vuorovaikutteisesti yhteisten pelisääntöjen ja toiminnan sujuvuuden mukaan. Huomioon otetaan, paljonko henkilöstöä ja millaista osaamista vuorossa tarvitaan. Suunnitteluprosessissa korostuvat työntekijöiden neuvotteluvalmius ja vastuunotto. 

Yhteisöllisen vuorosuunnittelun aloittaminen vaatii yhteistä aikaa ja työskentelyä. Muutosprosessin alussa kannattaa selvittää työntekijöiden toiveita ja mielipiteitä vuorosuunnittelusta. Vapaaehtoiset pilottiyksiköt ovat todennäköisesti parhaita kokeilun sisäänajoon. 

Olennaista on yhteisistä toimintatavoista sopiminen ja niihin sitoutuminen. Sitoutumista edesauttaa esimerkiksi osallistava työpajatyöskentely. Jo kokeilujakso kannattaa rakentaa työntekijöiden ja esihenkilöiden yhteistyönä.

Aktiivinen ja kannustava esihenkilö edistää yhteisöllistä vuorosuunnittelua. Hänen vastuullaan on pitää ajan tasalla tiedot siitä, mitä osaamista yksikössä tarvitaan ja kuinka paljon, sekä huomioida työehtosopimusten ja työaikalainsäädännön asettamat reunaehdot. Esihenkilö hyväksyy valmiit vuorolistat ja seuraa niiden toteutumista. 

Laatikaa pelisäännöt yhteisölliseen vuorosuunnitteluun

Olemme koonneet yhteisöllisen vuorosuunnittelun toimivia käytäntöjä muun muassa haastattelemalla työntekijöitä ja osastonhoitajia. Yhteisöllistä vuorosuunnittelua tukevia käytäntöjä on monia. Ne voivat olla osin erilaisia eri työyhteisöissä, vaikkakin onnistuneessa toteutuksessa korostuvat yhteisesti sovitut pelisäännöt.

Yleinen pelisääntö on määritellä, mitkä vuorot suunnitellaan uuteen vuorolistaan ensimmäiseksi. Niitä ovat usein haasteelliseksi koetut vuorot, kuten yövuorot. Myös viikonlopuista ja juhlapyhistä voi olla hankala sopia.

Yhteisöllistä vuorosuunnittelua hyödyntävissä työyhteisöissä kannattaa vaalia suunnittelun oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta. Yleinen tasapuolisuutta edistävä pelisääntö on, että kaikki tekevät kaikkia vuoroja. Yksilölliset terveyteen liittyvät rajoitukset kylläkin huomioidaan.

Oikeudenmukaisuutta voi tukea myös kiertävällä porrastuksella listan suunnittelussa esimerkiksi niin, että vuoroja ensimmäisenä kirjaavat työntekijät vaihtuvat. 

Työyhteisö voi tarvittaessa tarkentaa pelisääntöjään 

Pelisääntöjä tulee käydä läpi ja tarvittaessa tarkentaa yhteisissä kokouksissa tai työpajoissa. Kun yhteisöllinen toimintatapa vakiintuu, pelisääntöjen määrää voidaan usein vähentää. Työyhteisö voi myös päättää, mitkä pelisäännöistä ovat sitovia ja mitkä joustavat.

Mahdollisuus painottaa aamu- tai iltavuoroja auttaa työntekijää hallitsemaan kuormitusta ja palautumista. Yksittäisen työntekijän kannalta esimerkiksi aamuvuoron aloitus myöhemmin tai yksilöllisesti sovittu osa-aikaprosentti voi olla hyvin tärkeä. 

Uusien tai heikommin suomea osaavien työntekijöiden perehdytykseen tulee olla toimiva käytäntö. Esimerkiksi työaikavastaava voi opastaa pelisääntöihin ja vuorosuunnitteluohjelmiston käyttöön.

Mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin lisää veto- ja pitovoimaa 

Sote-alalla on työvoimapula. Henkilöstövaje nakertaa työssä olevien työhyvinvointia ja -motivaatiota. Tutkimusten mukaan mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin edistää terveyttä ja hyvinvointia. Se on hyvä keino lisätä alan veto- ja pitovoimaa.

 

Lisätietoja:

Suosituksia työvuorojen suunnitteluun (Työterveyslaitos)

Ergonomisen vuorosuunnittelun ja koronapandemian vaikutukset työaikoihin ja terveyteen sotesektorilla – SOTE Työajat (tutkimushankkeen esittely)

Joustava työvuorosuunnittelu vähentää sairastelua (Motiivi-lehti)

Tutkimus: Hyvät vaikutusmahdollisuudet työaikoihin vähentävät sairauspoissaoloja ja mielenterveysoireita (Työterveyslaitoksen mediatiedote)

Vuorotyöntekijä viihtyy työssään, kun saa vaikuttaa työaikoihinsa (Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti)
 

Jaa sisältö somessa!