Kvartsille uusi sitova raja-arvo ja työnantajille velvollisuus altistuvien rekisteröintiin

Työnantajalla on velvollisuus pitää luetteloa työpaikalla käytetyistä syöpää aiheuttavista tai perimää vaurioittavista aineista sekä niille altistuvista työntekijöistä. Vuoden 2020 alusta myös kvartsipölylle on asetettu sitova raja-arvo ja työnantajille on tullut velvollisuus ilmoittaa kvartsipölylle altistuneet työntekijät ns. ASA-rekisteriin. Kvartsipölyaltistumisen riski on mm. murskaamoissa, valimoissa, kaivannaisteollisuudessa, louhinta- ja kivitöissä sekä rakentamisessa työskentelevillä.

Tiedote 10/2020 EU:n syöpädirektiivin päivityksen myötä kvartsille on asetettu 1.1.2020 alkaen sitova kahdeksan tunnin raja-arvo 0,1 mg/m3. Kvartsin työhygieeninen raja-arvo (haitalliseksi tunnettu pitoisuus eli HTP8h-arvo) on Suomessa 0,05 mg/m3. Altistumisen seurantaa tulee tehdä työhygieenisin mittauksin, jos muulla tavoin ei voida varmistaa, että työssä ei altistuta kvartsille tai että altistuminen on vähäistä. Raja-arvot koskevat myös muita kiteisen piidioksidipölyn esiintymismuotoja, kuten kristobaliittia ja tridymiittiä.

Kvartsipölylle altistuneet ilmoitettava ASA-rekisteriin

Työ, johon liittyy altistuminen kvartsipölylle on lisätty myös ASA-rekisteriin eli ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille työssään altistuvien rekisteriin ilmoitettavien menetelmien listaan.  Ilmoittamisvelvollisuus koskee myös muita kiteisen piidioksidipölyn esiintymismuotoja. Tämän vuoden alusta alkaen työnantajan velvollisuus on selvittää altistutaanko työssä kvartsipölylle ja kerätä tiedot kvartsipölylle työssään altistuneista ensin omaan työnantajan luetteloonsa. Tämän luettelon tietojen pohjalta työnantajan pitää tehdä ilmoitukset ASA-rekisteriin takautuvasti kalenterivuosi kerrallaan. Vuoden 2020 osalta ilmoitukset tulee tehdä vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. Työterveyslaitos yyläpitää ASA-rekisteriä.

Kvartsipölylle altistutaan esimerkiksi louhinta- ja rakennustöissä

Kvartsipölyaltistumisen riski on mm. murskaamoissa, valimoissa, kaivannaisteollisuudessa, louhinta- ja kivitöissä sekä rakentamisessa työskentelevillä. Työntekijät, joiden keskimääräinen kvartsipölyaltistuminen ylittää 10 % voimassa olevasta HTP-arvosta, on syytä ilmoittaa ASA rekisteriin. Jos tarkempaa tietoa altistumistasosta ei ole, työntekijä tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin, jos hän tekee kvartsipölylle altistavaa työtä vähintään 20 päivänä vuodessa vähintään 2 tuntia päivässä tai vastaavan altistumisajan, esim. 1 tunnin 40 päivänä.

Työterveyshuolto tekee terveysseurantaa

Työterveyshuollon terveysseurannan terveystarkastukset ovat tarpeen työssä, jossa kvartsille altistumisesta voi aiheutua silikoosin/keuhkosyövän vaaraa. Jos kvartsipölyaltistumisen on työssä todettu olevan pysyvästi alle 50 % voimassa olevasta HTP-arvosta, silikoosiin sairastumisen riski on todennäköisesti matala. Täysin turvallista altistumistasoa kvartsin aiheuttaman keuhkosyövän osalta ei kuitenkaan nykytietämyksen perusteella pystytä tunnistamaan. Koska vuotta 2019 koskevat ASA-ilmoitukset tehdään aikaisemman lainsäädännön mukaisesti, ei kvartsille altistuneita tule ilmoittaa vuodelle 2019.

Lisätietoja

Työterveyslaitoksen tiedote 18.12.2019: Asa-ilmoitettavien syöpävaarallisten aineiden määrittely muuttuu 1.1.2020 alkaen 

Lisäys 5.10.2020: Sekä raja-arvo että HTP-arvo koskevat keuhkojen alveolialueelle kulkeutuvaa hienojakeista pölyä, niin sanottua alveolijaetta.

Jaa sisältö somessa!