Rekisterin pitämisen peruste

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien seurantaa, sairauden ennaltaehkäisyä sekä tutkimusta varten pidetään työnantajakohtaista luetteloa sekä valtakunnallista rekisteriä (ASA-rekisteri), siten kuin rekisteriä koskevassa laissa (717/2001) säädetään. Ministeriö on antanut ASA-lain 3§:n nojalla valtakunnallisen rekisterin ylläpitämisen Työterveyslaitokselle.

Tietosisältö

Työnantajan on pidettävä luetteloa työpaikalla käytettävistä ja esiintyvistä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja niitä sisältävistä tuotteista sekä niistä työntekijöistä, jotka altistuvat syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille työssään merkittävästi enemmän kuin sellaiset henkilöt, joilta puuttuu erityinen altistuminen tekijälle. Työnantajan pitämään luetteloon on merkittävä työosastoittain ja kalenterivuosittain:

1) työnantajaa koskevat tiedot
2) käytetyt ja esiintyvät syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat aineet
3) syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaa ainetta sisältävät tuotteet ja niiden käyttömäärät vuosittain
4) syöpäsairauden vaaraa aiheuttavan aineen käyttötapa tai muu sille altistumista aiheuttava syy
5) työntekijöiden altistumisen mitattu määrä, jos tieto on käytettävissä
6) altistettujen työntekijöiden nimet, henkilötunnukset, ammatit ja altistumistiedon peruste.

Altistumisen toteamisesta yleensä säädetään työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (716/2000).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Työnantaja täyttää vuosittain ASA-lomakkeille lain 2 §:n edellyttämät tiedot ja toimittaa ne seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä Työterveyslaitokseen valtakunnalliseen ASA-rekisteriin kirjattavaksi. Lomakkeet palautetaan osoitteeseen: ASA-rekisteri, Työterveyslaitos, PL 18, 00032 TYÖTERVEYSLAITOS

Lisätietoja ASA-rekisteri-ilmoituksesta:
http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/kemialliset-tekijat/cmr-aineet/asa-rekisteri

Päivitystiheys

Valtakunnallisen rekisterin tiedot päivitetään kerran vuodessa.

ASA-vuosiraportit

ASA 2014

ASA 2013

ASA 2012

ASA 2011

ASA 2010

Tietojen käytettävyys ja luvat

Sosiaali- ja terveysministeriö voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa ASA-lain 2 §:ssä tarkoitetut tiedot Työterveyslaitokselle tai muulle tutkimustaholle työn ja terveyden välisen vuorovaikutuksen, työsuojelun ja työterveyshuollon tutkimukseen ja kehittämiseen.

Työterveyslaitos voi tuottaa rekisteristä tietosuojasäädösten sallimia erityisselvityksiä. Taulukkomuotoisten tietojen pyynnöt osoitetaan vapaamuotoisella hakemuksella Työterveyslaitokselle postitse nimellä ASA-rekisteri tai sähköpostilla asa@ttl.fi.

Rekisteriä ylläpitää Työterveyslaitoksen Työturvallisuus -tutkimus- ja palvelukeskus.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Tavoitat asiantuntijamme puhelimitse tai lähetämällä sähköpostia osoitteeseen asa@ttl.fi